0

UNDAK-USUK BASA
S
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Saba, nyaba
Nyanyabaan
Angkat-angkatan
Sabot
Keur waktu
Waktos
Sabuk, beubeur
Beubeur
Beulitan
Sadia, sayaga
Sayagi
Sayagi
Sadu, sasadu
Tamada
Tamada, tomada
Sagala
Sagala
Saniskanten
Sakeudeung
Sakedap
Sakedap
Sakit, kasakit
Kasakit
Kasawat
Sakur
Sakur
Sugri
Salah
Lepat
Lepat
Salahsaurang
Salahsawios
Salahsawios
Salaki
Pun lanceuk
Caroge, tuang raka
Salamet
Salamet
Wilujeng
Salat, solat
Sambeang
Netepan
Salesma
Salesma
Pileg
Salempang, hariwang
Salempang
Salempang, rejag manah
Salin, disalin
Disalin
Gentos
Samak
Amparan
Amparan
Sampak, nyampak
Nyampak
Nyondong, kasondong
Samping
Sinjang
Sinjang
Sanding, kasanding
Kasanding
Kasumpingan
Sanggeus
Saparantos
Saparantos
Sanggup
Sanggem
Sanggem
Saniskara
Saniskanten
Saniskanten
Saperti
Sapertos
Sapertos
Sare
Mondok
Kulem
Sarerea
Sadayana
Sadayana
Sarta, jeungna deui
Sareng
Sareng
Sarua
Sami
Sami
Sasarap
Sasarap, neda (enjing-enjing)
Tuang (enjing-enjing)
Sawah
Sawah
Serang
Sejen
Sejen
Sanes
Seleh, nyelehkeun
Masrahkeun
Nyanggakeun, ngahaturkeun
Selewer, nyelewer
Midua hate
Midua manah
Semah
Tamu
Tamu
Sesa, kari
Kantun
Kantun
Sebut
Sebat
Sebat
Sedih
Sedih
Sedih, sungkawa
Semet, serek
Wangkid
Wangkid
Senang
Senang
Raos manah
Serah, nyerahkeun
Mirak
Mirak, ngeser
Seubeuh
Sesek
Wareg
Seupah, nyeupah
Nyeupah
Ngalemar
Seuri
Seuri
Gumujeng, kahaturan
Siar, nyiar
Mialri
Milari
Sibanyo
Sibanyo
Wawasuh
Simbut
Simbut
Kampuh
Sirah
Sirah
Mastaka
Sirit
Larangan
Larangan
Sisig
Sisig
Susur
Sisir
Pameres
Pameres
Soara, sora
Sora
Soanten
Sono
Sono
Honeng
Sorangan
Sorangan
Nyalira
Sore
Sonten
Sonten
Sugan, manawi
Manawi
Manawi
Suku
Suku
Sampean
Sukur, nyukuran
Nganuhunkeun
Nganuhunkeun
Sumawon, sumawonna
Sumawonten
Sumawonten
Sunat, nyunatan
Ngaberesihan
Nyepitan
Sungut
Cangkep
Baham
Supaya
Supados
Supados
Surat
Serat
Serat, tetesan
Surup, kasurupan
Kasarumahan
Kacalikan
Susu
Susu
Pinarep
Suweng
Suweng
Kurabu, giwang
Suwung
Suwung
Suwung, seweng


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top