0

UNDAK-USUK BASA
P
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Paham
Paham, ngartos
Ngartos
Paju, maju
Majeung
Majeng
Pake, make
Nganggo
Nganggo
Palangsiang, bisa jadi
Tiasa jadi
Tiasa jadi
Palar, dipalar
Dipalar
Dipamrih, dipambrih
Palebah
Leresan
Leresan
Palire, malire
Malire
Merhatoskeun
Paman
Pun paman
Tuang rama
Pamajikan
Pun bojo
Tuang rayi, gareuha
Pande, mandean
Mandean
Mapadani, nyamian
Pandeuri
Ti pengker
Ti pengker
Pang, pangna, nu
matak
Nu mawi
Nu mawi
Panggih, manggih, timu, nimu
Mendak
Mendak
Pangkat, kadudukan
Kedudukan
Kalungguhan
Pangku, mangku
Mangku
Mangkon
Panitih (perhiasan)
Panitih
Sangketan
Panon
Panon
Soca
Pantar, sapantar
Sapantar
Sayuswa
Paparah, dipaparah
Dikinten-kinten
Dikinten-kinten
Parak, marak
Marak
Munday
Paribasa
Paripaos
Paripaos
Pariksa, mariksa
Mariksa
Marios
Parna
Repot
Wales
Paro, saparo
Sapalih
Sapalih
Parok, teu parok
Teu sami
Teu sami
Pasti, tangtu
Tangtos
Tangtos
Pati, teu pati
Teu patos
Teu patos
Patuh, matuh
Matuh
Linggih
Payung
Payung
Pajeng
Pedah, sapedah
Ku margi, jalaran
Rehing
Penta, menta
Neda, nyuhunkeun
Mundut
Pecak, mecak, nyoba
Nyobi
Nyobi
Pegat, kapegat
Kapegat
Kaandeg
Pencet, mencetan
Meuseulan
Meuseulan
Percaya
Percanten
Percanten
Perelu, perlu
Perlu
Peryogi
Permisi
Permios
Permios
Peuting
Wengi
Wengi
Pianakan
Pianakan
Wewetengan
Pihape, mihape
Wiat
Ngaweweratan
Pikir
Pikir
Manah
Piligenti
Piligentos
Piligentos
Pilih, kapilih
Kapilih
Kaselir
Pindah
Pindah
Ngalih
Pingping
Pingping
Paha
Pipi
Pipi
Damis
Pirang-pirang
Pinten-pinten
Pinten-pinten
Poe
Dinten
Dinten
Poho
Hilap
Lali
Potong, popotongan
Patilasan
Patilasan
Pribadi
Pribados
Ku anjeun
Prihatin
Prihatin
Prihatos
Puasa
Puasa
Saum
Puguh, tangtu
Tangtos
Tangtos, kantenan
Purun
Purun
Kersa


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top