0

UNDAK-USUK BASA
D-E
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Daek
Daek, purun
Kersa
Dagang
Dagang
Icalan
Dahar
Neda
Tuang
Dangdan
Dangdan
Dangdos
Dapur
Dapur
Pawon
Denge, ngadenge
Nguping, mireng
Ngadangu
Deukeut
Caket
Caket
Deungeun-deungeun wargi
Nu sanes,
sanes wargi
Nu sanes,
sanes wargi
Didik, ngadidik
Ngatik
Miwuruk, mitutur,
miwejang
Diri
Diri
Salira
Diuk
Diuk
Calik, linggih
Dubur
Dubur
Palawangan
Duga, kaduga
Kaduga
Kiat
Duit
Artos
Artos
Dumeh,lantaran
Jalaran
Ku margi
Eleh
Eleh
Kawon
Eling, inget
Emut
Emut
Emboh, tambah
Tambih
Tambih
Estu, ngestukeun,
nurut
Ngestokeun
Ngestokeun
Endong, ngendong
Ngendong
Kulem
Era
Isin
Lingsem
Embung
Alim, narah (awewe)
Teu kersa
Emet, saemet,
saeutik
Saeutik
Saeutik
Endeng,
saendeng-endeng
Salamina
Sapapaosna
Enggon
Pamondokan
Pangkuleman
Eukeur, keur
Nuju
Nuju
Eusi, ngeusian
Ngalebetan
Ngalebetan
Euwuh
Teu aya
Teu ayaCopyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top