0

UNDAK-USUK BASA
C
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Cabak, nyabak
Nyabak
Nyepeng
Cacangkir, cangkir
Cacangkir, cangkir
Tangkepan
Cageur
Pangesto, pangestu
Damang
Calana
Calana
Lancingan
Candung
Candung
Wayuh
Caneut, nyaneut
Nyaneut
Ngaleueut
Cangkeng
Cangkeng
Angkeng
Cape
Cape
Palay
Caram, carek,
nyarek
Nyarek
Ngawagel
Carang, langka
Awis, awis-awis
Awis, awis-awis
Carecet
Saputangan
Salempay
Carek, nyarekan
Nyarekan
Nyeuseul
Carita, omong,
nyarita, ngomong
Nyanggem
Nyarios
Cecewok
Obeh, ombeh
Obeh, ombeh
Cenah
Cenah
Saurna
Cekel, nyekel
Nyekel
Nyepeng
Celuk, nyeluk,
gero, ngageroan
Nyauran
Ngagentraan
Ceuli
Ceuli
Cepil
Ceurik
Ceurik
Nangis
Cici, nyician
Nyician
Mairan
Cicing
Matuh
Calik, linggih
Ciduh
Ciduh
Ludah
Cik, cing
Cobi
Cobi
Cikal
Cikal
Putra pangageungna
Ciling, pacilingan
Kakus
Jamban
Ciri
Tanda
Tawis
Cium, nyieum
Nyieum
Ngambung
Cokot, nyokot
Ngabantun
Nyandak
Cukup, mahi
Cekap
Cekap
Cukur, dicukur
Dicukur
Diparas
Cumpon, nyumponan
Nyumponan
Nyumponan
Cunduk, datang
Dongkap
Sumping, rawuhCopyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top