0

UNDAK-USUK BASA
B
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Babari, gampang
Gampil
Gampil
Babatang
Mayit
Layon
Baca
Aos
Aos
Badami
Badanten
Badanten
Badarat
Badarat
Nyacat
Badega
Rencang
Rencang
Bae, keun bae
Sawios, teu sawios
Sawios, teu sawios
Bagea
Bagea
Haturan
Bageur
Bageur
Sae manah
Baheula
Kapungkur
Kapungkur
Baju
Baju
Raksukan/anggoan
Bakti
Baktos
Baktos
Balik, mulang
Wangsul
Mulih
Balur
Balur
Lulur
Bangga
Sesah
Sesah
Bangun
Bangun
Sapertos
Bantu, babantu
Babantu
Ngiring ngadamel
Bapa
Pun bapa
Tuang rama
Baraya, dulur
Rerehan, wargi
Warga
Bareng, reujeung
Sareng
Sareng
Bareto
Bareto
Kapungkur
Batuk
Bantuk
Gohgoy
Batur, babaturan
Rerencangan
Rerencangan
Bawa
Bantun
Candak
Bawarasa
Ku emutan, bawiraos
Ku emutan, bawiraos
Beak
Seep
Seep
Beda
Benten
Benten
Begang, kuru
Begang
Langsip, langsit
Beja, bebeja
Wawartos, popoyan
Wawartos, pupulih
Bendo
Bendo
Udeng
Bener, enya
Leres
Leres
Bengek, mengi
Asma
Ampeg
Bere, mere
Maparin, masihan
Ngahaturanan,
Ngaleler
Berekah
Pangesto, pangestu,
aya hibar
Damang, wilujeng
Beubeur
Beubeur
Beulitan
Beuheung
Beuheung
Tenggek
Beuki
Beuki, seneng
Sedep
Beulah
Palih
Palih
Beuli, meuli
Meser
Ngagaleuh
Beunang
Kenging
Kenging
Beungeut
Beungeut
Pameunteu, raray
Beurang
Siang
Siang
Beurat
Abot
Abot
Beuteung
Padaharan
Patuangan, lambut
Bibi
Pun bibi
Tuang ibu
Bikeun, mikeun
Maparinkeun
Ngahaturkeun,
Nyanggakeun
Bilang, milang
Ngetang
Ngetang
Bingung
Bingung
Ewed
Bireungeuh,
Mireungeuh
Mireungeuh, ningal
Ningali
Birit, bujur
Birit, bujur
Imbit
Bisa
Tiasa
Tiasa
Bisi
Bilih
Bilih
Bisul
Bisul
Gambuh
Bitis
Bitis
Wentis
Biwir
Biwir
Lambey
Boa
Tiasa jadi
Tiasa jadi
Boga
Gaduh
Kagungan
Bolonan, kotoran,
Palangan
Udur sasih,
kareseban
Kareseban
Buang, bubuang,
Ngising
Miceun
Kabeuratan
Budak
Budak
Murangkalih
Bujal
Bujal, puser
Udel
Buka (puasa)
Buka
Bobor
Bukti
Buktos
Buktos
Bulan
Sasih
Sasih
Bungah, gumbira
Bingah
Bingah
Burit
Sonten
Sonten
Buru
Bujeng
Bujeng
Butuh
Perlu
PeryogiCopyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top