0

UNDAK-USUK BASA
A
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Abus, asup
Lebet
Lebet
Acan, tacan, encan
Teu acan
Teu acan
Adi
Adi
Rai, rayi
Adu
Adu
Aben
Ais
Ais
Emban
Ajang, keur, pikeun
Kanggo
Haturan
Ajar
Ajar
Wulang, wuruk
Aji, ngaji
Ngaji
Ngaos
Akang
Akang
Engkang
Aki
Pun Aki
Tuang eyang
Aku, ngaku
Aku, ngaku
Angken, ngangken
Ali
Ali
Cingcin, lelepen
Alo
Pun alo
Kapiputra
Alus
Sae
Sae
Ambeh, supaya,
sangkan
Supados
Supados
Ambek
Ambek
Bendu, wera
Ambeu, ngambeu
Ngambeu
Ngambung
Amit, amitan
Permios
Permios
Anak
Pun anak
Putra, tuang putra
Anggel
Bantal
Bantal,
kajang mastaka
Anggeus, enggeus
Rengse
Parantos
Angir, diangir
Dikuramas
Dikujamas
Anjang, nganjang
Ngadeuheus
Natamu
Angkir, diangkir
Diondang, disaur
Diulem, disaur
Antara
Antara
Antawis
Anteur, nganteur
Jajap, ngajajapkeun
Nyarengan
Anti, nganti, dago,
ngadagoan
Ngantosan
Ngantosan
Arang, langka
Awis-awis
Awis-awis
Arek
Bade, seja
Bade, seja
Arep,
ngarep-ngarep
Ngajeng-ngajeng
Ngajeng-ngajeng
Ari
Dupi
Dupi
Asa, rarasaan
Raraosan
Raraosan
Asal
Kawit
Kawit
Aso, ngaso
Ngaso
Leleson
Astana
Pasarean
Pajaratan
Atawa
Atanapi
Atanapi
Ati-ati, kade
Ati-ati
Atos-atos
Atoh, bungah
Bingah
Bingah
Awak
Awak
Salira
Awewe
Awewe
Istri


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top