0
Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru

Kitab Kaopat
Élmu Daya Laduni
Guaran Ki Jagasatru VI

Dina hakékatnya diajar Élmu Hikmah kacida babarina keur jalma-jalma anu Yakin, Tekun, jeung Ikhlas. Sabab sajeroning diajar Élmu Hikmah kacida dalit kaitanna jeung Élmu Spiritual atawa Élmu Ibayah ka Allah SWT.

Satacan urang ngalengkah keur diajar Élmu Hikmah leuwih ti heula urang kukuhkeun  Pondasi Élmu Spiritual urang ka Sang Khalik  sabab Élmu Hikmah Daya Laduni asalna langsung ti Allah SWT. tur henteu bisa diganggu gugat ku makhlukna. KUN FAYAKUN…..

Firman Allah, anu hartina:

Satemena kaayaan kakawasaanNa lamun Anjeunna miharep  aya hiji hal, Anjeuna ngan ngayawuh (hakekat) barang éta: ” Jadi andika! “. Maka manéhnaa terus jadi.

Baca Surat Ya-Sin ayat 82.

Ngeunaan Élmu Laduni

Yé Makhluk ieu henteu kawasa, tapi Allah anu Maha Kawasa!
Diajar (nungtut élmu) diwajibkeun keur sakumna Muslimin tur Muslimat (hadits).
Tapi Hakikatna élmu datangna ti Allah lian tina Atikan. Kitu deui rezeki datang lian tina gawé urang!
Urang diajar sabab diparéntah Allah tur Sunnah Nabi.
Lamun Allah miharep, jeung urang diajar, Allah maparin élmu
Lamun Allah mikahoyong, jeung urang diajar, tapi Allah henteu maparin élmu
Lamun Allah mikahoyong, tanpa diajar ogé, Allah maparin élmu
Laailaha illallah
Diajar téh makhluq, Allah anu Kawasa.

Kecap laduni dipetik ti ayat Allah anu unina:

“Tur kami geus ngajarkeun ka (Nabi khidhir) ti sisi Kami hiji élmu”. (Al Kahfi: 65)

Élmu laduni/élmu mauhub ngarupakeun salah sahiji élmu anu kudu dipiboga ku urang anu hayang jadi ahli tafsir Alqur’an. Disagigireun kudu ngawasa 14 cabang élmu séjénna saperti élmu lughah, nahwu, saraf, balaghah, isytiqoqo, élmu alma’ani, badi’, bayan, fiqh, aqidah, asbabunuzul, nasikh mansukh, élmu qiraat, élmu hadits, usul fiqih ( hukum-hukum furu’) tur élmu mauhub .

Élmu ieu nyaéta  kurnia khusus ti Allah swt.

“man ‘amila bimaa ‘alima waratshullahu ‘ilma maa lam ya’lam”

Hartina : Nabi saw. mngayawuh :” singsaha anu ngamalkeun elmu anu manehna nyaho maka Allah SWT. bakal maparinkeun anu tacan dipikanyaho ku manehna".

Perkara ieu geus dijelaskan ku Sayyidina ‘Ali ra. Nalika anjeunna ngajawab pananyaan balaréa, “naha anjeuna  geus meunang élmu khusus atawa wasiat khusus ti Rasulullah saw. Anu ngan dibikeun  ka anjeuna  tur henteu ka jalma lian?”

Hazrat ‘Ali ra. ngajawab : ”Demi Allah anu geus nyiptakeun  sawarga tur jiwa-jiwa, kuring henteu pernah meunang nanaon kajaba élmu anu Allah paparinkeun ka salah saurang keur ngagem Alqur’an!”

Ibnu Abi Dunyarah ngadawuh yén pangaweruh tina  Al-quran tur naon-naon anu ditangkep tina Alqu’an sakitu jembarna. Saurang ahli tafsir kudu mikawanoh 15 cabang élmu anu disebutkeun di hareup. Tafsiran jalma anu henteu mahir sajeroning élmu-élmu ieu nyaéta kaasup  tafsiran bil-rakyi (tafsir numutkeun pikiran sorangan) anu hal ieu dicaram ku SYARA’. Para sahabat ra. Meunang élmu basa Arab sacara tabii tur élmu-élmu lian maraéhna meunang langsung ti élmu kanabian (nabi SAW).

Nabi SAW ngadawuh: ”Singsaha anu mere fatwa sajeroning masalah agama, tanpa aya élmu maka keur manéhna meunang laknat Allah, malaikat tur manusia sakumna” (HR. Imam suyuti).

Jadi Élmu laduni = Élmu ti Allah asbab hasil amal, sabab Allah geus nuduhkeun  cara meunangkeunana ka urang .

Tatacara Diajar Élmu Laduni

Élmu laduni tur cara/jalan keur meunangkeunana di sajeroning ALQU’AN TUR HADITS :

 1. Sieun Ka Allah

  Kitab alhikam, Syaikh Ibnu Athoillah aAasykandary (ka Madrasah Alazhar-asyarif abad 7 hijriah) nyebutkeun nukilan ayat ti Aalqur’anulkarim :

  “wataqullaha wayu’alimukumullah” (Qs. Al baqarah ayat 282)

  Hartina : “Sieun ka Allah pasti Allah bakal ngawulang manéh “ (Qs. Al Baqarah ayat 282)

  Sifat sieun/tunduk/tumut ngan  ka Allah, kacida mulyana. Lian deui élmu laduni anu Allah paparinkeun tapi Allah bakal nundeukkeun sakumna makhluq, malahan  malaikat ogé bakal khidmad tur satuluyna mantuan  (kalayan  izin Allah), sakumaha maksud tina hadits nabi SAW :

  Nabi saw ngadawuh: “man khofa minallahi khofahu kulla syai waman khofa ghoirallah khofa min kulli syai”
  Hartina : “Singaha anu kasieunna ngan ka Allah maka sakumna bakal takut/tunduk kainyana. Singsaha sieun/tundukna ka salian ti Allah maka sakumna makhluq bakal (jadi asbab) pikasieunan keur inyana"
  Paluruh alkisah-alkisah para  salafushalih, kumaha pasukan dakwah sahabat milampah jalan saluhureun cai meuntasan walungan Tigris di Irak, pasukan dakwah sahabat anu leumpang meuntasan Laut Merah, Mu’adz bin Jabal ra shalat 2 rakaat maka gunung batu anu baradag beulah dua muka jalan keur manéhna, para sahabat nu kasohor ngupingkeun dzikir barang paéh (roti tur mangkok) .

  Abu Dzar Alghifary ra. Ku  paréntah khalifah Umar ra., inyana ditugaskeun keur ngasupkeun deui ka jero lahar gunung seuneu anu geus kaluar tina kawahna. Maka kalayan izin Allah, lahar panas kasebut asup deui  ka kawah gunung (kasebut hayatushabat).

  Abdullah Atthoyar ra.  Bisa hiber kawas malaikat anu boga jangjang, maka nalika ditanya ku Rasulullah, naon anu jadi asbab Allah masihan  karomah  kasebut, maka anjeuna ngawaler ”kaula ogé teu nyaho, tapi mungkin sabab kaula ti saméméh asup Islam nepi ka ayeuna kaula teu pernah nginum khamr, jst”.
 2. Ngamalkeun Ému Anu Dipikanyaho

  Salahsahiji hadits shohih yebutkeun yén nabi Muhammad saw ngadawuh:

  “man ‘amila bimaa ‘alima waratshullahu ‘ilma maa lam ya’lam”
  Hartina : Nabi saw. ngadawuh: ”Sing saha anu ngamalkeun elmu anu dipikanyaho ku inyana maka Allah SWT. bakal maparinkeun elmu anu tacan dipikanyahona".
 3. Heunteu Mikaasih Dunya

  ‘Alammah Auyuti ra. ngadawuh: “andika nganggap yén élmu mauhub nyaéta di luar kamampuhan jalma.  Dina hakékatna henteu kitu,malahan cara keur ngahasilkeun ĩlmu ieu  ku ayana sababaraha asbab.  Ngaliwatan ieu Allah swt. geus ngajagnjieuan élmu kasebut. Asbab-asbab ieu nyaéta : ngamal keun élmu anu dipikawanoh, henteu mikanyaah dunya tur nu lian-lian….”
  Sakumaha kaunggel dina hadits, yén Nabi saw. ngadawuh:  “Sing saha anu zuhud kana dunya (henteu cinta dunia), maka bakal dipaparin élmu ku Allah tanpa diaajar” (Fadhilatushaqat).
 4. Ngado'a

  Sagala datang ti Allah, maka Rasulullah maparin conto ka urang supaya terus ngadoa supaya dipaparin élmu tur hidayah ti Allah swt.

  Keur nuwuhkeun rasa sieun ka Allah jeung dzikir. Keur nuwuhkeun zuhud ka jeung mujahayah.

  Sedengkeun Doa bakal ditarima lamun urang  ikhlas. Ku kituna urang kudu diajar tur dibingbing ku guru-guru anu mursyid.
 5. Dakwah

  Lamun urang ngamalkeun dakwah (Amr bil ma’ruf wa nahya ‘anil munkar) atawa ngajak kana kahadéan tur nyegah kamungkaran maka Allah bakal maparin ‘ilm wa hilm (’ilmu tur kalembutan haté) langsung ti qudrat Allah swt.

  Sakumaha kaunggel dina hadits qudsi (kurang leuwih maknana) nalika  Allah ngadawuhkeun kautamaan umat akhir zaman ka Nabi Isa as., maranéhanana make sarung dina beuteung-beuteungna, lamun maranéhana laleumpang  di tanah anu rata maranéhna dzikir “alhamdulillah”, di tanah anu nanjak maranéhna dzikir “allhuakbar”, lamun leumpang di tanah anu mudun maranéhna dzikir “subhanallah” tur maranéhna ngajak kana kahadéan  tur nyegah kemungkaran (dakwah), padahal maranéhanana téh bodo (henteu boga élmu) tur kasar (henteu hilm).

  Maka Nabi Isa as. naros: “Kumaha maranéhna  bakal bisa dakwah padahal maranéhanana téh  henteu boga ‘ilm tur hilm (kalembutan haté)?"
  Maka Allah ngadawuh: ”Kami sorangan anu bakal mere ilm tur hilm ka maranéhna (Muntakhob ahadits)

Élmu laduni nyaéta karunia khusus/khas keur hambaNa, komo keur maranéhanana anu geus ma’rifat.  Jalma nu geus ma’rifat bakal meunagkeun sagala-galanaa sabab henteu aya kahayang kadunyaan sajeroning haténa.

Nabi saw. ngadawuh: “man wajayallah wajaya kulla syai, man faqayallah faqaya kulla syai

Hartina : Singaha wanoh ka Allah maka manéhna bakal meunang sagala-galana. Singsaha anu henteu wanoh ka Allah maka manéhna bakal kaleungitan sagala-galana.”

Cag.

- Guaran Ki Jagasatru VI


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top