0
Pupuh Durma
Pupuh Durma

Durma , ngagambarkeun rasa ambek, gedé haté, atawa sumanget. Palanggeran Durma: 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i. Conto: Kan...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Magatru
Pupuh Magatru

Magatru , ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan. Palanggeran Magatru: 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Dangdanggula
Pupuh Dangdanggula

Dangdanggula , ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan. Palnaggeran Dangdanggula: 10-i, 10-a, 8-e/o, 7-u, 9...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Asmarandana
Pupuh Asmarandana

Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah. Palanggeran Asmarandana: 8-i, 8-a, 8-e/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a . Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Sinom
Pupuh Sinom

Sinom, ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh. Palanggeran Sinim: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a . Conto: Aya hiji rupa kem...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Kinanti
Pupuh Kinanti

Kinanti , ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah. Palanggeran Kinanti: 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i . Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Sunda
Pupuh Sunda

Pupuh téh nyaéta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah ogé macapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sor...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Tuktubrung
Kawih Murangkalih Tuktubrung

Tuktubrung tali tanjung Papagan nyamplung Pada leutik pada sempung Patulangtung patungtung brung…… Copyright © Tatar Pasundan

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Trang-Trang Kolentrang
Kawih Murangkalih Trang-Trang Kolentrang

Trang-trang kolentrang Si londok paeh nundutan Mesat gobang kabuyutan Tikusruk kana durukan Copyright © Tatar Pasundan

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Tokecang
Kawih Murangkalih Tokecang

Tokecang-tokecang Balagendil tosblong Angeun kacang angeun kacang Sapendil kosong Copyright © Tatar Pasundan

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Tik-Tik Tolektak
Kawih Murangkalih Tik-Tik Tolektak

Tik-tik tolektak Ari tak, taktak bareuh Ari reuh, reuhak cina Ari na, naya gengong Ari gong, gongseg panas Ari nas, nasi baso Ari s...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Roro Manyoro
Kawih Murangkalih Roro Manyoro

Roro manyoro Manyoro manjangan ngidul Anak sia jadi ratu Diketukan dikenongan Turunan apung Karunya ka anak sia Copyright © Tata...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Rat-Rat Gurisat
Kawih Murangkalih Rat-Rat Gurisat

Rat-rat gurisat Nini ingrat paeh diselap Tiselap kana kuciat Dibura ku laja tuhur Laja tuhur meunang ngunun Meunang ngunun tujuh tau...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Ole-Ole Ogong
Kawih Murangkalih Ole-Ole Ogong

Ole-ole ogong Melak cabe di Torogong Dihakan ku embe ompong Diteang kari sapotong Au-au eheng Beuleum cau tutung geheng Embe-embe d...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Punten
Kawih Murangkalih Punten

Punten…….mangga Ari ga, gatot gaca Ari ca, cau ambon Ari bon, bonteng asak Ari sak, sakit perut Ari rut, rujak asem Ari sem, sempal...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Margaluyu
Kawih Murangkalih Margaluyu

Bang kalima-lima gobang, bang Bangkong di tengah sawah, wah Wahey tukang bajigur, gur Guru sakola desa, sa Saban poe ngajar, jar Jar...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Kalongking
Kawih Murangkalih Kalongking

Kalongking-kalongking Bapa sia hudang ngising Dibura ku madu kucing Madu kucing meunang maling Kaalongking-kalongking Bapa sia utah ng...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Kali-Kali Koneng
Kawih Murangkalih Kali-Kali Koneng

Kali-kali koneng Naha koneng aing dikali? Piubareun budak Naon budakna? Hulu lisung Naon pangasuhna? Jurig beureum dikukuncung ...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Jaleuleu
Kawih Murangkalih Jaleuleu

Jaleuleu ja Tulak tujaemon gog Seureuh leuweung bay Jambe kolot bug Ucing katinggang songsong Ngek! Copyright © Tatar Pasundan ...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Eundeuk-Eundeukan Lagoni
Kawih Murangkalih Eundeuk-Eundeukan Lagoni

Eundeuk-eundeukan lagoni Meunang peucang sahiji Leupas deui ku nini Beunang deui ku aki Eundeuk-eundeukan cangkuang Bale bandung pas...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Eundeuk-Eundeukan
Kawih Murangkalih Eundeuk-Eundeukan

Eundeuk-eundeukan Taraju bawang Kalima cipe, jae ulae Sangkayo Cabok cinde, mende Dodomoyo Eundeuk-eundeukan Jamapring pegat talina Aleu...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Cingcangkeiling
Kawih Murangkalih Cingcangkeiling

Cingcangkeling Manuk cingkleung cindeten Plos ka kolong Bapa satar buleneng Copyright © Tatar Pasundan

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Bulantok
Kawih Murangkalih Bulantok

Bulantok-bulantok Bulan gede bulan montok Moncorong sagede batok Bulantok-bulantok Aya bulan sagede batok Bulanting-bulanting Aya bul...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Ayang-Ayanggung
Kawih Murangkalih Ayang-Ayanggung

Ayang-ayang gung Gung goongna rame Menak Ki Wastanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba anu giruk Ruket jeu...

Baca selengkapnya »

0
Ucing-Ucingan
Ucing-Ucingan

Ucing-ucingan bisa dilakukeun ku barudak lalaki atawa barudak awewe. Samemeh prung sok ngarariung heula bari dikawihan ku saurang: C...

Baca selengkapnya »

0
Surung Munding
Surung Munding

Surung munding mangrupa kaulinan barudak lalaki. Dina surung munding anu diutamakeun the tanaga (kakuatan). Carana, duaan pahareup-hareu...

Baca selengkapnya »

0
Sorodot Gaplok
Sorodot Gaplok

Kaulinan sorodot gaplok meh sarua jeung kaulinan engkle. Bedana the sorodot gaplok mah batuna heunteu dibawa bari engkle-engklean, tapi ...

Baca selengkapnya »

0
Sondah
Sondah

Sondah mangrupa kaulinan barudak awewe. Carana, unggal jalma nyekel talawengkar terus dialungkeun kana kotak-kotak nu geus disadiakeun ...

Baca selengkapnya »

0
Pris-Prisan
Pris-Prisan

Kaulinan pris-prisan diwangun ku dua regu. Unggal regu pada-pada nincak batu, cangkang kerang, atawa tutup limun nu disimpen dina taneu...

Baca selengkapnya »

0
Peperangan
Peperangan

Peperangan sok dilakukeun ku barudak lalaki. Tempatna di tegalan atawa di sempalan. Parabot nu dipake nyaeta bebedilan tina awi nu dieusia...

Baca selengkapnya »

0
Pacublek-Cublek Uang
Pacublek-Cublek Uang

Kaulinan pacublek-cublek uang sok dipilampah ku barudak awewe, duaan atawa tiluan. Carana, masing-masing dampal leungeun dikeupeulkeun, ...

Baca selengkapnya »
 
 
Top