0
Boyot = Leupang kendor bangun bareurat awak, mindeng katinggaleun batur.

Deog/pengkor = Leumpang dingdet lantaran suku nu sabeulah rada pondok.

Dohot-dohot = Leumpang lalunan bari semu dodongkoan cara peta nu ngadodoho.

Egang/egol = Leumpang cara budak nu anyar disunatan lantaran bisul dina palangkakan, jste.

Gonjleng = Leumpang awewe bari ngobah-ngobahkeun awak, hayang narik parhatian lalaki.

Ingkud-ingkudan/jingkrung = Leumpang teu bener lantaran nyeuri suku, jste.

Jarigjeg/jumarigijeug = Leumpang bari semu rek labuh (biasana jalma nu geus kurang tanaga atawa nu kakara gudang geuring).

Jingjet = Leumpang bari semu hese ngalengkah lantaran cacad suku atawa make samping nu heureut teuing.

Kepoh = Leumpang teu bener lantaran tuur rada paadu (meh kawas aksara X).

Kukurubutan = Leumpang rada dodongkoan di nu bala atawa dinu remet kakayon.

Moyongkod/mongkoy = Leumpang anca rada dongko, nembongkeun ulat sieun atawa era.

Narabas = Leumpang dinu bala atawa dinu remet kalawan teu miduli cucuk, jsb.

* Neker = Leumpang ditempat nu nanjak pisan (netek).

Nelenden = Leumpang budak, anca, pikalucueun.

Nelenyeng = Leumpang nu asalna anca ujug-ujug gancang.

Niliktik = Leumpang budak nu kakara bisa leumpang gancang, titiliktikan ka ditu ka dieu.

Nolog = Leumpang talag-tolog (lanataran teu awas) dinu poek.

Noyod = Leumpang nurutkeun karep sorangan, teu malire kanu nyaram.

Ngabadaus = Leumpang (semu gancang) teu luak-lieuk.

Ngabengbeos/mengpeos = Leumpang teu luak-lieuk (biasana lantaran aya kakeuheul, kateusugema, jste.).

Ngabalideug/dalugdag-daligdeug = Jarugjag-jarigjeg, leumpang kawas nu mabok, kawas nu rek titolojong.

Ngadedog = (Awewe) nu leumpang anca sarta biritna ka kenca ka katuhu.

Ngadigdig = Leumpang gancang sarta segut.

Ngadingleu = Leumpang kendor, semu bareurat ngalengkah.

Ngadudud = Leumpang gancang teu luak-lieuk.

Ngagandeuang = Leumpang lalse, dada ajeg, bari keupat laun.

Ngageang = Leumpang semu egang.

Ngageblay = Leumpang awewe, anca, bari keupat laun, geblay-geblay.

Ngageblig = Leumpang bari neundeut-neundeutkeun suku nepi ka kadenge sora blig, blig, blig (sabalikna tina keketeyepan).

Ngageboy = Leumpang awewe nu rada lintuh, awakna semu leuleus.

Ngagegag = Leumpang kendor semu bareurat awak.

Ngageyot/ngagiyet = Leumpang awewe bari semu ngobah-ngobahkeun bujur.

Ngageuyenggeung = Leumpang laun nu keur geuring atawa nu kakara hudang geuring.

Ngagidig/ngagedig = Leumpang gancang sarta segut (Sarua jeung ngadigdig).

Ngagigeug = Leumpang semu beurat ku awak, oyag ka kenca ka katuhu.

Ngagilincing = Sesebutan keur nu leumpang teu mawa nanaon.

Ngagiplek = Leumpang awewe nu gendut, bujurna guplak-giplrk.

Ngagitek = Leumpang awewe bari semu ngagutak-gitek bujur.

Ngalanggeor = Leumpang awewe (biasana nu lenggik) nu alus katempona.

Ngalejeg/lajag-lejeg = Leuleumpangan dihareupeun batur bari ambek.

Ngalenghoy = Leumpang alon lantaran cape.

Ngaleyad = Leumpang anca diaplen.

Ngeteyep = Leumpang laun (biasana nu keur ngintip) sieun kadenge atawa katempo ku batur.

Ngincid = Leumpang gancang (sorangan).

Ngingkig = Leumpang gancang teu luak-lieuk.

Ngiciprit = Leumpang keur waktu hujan atawa keur loba keneh cileuncang.

Nyelengceng = Leumpang gancang sosoranganan (miheulaan batur).

Ngungkug = Leumpang gancang teu luak-lieuk.

Nyerenteng/nyirinting = Leumpang semu lumpat nyampeurkeun batur (bari ambek).

Rarampeolan = Leumpang semu leuleus (nu keur mabok, jste.).

Rincug = Leumpang teu bener lantaran nyeuri dampal suku, atawa leumpang di nu bala sieun kacugak lantaran teu make sendal/sapatu.

Sasampoyongan = Leumpang gagaleongan (nu keur mabok, jste.).

Seseleket = Leumpang diantara jelema loba.

* Seselendep = Sarua jeung seseleket.

Singkang = Leumpang semu jegar lantaran sukuna (ti lebah tuur ka handap) semu kaluar, sabalikna tina kepoh.

Tonggoy = Leumpang teu luak lieuk (bari tungkul), teu mirosea ka nu ngageroan.

Totolonjongan = Leumpang kawas nu rek tijongjolong.

Turugtug, nurugtug = Leumpang gancang di nu mudun.

Tuturubun = Turun (leumpang) rurusuhan, buru-buru.

Nuduhkeun Nu Leumpangna Lobaan :

Ngabring = Leumpang babarengan (lobaan).

* Ngabrul = Kaluar atawa indit babarengan.

Ngaburudul = Kaluar ti hiji tempat (lobaan).

Ngaleut = Leumpang babarengan (jalmana leuwih loba tibatan ngabring).

Ngantay = Sarua jeuung ngaleut.

Ngeungkeuy = Saharti jeung ngaleut; ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, ngembat-ngembat nyatang pinang (paribasa).

Mung sakitu nu kahaturanan, upami baraya ngagaduhan nu sanesna atanapi anu hilap ku panulis kahaturkeun mangga kantun di dugikeun dina koropak komentar dihandap ieu, haturnuhun.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top