0
Paciwit-Ciwit Lutung
Paciwit-Ciwit Lutung

Kaulinan paciwit-ciwit lutung sok dilakukeun ku tiluan atawa opatan. Carana silihciwit tonggong dampal leungeun, nyusun ka luhur. Bari s...

Baca selengkapnya »

0
Oray-Orayan
Oray-Orayan

Barudak nu rek arulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula. Nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana, jst. Geus kitu tuluy maju...

Baca selengkapnya »

0
Lalandakan
Lalandakan

Lalandakan nyaeta kaulinan nu niron-niron landak. Sangakn salahsaurang “jadi landak”, memeh prungteh nagrawih heula, ngawihan jalma nu r...

Baca selengkapnya »

0
Hong-Hongan
Hong-Hongan

Hong-hongan meh sarua jeung ucing sumput. Bedana the hong-hongan mah make tihang, minangka tempat cicingna nu neangan. Si A umpana kagi...

Baca selengkapnya »

0
Hahayaman
Hahayaman

Hahayaman nyaete kaulinan nu merlukeun jalma rea. Carana, nguriling nyieun bunderan bari pacekel-cekel panangan minangka kurung/kandang...

Baca selengkapnya »

0
Gugunungan
Gugunungan

Anu sok nyeiun gugunungan ilaharna barudak lalaki. Temaptna di buruan nu taneuhna lembut (taneuh ngebul). Nu nyarieunna naragog atawa d...

Baca selengkapnya »

0
Gatrik
Gatrik

Gatrik the kaulinan budak lalaki. Parabot nu dipakena kai atawa awi (nu panjang kira-kira sajeungkal) jeung kai pameunggel. Cara maenna...

Baca selengkapnya »

0
Galah Bandung
Galah Bandung

Beda jeung galah biasa, galah bandung teu merlukeun tempat anu lega. Kitu dei prak-prakan maenna oge estu beda. Nu maenna cukup tiluan ...

Baca selengkapnya »

0
Galah
Galah

Kaulinan galah merlukeun batur nu loba (paling saeutik dalapan urang: dua regueun). Kitu deui kaulinan galah merlukeun tempat (buruan) ...

Baca selengkapnya »

0
Empet-Empetan
Empet-Empetan

Empet-empetan mangrupa kaulinan husus barudak lalaki dina waktu panen. Empet-empetan bahanna dijieun tina jarami. Aya nu tungtungna dis...

Baca selengkapnya »

0
Engkle
Engkle

Engkle nyaeta kaulinan nu ngagunakeun batu. Biasana baladan (duaan atawa tiluan sewang). Carana, mimiti nyieun heula tanda dina taneuh (ma...

Baca selengkapnya »

0
Encrak
Encrak

Encrak kaulinan husus barudak awewe. Parabot anu digunakeunana bal leutik jeung kewuk atawa tutup limun sababaraha siki (biasana genep ato...

Baca selengkapnya »

0
Cingciripit
Cingciripit

Kaulinan cingciripit atawa sok aya nu nyebut dingding kiripik mangrupa kaulinan anu basajan. Ngan merelukeun batur tiluan atawa opatan. ...

Baca selengkapnya »

0
Congkak
Congkak

Kaulinan congkak, anu digunakeun nyaeta pakakas nu disebut Congkak (dijieun tina kai, panjangna leuwih kurang 40 cm), lebarna lewih kur...

Baca selengkapnya »

0
Ambil-Ambilan
Ambil-Ambilan

Kaulinan ambil-ambilan merlukeun batur nu loba. Dua urang pahareup-hareup, tuluy leungeunna masing-masing pacekel-cekel bari rada dikal...

Baca selengkapnya »

6
Sisindiran Jenis Wawangasalan
Sisindiran Jenis Wawangasalan

* Abdimah caruluk arab, heunteu tarima teh teuing = Korma. * Abdi teh sok ngembang kawung, inggis teu ngareunah teuing = Pengis. * Abd...

Baca selengkapnya »

0
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Sesembred
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Sesembred

Cau naon cau naon, Cau kulutuk di juru. Bau naon bau naon, Bau hitut nu di juru. Cikur jangkung jahe koneng, Lampuyang pamur...

Baca selengkapnya »

0
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Piwuruk
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Piwuruk

Baju kutud heureut pola, Dikelin teu dijalujur. Mun teu cucud ti sakola, Arisin balik ka lembur. Ka kulah nyiar kapiting, Ng...

Baca selengkapnya »

0
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Silih Asih
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Silih Asih

Aya meri dina rakit, Boboko wadah bakatul. Lain nyeuri ku panyakit, Kabogoh direbut batur. Baju hideung kancing tangan, Di k...

Baca selengkapnya »

0
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Sesembred
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Sesembred

Majar maneh cengkeh koneng, Kulit peuteuy dina nyiru. Majar maneh lengkeh koneng, Kulit beuteung mani nambru. Rarasaan melak c...

Baca selengkapnya »

7
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Piwuruk
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Piwuruk

Lamun urang ka Cikole, Moal hese tumpak kahar. Lamun urang boga gawe, Moal hese barangdahar. Lamun urang ninun kanteh, Ulah ...

Baca selengkapnya »

0
Selamat Hari Raya Idul Fitri 143 H
Selamat Hari Raya Idul Fitri 143 H

Kita pernah bersama dalam canda dan duka Ada kalanya lidah salah berucap Mata salah memandang Hati salah menduga Maka dihari yang ...

Baca selengkapnya »

2
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Silih Asih
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Silih Asih

Daek soteh ka Cinangka, Ka Cisitumah teu purun. Daek soteh ka manehna, Ka nu itu mah teu purun. Hayang teuing buah muris, te...

Baca selengkapnya »

0
Istilah Nu Patali Jeung Sasatoan
Istilah Nu Patali Jeung Sasatoan

A. Istilah Husus Dina Sasatoan *  Badot = Embe jalu nu meujeuhna beger, kaambeu bau. *  Bajir/majir = Munding, domba, embe nu t...

Baca selengkapnya »

0
Istilah Nu Patali Jeung Tatangkalan/Dangdaunan
Istilah Nu Patali Jeung Tatangkalan/Dangdaunan

A. Istilah Husus *  Balukang = Palapah daun kalapa/kawung. *  Baralak/barangbang = Daun kalapa nu garing dina tangkal...

Baca selengkapnya »

0
Rupa-rupa Aambeuan Jeung Rarasaan
Rupa-rupa Aambeuan Jeung Rarasaan

A. Aambeuan * Bau = Banke, bugang, kokotor jalma/sato. *  Hangit = Olahan anu tutung, barang anu kaduruk. *  ...

Baca selengkapnya »

0
Rupa-Rupa Leumpang
Rupa-Rupa Leumpang

*  Boyot = Leupang kendor bangun bareurat awak, mindeng katinggaleun batur. *  Deog/pengkor = Leumpang dingdet lantaran suku nu sabe...

Baca selengkapnya »

0
Rupa-Rupa Diuk (Calik)
Rupa-Rupa Diuk (Calik)

* Andegleng = Diuk ajeg tumaninah dina korsi. *  Andeprok = Emok rekep (awewe). *  Anjeucleu = Diuk ngeunah-ngeunah ...

Baca selengkapnya »

0
Obahna Anggota Badan
Obahna Anggota Badan

A. Obahna Suku * Jengke = Ngangkatkeun keuneung nepi ka napak ku ramo suku. *  Najong = Ngeunakeun (ramo) suku kalawan ngagent...

Baca selengkapnya »

0
Ngaran Rupa-rupa Omongan
Ngaran Rupa-rupa Omongan

* Ancad laer = Ngomongna anca pisan. *  Cental, pacental-cental = Pasea, parea-rea omong. *  Eur-eur/garap = Kabiasaan ngomon...

Baca selengkapnya »
 
 
Top