0
* Awi dihua = Dibeulah tepi ka ipis.

Awi dileumpeuh = Dideang (biasana make obor)) bari dilelempeng, ilaharna awi pikeun gantar atawa sosog.

Beas disosoh = (biasana beas atah) diberesihan ku cara ditutuan deui lalaunan atawa digiling deui.

Beas ditapi = Dipiceun kokotorna (bubuk, huut, jsb.).

Beas digesoh = Dipisahkeun serahna ku cara nyoyag-nyoyag nyiru bari semu diputer.

Beas diisikan = Dikumbah, diberesihan (biasana rek disangu).

Bendungan diaram = Dihalangan jalan caina.

Buuk dikepang/diuntun = Dibagi tilu tuluy dianyam.

Cau dilempos = Dipeuyeum kana lombang, samemehna, lombangna sok dipanasan heula make sapu pare (dibeuleum) aya oge nu make apu atawa dangdaunan.

Cau (peuyeum cau) diludang = Dikaluarkeun (dikakat) tina lombang emposan.

Ciung dikeset = Dikeureut letahna saeutik (ceunah sok ku emas) sangkan geura bisa ngomong.

Daun dileumpeuh = Dideang kana seuneu (biasana di hawu) sangkan leuleus; daun nu dileumpeuh ilaharna keur mungkus timbel.

Gamelan dipasieup = Disusurup sorana.

Hurang dipelas = Diparud dilembutkeun, marudna dicampur jeung kalapa, tuluy dipais (diseupan atawa digarang).

Jagong diunun = Digaringkeun di paraseuneu.

Honje/jeruk dikalua = Digodog ku cigula nepika bisa diawetkeun, boh baseuh boh dituhurkeun.

Jebug diubub = Jebug sikina disimpen dina ruas awi, tuluy salahsahiji tungtungna dibeuleum. Jebug diubub maksudna ambeh leuwih ngeunah dipake nyeupahna.

Kalapa disalumbat = Dipesek (dipiceun tapasna) make salumbat.

Kalapa dibutik = Dikadekan (dipiceun) batokna.

Kalapa dikeletik = Diparud, diperes, tuluy digolakkeun diala minyakna.

Kasur digender = Ditepungkeun make bola kasur supaya bagean handap jeung bagean luhur tepung, maksudna sangkan beungeut kasur marecenghul upama geus dikapukan.

Kawung ditinggur = Leungeun carulukna diteungeulan lalaunan make paninggur (paneunggeul nu dijieun tina kai) sangkan lahangna babari bijil mun disadap.

Keris ditepus = Dibilang elukna atawa dijeungkalan pikeun nganyahokeun kasiatna.

Kulit diwidang = Dibeberkeun bari dipentang kana awi atawa kai, tuluy dipoe sina garing.

Kulit disamak = Dikokolakeun nepi ka jadi kulit asak pikeun bahan sapatu, tas, jsb.

Lebu dituras = Lebu panas diabruskeun kana cai (tiis), tuluy ditamperkeun diarah caina (cilebu), sok dipake pahinum, ngurut, jst.

Munding didadung = Dicangcang make dadung (= tambang gede, biasana tina areuy-areuyan leuweung nu kuat).

Munding ditendok = Ditojos liang irungna ku awi panendok, tuluy diasupan tali keluhan (= tali nu ngawet tina liang irung tepi kana hulu  munding); munding dikaluhanan ambeh lindeuk.

Pakarang diasah = Digesek-gesekkeun kana batu asahan (beulah dieu beulah ditu) ambeh seukeut.

Pakean dijalujur = Dikaput saheulaanan samemeh dikaput ku mesin.

Pakean dijarumat = Dikaput ku leungeun kalawan kaputan nu lemes sangkan teu karijut.

Pare diirik = Dileyekan, ditijekan sina jadi bangsal.

Picung dikelewek = (Sikina) dikubur dina lebu ngarah awet/kuat lila.

Samping dilepe/dilamban = Dilipet-lipet make panglepe (biasana samping kebat) sangkan alus katempona mun dipake.

Samping digerus = Samping poleng nu warna beureum digosok make kewuk gede supaya samping herang aya parabotna.

Suling disungging = Digambaran (dikembangan) make beusi atawa batok meunang meuleum.

* Suluh dihurun = Ditumpukkeun, tuluy dibeungkeut.

Sumur dikuras = Disaatkeun tur diberesihan.

Tambakan dirucuk = Dirempekan ku regang awi.

Walungan dihambaro = Dibendung pikeun ngocorkeun cai ka tempat sejen.

Catetan : Samping poleng, pakean has lalaki Sunda, samping polekat, umum di Indonesia, di Srilangka, India, jst.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top