0
* Aki-aki = Lalaki nu geus kolot pisan.

Baleg tampele = Mangkat beger, wani ditukangeun, ari dihareupeun era keneh.

Bijil bulu mayang = Saharti jeung baleg tampele.

Budak = Anak jalma nu can baleg.

Budak gumelo = Budaknu can boga jeujeuhan (pikiran) lantaran budak keneh, kira-kira umur 2-4 taun.

Budak kamalole = Budak nu nurutkeun kapercayaan baheula kudu diruat, lantaran aya tanda wisnu (tanda bodas) dina awakna, biasana rarungsing teu daek cicing bari teu kanyahoan naon sababna atawa kasakitna.

Budak pahatu = Budak nu geus teu boga indung (ditinggalkeun maot).

Budak yatim = Budak nu geus teu boga bapa (ditinggalkeun maot).

Budak pahatu lalis = Budak nu geus teu boga indung teu boga bapa.

Bujang  = Lalaki nu geus baleg tapi can kawin.

Bujang jenglengan = Jajaka tulen.

Bebeureuh = Kabogoh (lalaki).

Bebene = Kabogoh (awewe).

Cawene = Parawan, awewe nu can kawin.

Cetuk dawuk = Jalma nu geus kolot, buukna geus meh kabeh bodas jadi huis.

Duda = Lalaki nu kungsi boga pamajikan tur can kawin deui.

Galak sinonggong = Budak lalaki nu mimiti aya sir ka awewe (sarua jeung baleg tampele, ngan geus rada aya kawani).

* Kolot = Jalma nu geus cukup umur, leuwih ti tengah tuwuh.

Kolot sapeuting = Jalma kolot nu euweuh kanyaho (bodo), diupamakeun ka orok nu kakara dijurukeun sapeutign.

Kokolot begog = Jalma nu nyanyahaoanan kawas jalma nu geus kolot, nyeta-nyeta kalakuan kolot.

Kontrong-kontrong = Jalma nu geus kacida kolotna, leuwih ti aki-aki.

Lanjang = Awewe nu can kawin.

* Ngomboan = Lalaki nu mimiti beger ka awewe, sorana ngagedean.

Parawan = Cawene, awewe nu can kawin.

Parawan jekekan = Mojang tulen.

Randa/rangda = Awewe nu geus diserahkeun atawa ditinggalkeun maot ku salakina.

Randa bengsrat/kulanajar = Randa nu saenyana parawankeneh, can sapatemon jeung salaki memeh diserahkeun.

* Sengserang panon = Parawan atawa bujang nu keur meujeuhna resep nenjo, resep naksir.

Tengah tuwuh = Jalma nu umurna kira-kira 40-45 taun.

Turun amis cau = Parawan nu mimiti beger.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top