0
A. Panyaraman Kalakuan Kurang Hade

* Ulah heheotan bisi leungiteun beas/uyah.
* Ulah heheotan tipeuting bisi disamperkeun urang leuweung.
* Ulah ditiung ranggap bisi kotokeun.
* Ulah ngawur-ngawur uyah bisi nyeuri tuur.
* Ulah lalanggiran bisi paeh indung.
* Ulah diuk dina nyiru bisi sakalor.
* Ulah nyiduh sisi hawu bisi loba anak.
* Ulah ngiihan ruhak bisi nyeuri kiih.
* Ulah diuk dina meja bisi loba hutang.
* Ulah ngeusian cai pinuh teuing bisi kawiwirangan.
* Ulah dahar pipindahan bisi boga salaki loba.
* Ulah diangir sore-sore bisi maot dipangumbaraan.
* Ulah kacai magrib bisi katerap panyakit.
* Ulah nyeungseurikeun hitut bisi ompong.
* Ulah ngadiukan bantal bisi bisul.
* Ulah ngadahar cau sisina bisi kasingsal.
* Ulah dahar dina piring kohok bisi jadi cacah kuricakan.
* Ulah nyebut “apu” lamun meuli tipeuting bisi matak tutung kana letah/biwir (lamun apuna dipake nyeupah kudu nyebut tai manuk).

B. Panyaraman Keur Nu Kakandungan

* Ulah lila-lila dicai bisi kalengger.
* Ulah mawa botol dicekel huluna bisi budakna hulu peutieun.
* Ulah ngalenglahan sonsong bisi sungsang.
* Ulah nenjo mayit bisi budakna sawan bangke.
* Ulah mandi silanglang bisi ngalahirkeun budakna nangkarak.
* Ulah sare teu make bantal bisi hese ngalahirkeun.
* Ulah ditiung baju bisi hese ngalahirkeun.

C. Panyaraman Keur Awewe Nu Can Kawin

* Ulah make baju ngaleleke bisi teu boga anak.
* Ulah mangku wadah seureuh bisi dicandung.
* Ulah dahar make piring ngarangkeup bisi dicandung.
* Ulah nyeupah bareung jeung semah bisi hed keur pangantenan.
* Ulah nincak nyiru bisi remen labuh hareupeun mitoha.
* Ulah diuk dina lawang panto/bangbarung bisi nongtot jodo.
* Ulah nyokot beas nu keur ditutu bisi teu boga papacangan.
* Ulah teu babawaan lamun kacai bisi teu dibawakeun nanaon ku pisalakieun.
* Ulah dahar dina coet bisi meunangkeun aki-aki.
* Ulah nyoo beas bisi “dilaki kuda” (digadabah ku dahuan).

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top