0
* Bagan = Saung ranggon di laut, paranti pamayang ngala lauk (masangkeun sirib atawa jaring), di Banten disebut bagang.

Balandongan = Adegan saheulaanan pikeun narima semah; tempat kamonesan dinu kariaan.

Bale = Adegan wangunan.

Bale bandung = Tempat ngabandungan parentah raja.

Bale desa = Kantor pamong desa.

Bale kota = Kantor walikota.

Bale watangan = Kantor pangadilan.

Bedeng = Imah leutik atawa imah dipetak-petak pikeun pagawe leutik upama bae imah kontrakan.

Bedeng = Tempat pabinihan karet, kopi, enteh, jsb.

Elos = Adegan nu biasana tara dibilikan sabudeurna, paranti nyimpen bahan piimaheun.

Garduh = Wawangunan leutik sisi jalan tempat ngajaga kaamanan atawa tempat pangreureuhan nu ngaronda.

Gosali = Adegan tempat digawe panday (tukang nyieun parabot tina beusi).

Imah = Wangunan tempat pamatuhan jalma.

Istal/gedongan = Kandang kuda.

Jobong = Kamar atawa imah leutik nu nempel di imah batur.

Jongko/kios = Adegan pikeun tempat dagang.

Karapyak = Kandang munding atawa sapi.

Kobong = Kamar leutik.

Langgar = Adegan tempat shalat atawa diajar ngaji (dipakampungan).

Leuit = Wangunan paranti nyimpeun pare.

Lio = Adegan paranti nyieun kenteng atawa bata.

Masigit = Adegan gede paranti shalat.

Masjid = Adegan gede paranti shalat.

Masjid agung = Masjid gede nu aya di kota-kota kabupaten.

Masjid jami = Masjid nu teu sabaraha gedena, nu aya di unggal tempat, paranti shalat (jumaahan).

Pagupon = Kandang japati.

Paranje = Kandang hayam.

Ranggon = Saung nu luhur pisan kolongna; saung nu aya diluhur kai paranti gintip sapi.

Saung = Adegan leutik di kebon, di huma, atawa di sawah, paranti reureuh patani.

Saung lisung = Saung paranti nyimpen lisung atawa paranti nutu.

Sorondoy = Wangunan leutik nu ditempelkeun ka imah.

 Tajug = Masjid leutik di pakampungan.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top