0
* Alun-alun = Tanah lapang (hareupeun kacamatan, kabupaten, jsb).

Babakan = Lembur anyar; ngababakan = nyieun lembur anyar.

Babantar = Bagian walungan anu leah sarta deet.

Bobojong = Jojontor tanah anu nyodor ka cai (biasana di sisi walungan).

Bubulak = Sarupa tegalan, tanah nu pinuh ku jukut nu aya di lamping gunung atawa di pasir.

Dungus = Ruyuk, rungkun, gundukan tatangkalan laleutik nu rada remet (di leuweung).

Huma = Tanah darat (biasana di leuweung) nu dipelakan pare tur tara dikocoran cai.

Jungkrang/jurang = Legok anu jero sarta sisi-sisina gurawes.

Karees = Sisi walungan nu rea keusikan (mun di sisi laut atawa basisir).

Kebon = Tanah darat nu dipelakan rupa-rupa pepelakan.

Lamping = Bagian gunung atawa pasir antara puncak jeung tutugan.

Legon = Bagian basisir anu ngelok ka darat, sarupa teluk ngan leuwih leutik.

Lembur = Kampung, tempat padumukan jalma nu rea imah.

Leuwi = Bagian walungan anu jero sarta biasana lega (rubak).

Monggor/momonggor = Sarupa pasir ngan leuwih handap tur leuwih leutik.

Muhara/muara = Tungtung walungan di hilir, tempat patepungna walungan jeung laut atawa walungan leutik jeung walungan gede.

Mumunggang/geger = Bagian gunung pangluhurna (tonggong gunung).

Pasir = Gunung leutik sarta handap.

Reuma = Tanah darat urut huma.

Rorah = Cai ngocor, sarupa susukan, ayana di leuweung.

Sabang = Tanah darat nu dihapit ku dua walungan.

Sampalan = Tegal di tengah leuweung tempat nyatuan sato jarah.

Situ = Sarupa balong ngan leuwih gede , leuwih lega (biasana walungan nu dibendung sok ngajanggelek jadi situ).

Somang = Jurang gurawes sarta jero.

Tanjung = Jojontor, tanah anu nyodor ka laut.

Tarikolot = Tempat urut lembur; lembur narikolot = lembur nu tadina gegek imahna jadi corencang, nu tadina haneuteun jadi tiiseun.

Tegalan = Tanah lega tur rata nu sabagian gede pinuh ku jukut wungkul.

Teluk = Bagian basisir nu ngelok ka darat (sabalikna tina tanjung).

Tepiswiring = Sesebutan sejen keur pasisian atawa pilemburan.

Tetelar = Tanah datar di tengah sawah anu heunteu kahontal ku cai, sok dipake pangangonan.

Tutugan gunung = Bagian gunung Beulah handap (suku gunung).

Wahangan = Walungan, cai gede nu ngocor ti girang ka muara; nu leuwih gede disebutna bangawan.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top