0
Kiwari loba pisan kekecapan dina basa Sunda anu beuki arang dipaké. Hal ieu mémang rada susah disinglar, sabab jigana geus jadi hukum alam. Kamajuan dina widang informasi jeung média, pagilinggisikna urang Sunda jeung sélér séjén, beuki nyirorotna urang Sunda nu daék maké basa Sunda, jrrd, mangrupa sawatara hal anu nyababkeun mingkin lobana kekecapan anu beuki arang dipaké, hususna dina paguneman sapopoé.

Naon baé kekecapan anu beuki arang dipaké téh? Ieu diantarana:
 • célé: kotak-kotak laleutik, biasana motif lawon atawa kaén
 • jeté: centil, cumentil
 • reueus: loba nu ngaganti ku kecap bangga. Padahal bangga dina basa Sunda mah hartina hése.
 • lamak: sesebitan atawa popotongan lawon sésa ngaput
 • cempor: damar atawa lampu minyak tanah sederhana, teu make tutup atawa semprong.
 • semprong: tutup lampu minyak tanah, dijieunna tina beling
 • oncor: dina basa Indonésia disebutna obor. Bisa jadi ieu mah ku sabab barangna ogé geus arang dipaké.
 • hanaang/halabhab: hayang nginum, ayeuna leuwih loba nu maké kecap haus (tina basa Indonesia)
 • boyot/lembon: lalaunan, dilarapkeunana kana leumpang atawa lajuna kendaraan/tutumpakan
 • tibatan/timanan: kasilih ku kecap daripada (basa Indonesia)
 • boboko: wadah sangi dijieunna tina awi.
 • téténong: wadah kadaharan dijieunna tina anyaman awi, fungsina jiga lomari
 • mumuluk/sasarap: dahar isuk-isuk, basa Indonésiana 'sarapan'
 • ngawadang: dahar tengah poé, tapi sanguna teu dihaneutkeun, biasana meunang nyangu isuk-isuk
 • silalatu: kekebul tina durukan, biasana harideung tur haliberan kabawa angin
 • cunihin/guranyih: biasana dilarapkeun ka lalaki nu resep ngaheureuyan awéwé bari jeung pikasebeleun
 • nurustunjung: pikasebeleun (sacara umum)
Atuh na ngan sakitu? Saleresnamah masih seueur nu kecap-kecap nu sanesna. Tapi nu kainget ayeuna mung nembe sakitu. Bisi aya nu badé nambihan, mangga dihaturanan kanggo mairan.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top