0
Nu mairan atawa ngomentaran tulisan kuring rupa-rupa kasang tukangna. Aya birokrat, mahasiswa, guru, blogger (eta mah puguh deui), pagawe (negri atawa swasta) jrrd. Ditilik tina eusi komentar, aya nu iseng, babalagonjangan, pikaseurieun, malah sakapeung mah aya oge nu matak nyentug kana angen. Tapi teu dijieun pikir, sabab kabeh oge ngabogaan hak pikeun mairan. Saur pun biang tea mah, "Keun we da omongan mah teu matak bohak".

Komentar, boh dina cbox atanapi shoutbox (kotak panyeluk) atawa ngaliwatan email (surelek), kadang-kadang jadi inspirasi pikeun nyieun tulisan. Kungsi aya nu nanya ngaliwatan email, naha cenah ari nulis mah kuring sok make basa kasar, tapi ari ngawalonan komentar sok make basa lemes. Ku kuring dijawab, sabenerna basa nu mindeng dipake dina tulisan teh kaasup basa loma atawa conggah alias sedeng.

Dina garis badagna, aya tilu panta basa dina basa Sunda:
  1. Basa lemes
  2. Basa loma/conggah/sedeng
  3. Basa kasar
Ku naon pangna kuring mindeng nulis make basa sedeng? Ku naon henteu basa lemes? Sabenerna euweuh nu nyaram masing rek nulis make panta nu mana bae oge. Rek basa lemes mangga, rek basa loma pek, rek basa kasar karep teuing. Ngan nurutkeun kapantesan, ngan basa lemes jeung basa loma nu pantes dipake dina nyieun tulisan, sabab basa kasar mah pantesna oge ngan keur nyarekan .

Jadi lamun kitu pilihanana tinggal dua: make basa lemes atawa basa loma. Kuring biasana milih basa loma ku sabab tulisan teh biasana teu ditujukeun husus ka hiji jelema. Ku sabab ngaranna basa loma, jadi tangtu tujuanana oge sangkan karasana leuwih loma atawa conggah tur euweuh hahalang antara nu nulis jeung nu maca tulisan.

Kumaha mun aya nu hayang make basa lemes? Ih, mangga teh teuing, da cek tadi ge euweuh nu nyaram. Nu penting mah lamun nulis peupeujeuh ulah make basa kasar tur garihal, sabab tangtu nu maca bakal asa dicarekan. Kecuali lamun tujuan urang nulis teh memang hayang nyingsieunan nu maca.

Nyanggakeun!!!!

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top