0
Kalakuan Jalma
 • Adigung = Takabur, boga rasa punjul ti batur
 • Agul = Resep nyaritakeun atawa nembongkeun kabisa atawa pangboga
 • Ancad laer = Nyaritana anca pisan atawa laun pisan
 • Ancin = Cemi, daharna saeutik
 • Andalemi = Lungguh timpuh, lemes tingkah lakuna
 • Angguklung = Gede hulu, adigung
 • Aral = Teu sugema ku kaayaan
 • Badilang = Kurang tenget
 • Bahula = teu nurut kana parentah
 • Baketut = Pasemon nu camberut, goreng budi, goreng semu
 • Balabah = Berehan, daek barang bere
 • Balakasikang = Awewe anu kalakuana cara lalaki
 • Banci = Lalaki anu kalakuanana cara awewe
 • Bangkawarah = Goreng lampah kawas nu teu menang pangwarah
 • Bangor = Nakal, badeur, pikakeuheuleun, teu nurut kana panyarek
 • Baragajul = Sesebutan ka jalma nu kalakuana teu eucreug
 • Barangasan = Babarian ambek
 • Basangkal = (Budak) nu teu nurut ka kolot
 • Basilat = Licik, curang, teu jujur
 • Bawel = Cerewed, loba omong (awewe)
 • Bedang = Wangkelang, bedegong, murugul mawa karep sorangan
 • Berewit = Babarian katerap panyakit, mindeng gering,atawa budak nu rea kahayang tur hese dicumponanana
 • Biko = Bodo
 • Binangkit = Cakep, rea kabisa
 • Binekas = Perceke, pinter, loba pokal nu aralus, kreatif
 • Bodo = Belet, kuled uteuk, hese ngarti, hese diajar
 • Bodo alewoh = Bodo tapi daek tatanya
 • Bodo katotoloyo = Bodo bari tara daek tatanya
 • Bolon = Can pati nyaho kabeneran, balata-boloto keneh
 • Borangan = Euweuh kawani
 • Boyot = Kendor (leumpang) bangun bareurat awak
 • Cakep = Bisa milampah pagawean sakumaha mistina
 • Calakan = Babari ngarti kana pangajaran atawa kana hal-hal nu anyar
 • Calimud = Daek ceceremed, cocorokot, panjang leungeun
 • Caluntang = Teu make bemakrama, teu ngupama ka jalma saluhureun
 • Calutak = Saharti jeung caluntang
 • Campoleh = Lelewodeh, heunteu junun, lalawora kana gawe
 • Canteng = Tegep, gandang pertentang
 • Capetang = Pinter tur lancar ngomong (biasana dilarapkeun ka budak)
 • Careraman = Budak nu kabitaan ku barang nu aya di batur, tuluy menta
 • Celembeng = Loba omong (budak leutik)
 • Cerewed = Awewe nu rewel, loba omong
 • Cemi = Daharna saeutik
 • Cidra = Teu nohonan jangji, jalir
 • Cileureun = Balangah, teu nenjo nu ngaganggu barang nu keur dijaga
 • Cilimit = 1) Budak nu resep ngaheureuyan (ka awewe), 2) Sok menta kadaharan nu aya dibatur
 • Cirigih = (Budak) nu resep ngaheureuyan batur
 • Codeka = Laku lampah goreng (ka batur)
 • Cologog = Kalakuan nu teu make tatakrama
 • Cucud = Milampah hiji hal kalawan terus-terusan (leukeun) tepi ka jucungna, teu kapalang dina gawe
 • Cucungah = Calutak, nyaluntang, ngalawan kana parentah kolot
 • Cudek = Tungi, goreng budi, omongana teu matak resep
 • Cuih = Sagala dibeja-beja, beuki teuing ngomong
 • Culangung = Belegug, teu hormat, teu nyaho tatakrama
 • Culika = Julig, resep nyusahkeun atawa nyilakakeun batur
 • Cumenos = (budak) nyanyahoanan
 • Cupet = Bodo, heureut panalar
 • Curaling = Sok resep pulang-paling, teu beunang dipercaya
 • Curang = Licik, sok ngagunakeun akal tarekah kotor pikeun kauntungan diri sorangan
 • Dahdahneng = (Budak) kalakuana sakapeung ngogo, sakapeung ngagalakan
 • Darehdeh = Someah, akuan, matak resep omonganana
 • Daria = Migawe hiji hal kalawan enya-enya, teu lelewodeh
 • Darugian = Teu payaan, babari pundung (budak)
 • Dedegler = Gampang teuteunggeul bari tara asa-asa, taya rasrasan
 • Degig = Apilain ka nu geus wawuh, teu nanya-nanya acan, sombong
 • Deleka = Julig, resep nyusahkeun atawa nyilakakeun batur
 • Delitan = (Budak) babari pundung, hese kacumponan kahayangna teu kaopan
 • Dengki = Goreng hate, Sok nyilakakeun batur
 • Deugeul = Kurang ingetan
 • Dolim = Nempatkeun perkara lain dina hakna, teu adil, bengis
 • Doroi = Julig, resep nyilakakeun batur
 • Durjana = jahat, goreng lampah
 • Dursila = Goreng lampah, teu ngendahkeun kasusilaan
 • Elodan = Babari kagoda ku sual-sual sejen dina keur ngajalankeun papancen, heunte junun dina digawe atawa diajar
 • Epesmeer = Babarian ceurik atawa jejeritan mun manggih kanyeri
 • Eucreug = bener, beres dina gawe jeung laku lampah
 • Eusleum = Rada gelo, kurang ingetan
 • Gagabah = Lalawora, kurang ati-ati
 • Gedebul = Gede bohong gede wadul
 • Gehgeran = Nurutan omongan batur (bari reuwas)
 • Gelenye = Awewe nu laku lampahna matak pikabitaeun lalaki, sarta biasana teu puguh adatna
 • Gelo = Burung, teu waras ingetan
 • Gebleg = Saharti jeung gelo
 • Gejul = Kurang ingetan
 • Gentur = Getol ngulik elmu, cucud, leket atawa suhud
 • Geten = Tulaten, nembongkeun rasa nyaah ku mindeng ngalongok atawa barang bere ka jelema (pangpangna ka kolot)
 • Getol = Daekan, daek atawa resep digawe
 • Gorejag = Babarian hudang
 • Gujih = Ngarasa punjul ti batur lantaran boga barang nu euweuh di batur
 • Gumati = Ati-ati, saregep
 • Gumenak = Memenakan, niron-niron menak sabab hayang disebut menak, adigung
 • Guranyih = Resep nembong-nembongkeun barang kaboga atawa resep nuker-nukerkeun barang nu anyar keneh dipiboga
 • Haat = Hade hate, resep migawe kahadean karana buruhan atawa pujian
 • Handap asor = Daek ngahormat ka batur
 • Handap lanyap = Hormat tapi matak nyentug kana hate
 • Harak = Gakang, galak, resep ngaganggu, nyusahkeun atawa nyilakakeun batur (sok dilarapkeun kana kalakuan budak)
 • Haripeut = Gancang narima pamere, gancang nururt kana pangajak batur bari teu dipikir mamalana
 • Hariweusweus = Haliwu, nyarita bari rada gugup lantaran manggih kareuwas, kasieun, atawa kaget
 • Harung-gampung = 1) sompral, ngomong sangenahna, 2) babarian ambek
 • Hasud = Dengki, teu resep nempo batur senang
 • Hawek = Hayang sagala keur sorangan, sagala rupa hayang panglobana
 • Héman = Nyaah bari sok barang béré atawa mindeng ngalongokan
 • Hianat = Cidra, nyalahgunakeun amanat, nyilakakeun, biluk ka musuh
 • Hideng = Nyaho naon nu kudu dilampahkeun sapopoé dina waktuna, nyaho di témpat sorangan
 • Jahat = Goréng lampah, goréng patékadan
 • Jalingeur = Tanginas, cangker (dilarapkeun ka budak)
 • Jalingkak = Awéwé nu boga tingkah kawas lalaki
 • Janglar = Bisa nandangan kasusah, teu dipaké nguluwut
 • Jarambah = Résép ulin atawa résép indit-inditan jauh
 • Jatmika/yatmika = Alus budi matak kayungyun
 • Jatnika = Mulya, senang
 • Jeceh = Reueus, agul, mindeng nempoan atawa ngilikan barang nu keur dipaké, atawa mindeng némbongkeun barang kaboga (dilarapkeun kana kalakuan budak)
 • Jéngjlé = (Budak awéwé) nu teu daék cicing, loba tingkah bari gumeulis
 • Jeté = Gumeulis, teu daék cicing supaya meunang perhatian
 • Jolédar = Lalawaora nyumponan kawajiban, teu tulaten kanu jadi baraya atawa kolot
 • Jucung = Migawe hiji hal tepi ka réngsé, bérés atawa tamat
 • Judes = Kucem, goréng budi, resep sesentak
 • Jujur = Tara nyumput-nyumputkeun hiji parsoalan
 • Kancolah = Loba tingkah
 • Karooh = Mikahayang barang nu teu pira, barang saeutik atawa nu euweuh pangajina
 • Kecing = Borangan, sieunan
 • Kedul = Tara daék baranggawe
 • Kesit = Tanginas, gancang tur bérés dina milampah pagawéan
 • Keukeureuweut = Terus-terusan ngadongsok, ngolo, hayang kana barang nu aya di tangan batur kalawan satengah maksa
 • Kodomoyo = Boyot, Sagala rupa kendor (leumpang, digawe), heunteu tanginas
 • Korét = Medit, tara daek barang béré
 • Kumed = Saharti jeung koret
 • Kuuleun = Taya guam, euweuh kadaék
 • Lalawora = Gagabah, teu ati-ati, teu gumati
 • Lanca-linci = Laca-lécé, luncat mulang, teu tigin kana jangji
 • Lancang = Kurang ajar, teu sopan (ka jalma saluhureun)
 • Léléda = Kendor, alon-alon dina milampah hiji pagawean
 • Léléwodeh = Lalawora
 • Lénglé = Langla-lénglé, méh saharti jeung léléda
 • Lénggotan = Limpeuran
 • Leukeun = Daek ngeureuyeh digawé atawa ngusahakeun hiji perkara sanajan gangga
 • Leumpeuh yuni = Babari kapangaruhan, teu tahan gogoda
 • Lihay = Pinter kodek, loba akal bulus
 • Limpeuran = Pohoan (biasana tumerap ka jalma nu geus kolot)
 • Linglung = Limpeuran, loba poho
 • Linyok = Kalakuan nipu atawa ngabohong
 • Liwar = Notorekkeun manéh, teu ngagugu kana paréntah atawa pépéling
 • Luhung/linuhung = Luhur budi, mulya haté sarta luhur élmu panemu
 • Mencedel = Monyodok, goréng gawé, taya kabubuatan
 • Medit = Korét, tara daek barangbéré
 • Melencing = Kedul, mindeng teu datang ka pagawéan
 • Melid = Kedul, mumulan, tara daek baranggawe
 • Merewedeng = Keukeuh mawa karep sorangan
 • Motekar = Ngalampahkeun rupa-rupa usaha pikeun nambahan kanyaho atawa pikeun ngoméan nasib
 • Nakal = Bangor, kalakuan teu pikareuseupeun (sok dilarapkeun ka budak)
 • Nalaktak = Budak nu resep ajleng-ajlengan, tataékan, jsb. nu matak nyilakakeun
 • Ngulet = Resep hudang beurang, padahal geus nyaring
 • Ngékrék = Korét, medit, tara daék barangbéré
 • Ngeleyed = Ngabudi ucing, kawas nu lungguh tapi mun bongoh ti batur sok milampah pagawéan nu teu uni
 • Nirca = Nista, nyimpang tina papagon agam jeung darigama
 • Nurustunjung = Notorogan, teu boga kaéra, matak cua
 • Owel = Ngarasa lebar ku barang nu teu sabaraha hargana
 • Pangalitan = (Budak) ogoan, olo-olo
 • Pangeretan = Awéwé atawa lalaki tukang tipu, ngarah duit atawa benda ti jalma nu dideukeutanana
 • Pasagi/masagi = Sagala bisa
 • Pertentang = Capetang, bisa nyarita gancang
 • Peupeuleukeuk = Nonjolkeun manéh kawas nu pinter loba kabisa, jajagoanan, padahal heunte
 • Poksang = Wani nyaritakeun kakurangan atawa kasalahan batur dihareupeunana tur tara di dingding kelir
 • Rancage = Cakep, rea kabisa
 • Rancingeus = Tanginas, cakep
 • Rapékan = Daékan digawé tur bisa migawé rupa-rupa pagawéan
 • Réwél = Loba omong anu matak pikapusingeun
 • Rewog = Gembul, daharna gancang tur loba
 • Rueus = Agul (bangga-Ind)
 • Ririwit = Geringan, mindeng gering (tiktikbrek)
 • Rucah = Resep ngalajur napsu
 • Rucita = Binangkit, rea kabisa
 • Sabar = Tawekal dina ngarandapan kasusah atawa musibah
 • Saliwang = Sok salah déngé atawa salah harti
 • Singer = Hadé gawé, hideng, tara nunggu paréntah
 • Sombong = Gedé omong, ngagulkeun manéh, takabur
 • Someah = Akuan tur amis budi, daréhdéh (ka sémah)
 • Sompral = Kawas nu euweuh kasieun, méh sarua jeung sombong, nyarita sangeunahna
 • Sonagar = Wanter, teu éraan dina pasémon, wani nyanghareupan saluhureun bari tetep maké tatakrama
 • Sonagar huma = Sonagar tapi kaciri dusun (dina basa)
 • Songong = Heuras gengegerong, teu nembongkeun kahormat kasaluhureun dina nyarita
 • Suhud = saregep, enya-enya dina ngajalankeun pagawéan
 • Talédor = Lalawora, teu tigin kana kawajiban
 • Tambelar = Ngabaekeun kana kawajiban (umpana bae dina ngurus pamajikan, anak, indung, bapa, banda, jsb)
 • Tanginas = Rikat, cepet ngagerakeun awak atawa anggahotana, rancingeus dina ngajalankeun pagawean
 • Telenges = Gangas, resep nganiaya, teu boga rasa karunya
 • Tulaten = Getén, titén, heunteu lalawora dina ngurus gawe atawa ngurus rahayat
 • Wacis/wasis = Binekas, pinter atawa binangkit
 • Wandu = Awéwé anu tingkah lakuna siga lalaki
 • Wani = Sanggup nyanghareupan sarupaning perkara
 • Wantér = Sonagar, teu eraan sarta teu dusun
 • Wijaksana = Pinter tur luhung, sagala rupa ucapan atawa putusanana hasil timbangan pikiran anu daria

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top