0
D
 1. Daek macok, embung dipacok = Jelema nu hayang meunang (untung) sorangan, daek menta embung dipenta.
 2. Dagang oncom rancatan emas = Modal nu kacida gedena, ari nu dijual jeung diarah batina teu sabaraha.
 3. Dagang peda (pindang) ka Cirebon = Dagang barang ka tempat nyieun eta barang.
 4. Dah bawang dah kapas = Jual-beuli kontan.
 5. Dahar kawas meri = Uprat-apret jeung ngaremeh.
 6. Daharna sakeser daun = Daharna mindeng pisan.
 7. Datang katenjo (katingali) tarang, undur katenjo (katingali) punduk = Tatakrama nu amit-amitan, nembongkeun yen taya geuneuk maleukmeuk atawa teu serong salingkuh.
 8. Dedenge tara = Kadenge sawareh atawa dedengean anu teu pati tetela.
 9. Dengdek tapi maliding sanak = Pilih kasih, teu adil.
 10. Deukeut (heureut) deuleu pondok lengkah = Kurang paman- dangan jeung teu bebas dina indit-inditan.
 11. Deukeut-deukeut anak taleus = Sakitu padeukeut teu nyaho yen baraya atawa aya kajadian penting di salah saurang di antara maranehanana.
 12. Deungeun-deungeun haseum = Taya baraya saeutik-eutik acan.
 13. Di bawah tangan = Teu make saksi ti pihak nu resmi.
 14. Diadudombakeun = Diadu-adukeun.
 15. Diadukumbangkeun = Dicekel pundukna tuluy diadekkeun palebah tarangna sataker tanaga.
 16. Dialungboyongkeun = Digujag-gajig, dipundah-pindah.
 17. Dianakterekeun = Disapirakeun.
 18. Diangeuncareuhkeun = Diantep henteu didahar.
 19. Dibabuk lalay = Dibabukan kawas lalay (musuh loba nu ngaronom urang), ngababukan ngenca-ngatuhu.
 20. Dibeunyeurerbeaskeun = Dieceskeun atawa dijentrekeun pisan.
 21. Dibere sabuku menta sajeungkal, dibere sajeungkal menta sadeupa = Lantaran dibere wani saeutik, jadi beuki loba pamentana sarta nyalutak (jalma kurang ajar).
 22. Dibeuleum seuseur = Diburu-buru sina anggeus.
 23. Dibeuteungan nyusu = Dieureunan nyusu, dipesat.
 24. Dibeuweung diutahkeun = Dipikir dibulak-balik.
 25. Dibilang peuteuy = Dibilang hiji-hiji.
 26. Didagoan ku seeng nyengsreng = Dipikabutuh ayeuna.
 27. Didago-dago tilewu = Hanas didagoan, ari pek teu datang.
 28. Didingding kelir = Dibuni-buni atawa dirusiahkeun.
 29. Dihin pinasti anyar pinanggih = Sagala nu kaalaman ayeuna saestuna geus ditangtukeun ti heula ku Pangeran.
 30. Dihurunsuluhkeun di(sa)kompetdaunkeun = Disamarutkeun jeung nu boga dosa; nu goreng saurang, kabeh kababawa.
 31. Dijieun hulu teu nyanggut, dijieun buntut teu ngepot = Teu beunang dijeujeuhkeun, tara eucreug bae.
 32. Dijieun lalab rumbah = Disapirakeun, henteu diajenan.
 33. Dikepung wakul buaya mangap = Dikepung ku musuh anu samakta ku pakarangna.
 34. Dikerid peuti = Dibawa kabeh saeusi imah atawa kampung.
 35. Dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban = Ditambang, ditalak henteu, dinapakahan oge henteu; dipiara tapi teu diurus dahar-pakena.
 36. Diperih pati turta gawe = Dibere papancen nu kacida beuratna, bisa jadi kudu nemahan pati.
 37. Dipiamis buah gintung = Disangka hade jeung batur, tapi nu saenyana man jahat.
 38. Dipisudi mere budi = Dipiharep kalah ngambek, ngabaeudan.
 39. Disiksik dikunyit-kunyit, dicacag diwalang-walang = Dihukum pati, dihukum beurat pisan.
 40. Disuhun dina embun-embunan = Ditarimakeun pisan.
 41. Disusul tepus = Diteangan terus, nepi ka beunang (nu boga dosa).
 42. Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi = Dianggap aneh atawa model.
 43. Ditilik ti gigir lenggik, disawang ti tukang lenjang, diteuteup ti hareup sieup = Kekecapan keur awewe anu kacida geulisna, taya cawadeunana.
 44. Ditiung memeh hujan = Kudu iatna samemeh cilaka.
 45. Ditiung sanggeus hujan = Kakara iatna sanggeus karuhan cilaka, lain samemehna nyegah picilakaeun.
 46. Ditulis tonggong = Dibokong, nu boga hadas teu dibejaan atawa teu dibawa mupakat heula.
 47. Dogdog pangrewong = Jalma nu mantuan pagawean tamba lumayan, teu boga tugas nu penting.
 48. Dogong-dogong tulak cau, geus gede dituar batur = Ngalindeukan lanjang (mojang) pipamajikaneun, ari geus meujeuhna dikawin kop ku batur.
 49. Dosa salaput hulu = Dosa anu geus kacida lobana.
 50. Dug hulu pet nyawa = Usaha satekah polah meh taya eureunna.
 51. Dug tinetek atawa dug hulu pet nyawa = Digawe beurat meh taya eureunna.
 52. Duit pait (panas) = Duit nu teu meunang dipake pikeun kaperluan pribadi, duit nagara atawa duit amanat
 53. Duum tinggi = Babagi henteu adil, aya nu meunang loba, jeung aya nu saeutik.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top