1

B

 1. Babalik pikir = Ngarobah lampah goreng kana hade.
 2. Babanteng jurit = Pamanggul jurit.
 3. Babon kapurba ku jago = Awewe kudu nurut ka salaki.
 4. Badak Cihea = Degig, tara nanya.
 5. Bagja kamanyangan = Bagja gede.
 6. Bahe carek = Gampang nyarekan.
 7. Balabar kawat = Saembara.
 8. Baleg tampele = Mojang anu keur mangkat beger, tapi eraan keneh lamun panggih jeung lalaki.
 9. Bali geusan ngajadi = Lembur matuh, lemah cai, tempat lahir.
 10. Balik jarami = Ngagarap sawah anu kakara anggeus dipibuatan.
 11. Balik ngaran = Maot di lembur batur.
 12. Balung kulit kotok meuting = Kanyeri baheula ten leungit-leungit, henteu beresih pisan hatena, masih keneh ngunek-ngunek.
 13. Balungbang timur caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan = Rido, iklas, suka pisan.
 14. Bancang pakewuh = Pikasusaheun, picilakaeun.
 15. Banda sasampiran, nyawa gagaduhan Ulah boga angkeuhan yen banda jeung nyawa bisa diatur ku urang.
 16. Banda tatalang raga = Leuwih hade ngorbankeun harta, tibatan cilaka awak.
 17. Bangkong kolentang = Sagala euweuh, teu boga duit pisan.
 18. Banteng ngamuk gajah meta = Kajadian atawa ririweuhan anu dipikasieun jeung dipikagigis.
 19. Banting tulang = Digawe popohoan.
 20. Bapa heman = Taya panarima, taya pamales budi ka nu geus nyieun kahadean.
 21. Batan kapok kalah (anggur) gawok = Kalah beuki maceuh.
 22. Batok bulu eusi madu = Henteu cocog jeung panenjo; siga bodo tapi pinter, siga miskin tapi beunghar jeung sajabana.
 23. Batok kohok piring semplek = Paparabotan nu taya hargana.
 24. Batu turun keusik naek = Cangkang sisindiran nu hartina itu purun kuring daek, dilarapkeun ka jalma anu sarua micintana.
 25. Batur ngaler ieu ngidul = Lain-lainna deui jeung nu keur diomongkeun ku batur.
 26. Bau-bau sinduk = Baraya keneh sanajan laer.
 27. Beak dengkak = Geus beak tarekah.
 28. Beak ka lebu-lebuna = Ledis, teu nyesa saeutik-eutik acan (harta banda).
 29. Bear budi = Gumbira.
 30. Bebek ngoyor di sagara, rek nginum neangan cai = Lubak-libuk tapi henteu bisa kapake lantaran lain hakna.
 31. Bedah bendungan = Kalah wowotan ku gogoda nu pohara.
 32. Bengkok tikoro = Teu kabagean kadaharan istimewa, lantaran teu datang atawa geus beakeun manten.
 33. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok = Kajeun ripuh asal teu jauh jeung anak-incu.
 34. Bentik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang = Kabisana ngan nitah, teu daek prak sorangan.
 35. Beres roes = Runtut raut (nu laki-rabi).
 36. Beulah hoean = Siga hoe dibeulah, tonggong munding nu lintuh pisan.
 37. Beungeut nyanghareup ati mungkir = Henteu terus jeung hate.
 38. Beunghar memeh boga = Loba kahayang nu teu saimbang jeung kaayaan dirina.
 39. Beurat birit = Hese ditutah-titah, kedul.
 40. Beurat nyuhun beurat nanggung = Kacida tumarimana.
 41. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeun inya = Kacida narimakeunana kana kahadean batur, lantaran ditulungan dina waktu keur kacida butuhna.
 42. Beureum paneureuy = Hese pisan hasil maksud.
 43. Beuteung anjingeun = Beuteung anu gede ka luhur.
 44. Beuteung mutiktrik berekat meunang = Dahar seubeuh di nu hajat, ari balik mawa berekat.
 45. Beuteung si eta mah ruas bungbas = Teu aya kaseubeuhan.
 46. Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar = Jaman geus robah, jelema oge loba nu ganti pacabakan, atawa robah-robah tingkah lakuna.
 47. Bilatung ninggang dage = Jelema teu jujur meunang kadudukan atawa kasempetan anu matak nguntungkeun keur dirina.
 48. Birit aseupan = Jelema nu diukna teu daek cicing, nyanggeyeng ka ditu, nyanggeyeng ka dieu.
 49. Bisa ka bula (bala) ka bale = Bisa campur jeung jelema ti rupa-rupa golongan, atawa bisa gawe kasar jeung gawe lemes.
 50. Bisa lolondokan = Bisa nuturkeun adat sakarep batur supaya akur, bisa ula-ilu.
 51. Bisi aya ti cai ti geusan mandi = Bisi aya nu kasigeung atawa ka-toel mamaras rasana.
 52. Biwir aweweeun = Sok ngedalkeun kecap-kecap nu kurang hade.
 53. Biwir nyiru rombengeun = Sagala dicaritakeun anu saenyana kudu dirasiahkeun.
 54. Biwir sambung lemek, suku sambung lengkah = Darma nepikeun maksud batur, lain niat sorangan.
 55. Bobo sapanon carang sapakan = Teu puguh undak-usukna, teu beres entep seureuhna; eta babasan sok dipake pamungkas carita, sasadu bisi salah pok-pokanana atawa pereleanana.
 56. Bobor karahayuan = Katarajang apes, cilaka, atawa meunang kasusah.
 57. Bobot pangayon, timbang taraju = Pangadilan, timbangan nu adil.
 58. Bodo alewoh = Bodo tapi daek tatanya.
 59. Bodo katotoloyoh = Tara daek tatanya, tara daek nurut kana nasehat batur.
 60. Boga pikir rangkepan = Henteu bolostrong, henteu ujug-ujug percaya kana omongan batur anu manis.
 61. Boga sawah saicak = Boga sawah saeutik.
 62. Bogoh nogencang = Bogoh sosoranganan, teu dilayanan.
 63. Bohong dirawuan = Kacida rahulna.
 64. Bojo denok sawah ledok = Hirup senang lantaran boga pamajikan tegep jeung banda cukup.
 65. Bongkok meongeun = Semu bengkung ka tukang palebah cangkeng (awewe).
 66. Bonteng ngalawan kadu = Nu leutik ngalawan ka nu gede.
 67. Borangan ku surak = Eraan dina gempungan jalma rea.
 68. Bosongot bade amprotan = Pikagigiseun (kana beungeut), pikagimireun, pasemon jagoan.
 69. Bru di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah = Jalma beunghar nepi ka barangteundeun teu puguh tempatna sabab barangna loba.
 70. Buah ati/buah hate = Kakasih.
 71. Bubu ngawaregan cocok = Mere nasehat atawa nyieun aturan anu balukarna nguntungkeun sorangan.
 72. Buburuh nyatu diupah beas = Neangan pangarti bari meunang tunjangan, meunang dua rupa kauntungan.
 73. Budak bau jaringao keneh = Budak can aya kanyaho, budak olol-leho.
 74. Budak olol leho keneh = Pamoyok ka jalma ngora nu tacan boga pangalaman dina pagawean.
 75. Budak rodek hulu Budak can aya kanyaho.
 76. Budi santri legeg lebe, ari lampah euwah-euwah = Jelema anu omongan jeung kalakuanana kawas enya jelema bener, padahal saenyana mah jahat.
 77. Bujang jengglengan = Jajaka tulen sarta tegep.
 78. Bujang tarangna = Lalaki anu can kawin geus teu bujang deui.
 79. Bulan alaeun = Kakandungan anu geus nincak salapan bulan.
 80. Bulu taneuh = Tukang tani, patani.
 81. Buncir leuit loba duit = Beunghar, taya kakurang.
 82. Bungah amarwatasuta = Bungah sagede anak gunung, bungah pisan.
 83. Bungbulang tunda = Tunda talatah, dikeunakeun ka jalma nu dititah baranggawe tara prak ku sorangan, tapi kalah sok nitah deui ka batur.
 84. Buntu laku = Teu bisa neruskeun usaha atawa pagawean.
 85. Buntut kasiran = Koret, kumed, medit.
 86. Bur beureum bur hideung, hurung nangtung siang leumpang = Hirup senang taya kakurang, salilana ginding.
 87. Buruk-buruk papan jati = Sanajan ngewa/ambek ka dulur/baraya nu landes, ari manehna meunang karerepet mah teu weleh hayang nulungan jeung ngahampura kasalahanana, henteu ngantep.
 88. Burung palung dulur sorangan = Sanajan ngewa/ambek ka dulur/ baraya nu landes, ari manehna meunang karerepet mah teu weleh hayang nulungan jeung ngahampura kasalahanana,henteu ngantep.
 89. Buta terong = Pamoyok ka jelema nu goreng patut, katurug-turug sagala beuki.
 90. Butamuna = Bodo balilu, teu nyaho naon-naon.
 91. Butatuli = Teu nyaho naon-naon.


Posting Komentar

 
Top