0
E

 1. Eleh deet = Ngelehan maneh.
 2. Elmu ajug = Jalma nu biasa mapatahan kahadean ka batur, ari sorangan henteu bisa ngamalkeunana.
 3. Elmu angklung = Joledar atawa patukang tonggong jeung kolot.
 4. Elmu kepek = Pituduh tina buku atawa kitab anu acan diprakkeun ku sorangan.
 5. Elmu sapi = Samiuk kana kagorengan, guyub dina hal nu kurang hade.
 6. Elmu tumbila = Pribumi ngarugikeun semah.
 7. Elmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna = Hirup kudu nungtut nyiar elmu pikeun kasalametan dunya aherat sarta kudu siger tengah.
 8. Elok bangkong = Ampir sakarat.
 9. Era parada = Era ku lampah atawa omongan batur, nu matak aeb.
 10. Embung kakalangkangan = Embung kaelehkeun.
 11. Endog mapagahan (mapatahan) hayam = Budak mapatahan kolot, atawa mapagahan nu geus bisa atawa nu leuwih luhur pangartina.
 12. Endog sapataragan tara megar kabeh = Di antara dulur-dulur saindung-sabapa sok aya bae anu teu pati alus milikna.
 13. Endog sasayang (sapataragan), peupeus hiji peupeus kabeh = Mun di antara dulur-dulur aya saurang nu nyieun codeka, sok mamawa ka sarerea.
 14. Euweuh (taya) siruaneunana = Dilarapkeun ka jalma nu teu boga sipat-sipat nu hade.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top