0

A
 1. Abang-abang lambe = Ukur ngagenahkeun batur wungkul.
 2. Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan = Ngomong henteu dipikir heula, tungtungna matak pikanyerieun batur.
 3. Adam lali (ing) tapel = Jelema nu geus poho ka baraya jeung poho ka lemah caina sorangan.
 4. Adat kakurung ku iga = Laku lampah kurang hade ami hese di-leungitkeunana.
 5. Adean ku kuda beureum = Ginding ku papakean/barang beunangnginjeum, atawa agul ku banda batur.
 6. Adep-hidep = Kumawula (ka salaki).
 7. Adigung-adiguna = Gede hulu, boga rasa leuwih punjul ti batur,kaciri dina laku lampah jeung omonganana.
 8. Adil palamarta = Kacida adilna.
 9. Adu telu ampar tiga = Nu aya perkara diriungkeun atawa nu jual-beuli.
 10. Agul ku payung butut = Jalma nu sok agul nyaritakeun yen manehna turunan menak baheula, sanajan ayeuna hirupna taya kaboga.
 11. Ahli leleb = Tukang baranghakan.
 12. Ajak jawa = Ngajak bari ukur tamba, lain saenyana, dapon ngeunaheun batur.
 13. Akal bulus = Akal licik, akal jahat,
 14. Akal koja = Pinter dina kagorengan.
 15. Aki-aki tujuh mulud = Geus kolot pisan.
 16. Aku-aku angga = Ngan saukur ngaku ngarasa nu boga, padahal saenyana mah milik batur.
 17. Alak paul = Kacida jauhna.
 18. Alak-alak cumampaka = Niru-niru atawa hayang nyaruaan saluhureun; pupujieun; ieu aing.
 19. Allah mah tara nanggeuy ti bongkokna = Allah moal mihak ka jalma nu boga dosa.
 20. Along-along bagja = Teu tulus meunang bagja.
 21. Alus laur hade ome = Tegep dedeg pangadegna (boh awewe boh lalaki).
 22. Alus panggung = Hade dedeg pangadegna.
 23. Ambek nyedek tanaga midek = Kacida ambekna ngan teu bisa ngalawan lantaran moal pikuateim.
 24. Ambek sadu santa budi = Saleh hate, lemes budi, sabar darana.
 25. Ambekna sakulit bawang (sakecap kadua gobang) = Babari ambek rosa.
 26. Ambon sorangan = Bogoh sosoranganan, teu dilayanan.
 27. Amis budi = Hade budi parangi, someah, mun nyarita sok dibarung ku imut.
 28. Amis daging = Babari pisan katerap kasakit
 29. Anak dua keur gumunda = Awewe nu karek boga anak dua, keur meujeuhna tegep, pikabogoheun.
 30. Anak emas = Anak anu kacida dipikanyaah ku kolotna, atawa pagawe anu kacida dipikanyaah ku dununganana.
 31. Anak hiji keur gumeulis = Awewe nu karek boga anak hiji, katenjona teh sok beuki geulis bae, komo nu bisa ngurus awak mah.
 32. Anak merak kukuncungan = Kahadean atawa kagorengan anak ngala ka indung-bapana.
 33. Anak tilu keur kumusut = Upama geus boga anak tilu, awewe nu teu bisa ngurus awak katenjona sok karusut, geus teu pati luis.
 34. Anggeus-anggeusan = Bebeakan.
 35. Anjing ngagogogan kalong = Mikahayang nu pamohalan kalaksanakeun.
 36. Anjing nyampeurkeun paneunggeul = Ngadeukeutan nu rek mahala.
 37. Anu burung diangklungan, anu gelo didogdogan, anu edan dikendangan = Anu gedebul dihanu'nan, supaya tambah maceuh.
 38. Apal cangkem = Apal tapi teu nyaho hartina.
 39. Ari diarah supana, kudu dijaga catangna = Ari aya barang nu diala hasilna kudu daek ngurusna.
 40. Ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawed = Najan umur geus kolot, kahayang kawas nu ngora.
 41. Asa aing uyah kidul = Boga rasa panggindingna, pangkasepna, pangtegepna atawa pangpunjulna.
 42. Asa bucat bisul = Ngarasakeun lugina sanggeus ngarengsekeun pagawean anu beurat, atawa sanggeus lesot tina kasusah. 
 43. Asa dijual teu payu = Cuang-cieung euvveuh batur lantaran ditinggalkeun di panyabaan ku anu ngajakna.
 44. Asa dina pangimpian = Rarasaan keur ngimpi awahing helok padahal keur nyaring.
 45. Asa dipopokan tai = Ngarasa pohara diwiwirangna.
 46. Asa dipupuk birus = Ngarasa tibra hate.
 47. Asa ditonjok congcot = Kacida atohna, bungah meunang rejeki nu teu disangka-sangka.
 48. Asa ditumbu (katumbu) umur = Kacida atohna, lantaran dibere barang anu kacida dipikahayangna atawa ditulungan dina keur meunang kasusah.
 49. Asa euweuh beungeutan = Kacida erana.
 50. Asa kabur pangacian = Kacida reuwasna, nepi ka teu puguh cabak; asa leungit sumanget
 51. Asa kagunturah madu kaurugan menyan putih = Kacida bungahna jeung kacida bagjana.
 52. Asa katindihan langit = Henteu aya harepan.
 53. Asa kiamat = Pohara sedihna jeung susah luar biasa.
 54. Asa mobok manggih gorowong = Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju.
 55. Asa nyanghulu ka jarian = Teu ngeunah rasa lantaran kudu nga-dunungan ka jalma nu sahandapeun pangartina atawa harkat darajatna.
 56. Asa peunggas rancatan = Leungiteun batur nu sok nalang dina pagawean.
 57. Asa potong (pingges) leungeun katuhu = Leungiteun jelema nu kacida gede gawena, kacida dipikabutuhna.
 58. Asa rawing daun ceuli = Mindeng ngadenge omongan anu henteu ngeunah.
 59. Asa teu beungeutan = Era kacida.
 60. Asa tungkeb bumi alam = Kacida bingungna.
 61. Asak jeujeuhan = Dipikiran heula masing anteb.
 62. Asak sasar = Dipaluruh bener-henteuna.
 63. Asak warah = Hade atikan, basa jeung paripolahna merenah.
 64. Atah adol = Kurang ajar, kurang pangawarah.
 65. Atah anjang = Langka silih anjangan.
 66. Atah warah = Kurang atikan, sabalikna tina asak warah.
 67. Ateul biwir = Sok getek hayang bae ngomong sanajan teu perlu dicaritakeun.
 68. Ateul dampal leungeun = Gereget hayang nampiling.
 69. Ati mungkir beungeut nyanghareup = Caritaan jeung kalakuan henteu terus nepi kana hate, sabab di hareupeun hade di tukangeun ngagorengkeun.
 70. Ati putih badan bodas = Beresih hate, taya geuneuk-maleukmeuk.
 71. Atung eneh atung eneh = Kitu-kitu keneh.
 72. Aub payung sabet sapon saba-soba = Nuduhkeun wawatesan pakuwon.
 73. Awak kawas badawang = Jangkung gede teu matut.
 74. Awak sabeulah = Henteu boga salaki atawa pamajikan.
 75. Awak sampayan(eun) = Make pakean kumaha oge pantes bae.
 76. Awak satilas = Jangkung lenjang.
 77. Awet jaya (ngora) = Katenjona siga ngora bae.
 78. Awet-rajet = Dilarapkeun ka nu laki-rabi, lana tapi rea paceng-kadanana.
 79. Awewe mah dulang tinande = Awewe mah biasana kumaha lalaki/salaki.
 80. Awewe mah tara cari ka Batawi = Awewe mah tara nyiar kipayah.
 81. Awi sadapuran tara lempeng kabeh = Najan sarua saturunan, tapi perkara milik jeung rejeki mah tara sarua.
 82. Aya (boga) garad = Aya maksud nu dikemu, aya nu dipambrih, henteu iklas.
 83. Aya astana sajeungkal = Datangna ajal teu gumantung kana umur panjang. Naon-naon anu dianggap jajauheun, bisa wae kajadian.
 84. Aya bagja teu daulat = Rek meunang kauntungan atawa kabagjaan, tapi henteu tulus.
 85. Aya buntutna = Aya terusna (tina perkara) anu nguciwakeun.
 86. Aya cukang (jalan) komo meuntas = Kabeneran aya cukang lantaran pikeun gancang-gancang ngalaksanakeun pamaksudan.
 87. Aya dina sihung maung = Dilarapkeun ka jelema nu loba hubungan jeung gegeden, jadi gampang meunang pitulung.
 88. Aya gantar kakaitan = Aya hal anu teu sapuk jeung hatena tapi teu dikedalkeun, henteu iklas pisan; atawa aya perkara atawa kajadian riaon-naon nu pasambung jeung kajadian anu ti heula.
 89. Aya jalan komo meuntas = Aya cukang lantaran pikeun gancang-gancang ngalaksanakeun pamaksudan.
 90. Aya jodo pakokolot = Bisa ngajodo sanggeus papada kolot.
 91. Aya jurig tumpak kuda = Datang milik anu henteu disangka-sangka.
 92. Aya kelong newo-newo = Aya anu ngusutkeun (ngarorocet), padahal geus beres pisan tadina mah.
 93. Aya nu dianjing cai = Aya nu diheroan.
 94. Aya (boga) pikir kadua leutik = Aya kahayang anu henteu kanyahoan ku batur, upamana hal kacintaan.
 95. Aya (boga) pikir kapingburi = Aya kahayang anu timbul pandeuri; asal teu hayang jadi hayang, sanggeus lila ditimbang-timbang.
 96. Ayakan tara meunang kancra = Jelema bodo moal sarua gajihna atawa panghasilanana jeung jelema pinter.
 97. Ayak-ayak beas, nu badag moncor nu lembut nyangsang = Nuduhkeun kaayaan anu teu sawajarna upamana bae anu dihukum teh anu teu pira kasalahanana, ari nu gede kasa-lahanana teu dihukum.
 98. Ayang-ayangan = Tumerap kana perkara anu rea rambat kamalena.
 99. Ayem tengtrem = Euweuh kaributan atawa bancang pakewuh.
 100. Ayeuh ngora = Tumerap kana turunan nu maraot ngora-ngora.
Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top