0
T
 1. Taarna teja mentrangan = Tarang anu alus kawas anu cahayaan.
 2. Tacan aya nu nganjang ka pageto = Can aya jelema nu nyaho naon anu bakal kajadian di ahir.
 3. Tai ka hulu-hulu = Tingali miyunihurang, taika hulu-hulu(na).
 4. Taktak korangeun = Taktak leway kawas kempis.
 5. Tamba gado ngaburayot (ngagayot) = Tamba cicing teu barangdahar, lumayan sanajan lain nu ngeunah.
 6. Tamiang meulit ka bitis = Malindes ka diri sorangan.
 7. Tamplok aseupan = Turun sagemblengna ka anak, boh dedeg-pangadegna boh tingkah lakuna.
 8. Tamplok batokeun = Berehan, balabah teuing nepi ka teu ngingetkeun kana kaperluan sorangan.
 9. Tangkal kai teu kalis ku angin = Unggal jelema kudu bae nyorang kasusah.
 10. Taraje nanggeuh dulang tinande = Sadia ngajalankeun parentah.
 11. Tarik alahbatan (alahbatan) mimis = Kacida tarikna.
 12. Tatah wadung = Rajakaya anu dipiboga ku hiji jalma.
 13. Tawar gatra = Nawaran (ngajak) dahar tamba henteu basa-basa acan. Bandingkeun jeung Ajak jawa
 14. Taya dunya kinasihan = Sagala rupa dibikeun pikeun jalma nu dipikaasih mah.
 15. Taya genah panasaran = Geus ngarasa sugema, teu ngandung hate.
 16. Taya geusan pakumaha (pananggeuhan) = Euweuh batur keur diajak badami.
 17. Taya halodo panyadapan = Taya eureunna pasea.
 18. Taya kabau = Sagala daek, sagala beuki.
 19. Taya tangan pangawasa = Leuleus, taya tanaga.
 20. Tembong (kanyahoan) tambagana = Kaayaan hate atawa laku lampahna anu goreng ahirna kanyahoan, sok sanajan tadina disumputkeun.
 21. Tembong gelor = Hiji barang atawa tempat anu katembongna mah deukeut padahal saenyana jauh.
 22. Teng manuk teng, anak merak kukuncungan = Ngala ka indung jeung ka bapa.
 23. Tebus purun paradah wani = Upama perlu daek nebus, sarta wanikatempuhan jeung wani tanggung jawab.
 24. Teguh pancuh = Teguh pamadegan.
 25. Teluh kejo = Tunduh lantaran seubeuh teuing dahar.
 26. Terusing ratu rembesing kusumah = Turunan raja-raja atawa menak.
 27. Teu asup ka Rewah-Mulud = Jelema anu tara diondang kana sidekah dina bulan Rewah jeung Mulud.
 28. Teu asup kolem = Teu asup bilangan, teu kaaku golongan.
 29. Teu aya geuneuk maleukmeuk = Bersih hate, teu ngunek-ngunek.
 30. Teu hade gawe = Teu pantes bisa digawe.
 31. Teu basa (beja) teu carita = Teu aya beja pisan.
 32. Teu basa-basa acan = Teu ngedalkeun rasa bungah, sono atawa tumarima.
 33. Teu beunang dikoet ku nu keked = Jelema koret, teu beunang dipentaan tulung ku nu keur susah.
 34. Teu beunang disupa dulang = Teu beunang dibebenjokeun.
 35. Teu boga pikir rangkepan = Bolostrong, teu boga curiga, atawa teu boga rasa timburu.
 36. Teu boga tulang tonggong = Teu boga tatalang raga.
 37. Teu busik bulu salambar = Salamet atawa meunang kaunggulan, henteu kabeunangan ku musuh.
 38. Teu busik-busik acan = Salamet, henteu kabeunangan ku musuh. Babandingan teu busik bulu salambar.
 39. Teu cai herang-herang acan = Teu disuguhan naon-naon.
 40. Teu di hurang teu di keuyeup = Parasaan mah teu di cacah teu di menak, sarua bae.
 41. Teu diambeuan = Teu dihargaan, teu diajenan, teu dipikaserab, teu dipikaera, teu dipikasieun.
 42. Teu dibere cai atah = Teu diogo.
 43. Teu didenge ku tai ceuli (bujur) = Teu diperhatikeun pisan.
 44. Teu didingding kelir = Diceplakkeun satarabasna taya nu di-pinding-pinding.
 45. Teu dipiceun sasieur = Ceples, sarua pisan.
 46. Teu ditari (ditalek) teu ditakon = Diantep, teu ditanya-tanya acan, sumawonna diajak nyarita.
 47. Teu eleh geleng = Henteu eleh pangabisa.
 48. Teu elok teu embol = Teu katenjo datang atawa balikna, teu tembong-ternbong.
 49. Teu embut teu ciak = Teu mere beja saeutik-eutik acan.
 50. Teu gedag bulu salambar = Teu sieun saeutik-eutik acan ku ancaman musuh.
 51. Teu gugur teu angin = Teu aya lantaranana, teu aya sabab-musababna.
 52. Teu hir teu walahir = Teu baraya meueus-meueus acan.
 53. Teu inget sacongo buuk = Poho sama sakali.
 54. Teu jauh ti juru tihang, teu anggang ti tihang tengah = Geus goreng rupana teh goreng kalakuanana, sabab sok pulang-paling.
 55. Teu kabadanan = Teu katanagaan.
 56. Teu kakurung ku entik = Teu kaasup bilangan jelema anu kudu disuguhan/ dibere dahar.
 57. Teu kaleungitan peuting = (Awewe) nu tacan kaleungitan salaki sapeuting jeput euweuh di imah (ciri-ciri teu mangduakeun).
 58. Teu kaur beunta/teu kaur buluan = Teu kaur aya kaboga, beak deui-beak deui.
 59. Teu lemek teu nyarek = Teu ngomong naon-naon.
 60. Teu mais teu meuleum = Teu pipilueun kana urusan nu jadi carita.
 61. Teu meunang cai atah = Teu dipangmeunangkeun.
 62. Teu nalipak maneh = Teu ngukur ka kujur, ngalampahkeun kalakuan nu teu saluyu jeung kaayaan dirina.
 63. Teu ngalarung nu burung, teu nyesakeun nu edan = Ngumbar napsu sahwat bari henteu pipilih heula.
 64. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata = Nyaksian ku sorangan, lain beunang beja.
 65. Teu nyaho di alip bingkeng = Buta hurup, teu bisa ngejah-ngejah acan.
 66. Teu nyaho di hitut bau = Teu loba pangalaman, dusun.
 67. Teu nyaho di kaler-kidul = Linglung, kapaider.
 68. Teu pindo gawe = Teu ngabohong.
 69. Teu puguh alang ujurna (hulu buntutna) = Teu puguh entep seureuhna, teu beres (bisa kana omongan atawa pagawean).
 70. Teu puguh monyet hideungna = Teu puguh tungtungna.
 71. Teu sanak teu kadang = Teu boga baraya pisan.
 72. Teu tata pasini = Teu cacarita heula, teu badami heula.
 73. Teu tuah teu dosa = Teu boga kasalahan naon-naon.
 74. Teu uyahan = Rehe, teu lucu.
 75. Teu wawuh wuwuh pajauh, teu loma tambah paanggang = Balukar tina teu wawuh, tangtu bakal jadi pajauh.
 76. Ti batan meunang pala anggur meunang palu = Ti batan meunang pujian atawa buruhan kalah ka dicarekan.
 77. Ti kikirik nepi ka jadi anjing = Ti bubudak (leuleutik) tepi ka sawawa (dewasa).
 78. Ti nanggerang lila beurang ti nangkorek lila poek = Ti mana-mana, ti suklakna ti siklukna.
 79. Ti ngongkoak nepi ka ngungkueuk = Ti bubudak nepi ka bongkok ku kakolotan.
 80. Ti peuting kapalingan, ti beurang kasayaban = Karoroncodan leuwih ti sakali.
 81. Tibalik pasangan = Lain kitu kuduna, tojaiah jeung nu bener.
 82. Tibatan kapok, anggur gawok = Henteu kapok, anggur ngahanakeun.
 83. Tiis ceuli herang mata = Ngarasa sugema, taya kahariwang, ngeunah tetenjoan.
 84. Tiis dingin paripurna = Sampurnaning tiis pikir/ tibra sare, kacida ngarasa sugemana, taya kahariwang.
 85. Tiis leungeun = Jadian pepelakan.
 86. Tiis pikir = Senang hate.
 87. Tiis-tiis jahe = Tenang-tenang wae, padahal rek nyanghareupan pagawean gede tur bangga.
 88. Tikoro andon peso = Nyampeurkeun nu rek newak atawa ngahukum.
 89. Tikoro kotokeun, careham hayameun = Isuk-isuk keneh (neut hudang) geus kudu barangdahar.
 90. Tilas tepus = Ukur sacukupna bae.
 91. Tinggal tulang jeung kulit = Kacida begangna (nu gering ripuh).
 92. Tinggar kalongeun = Tina mindeng teuing dicarekan atawa dilarang, tungtungna teu sieuneun.
 93. Tipu keling, ragaji inggris = Pinter dina urusan kajahatan, pangpangna dina nipu atawa macikeuh deungeun.
 94. Tisusut tidungdung = Digawe ti isuk nepi ka peuting teu eureun-eureun.
 95. Titip diri sangsang badan = Mihapekeun maneh, kumawula supaya aya anu mere dahar jeung pake.
 96. Titirah ngadon kanceuh = Neangan kasenangan, tapi kalah meunang kasusah.
 97. Torojog (tumorojog) tanpa larapan = Datang henteu ngiberan heula.
 98. Totopong heureut dibeber-beber kalah soek = Rejeki saeutik ari kaperluan loba, tungtungna timbul kasusah.
 99. Trong kohkol morongkol, dur bedug murungkut = Dilarapkeun ka jelema nu kedul hudang subuh.
 100. Tuang jinis = Jelema nu sok seuri ku carita atawa dongengna sorangan, ari batur mah euweuh nu seuri.
 101. Tugur tundan cuntang gantang = Kawajiban nu leutik ngalampahkeun papagon nagara.
 102. Tumpang sirang = Teu pantes barangpake, tumamu lantaran kararagok wae jeung nu dicicingan.
 103. Tunggu tutung = Nu ngajaga atawa nu tunggu kapalingan ku lantaran lalawora.
 104. Tunggul dirarud, catang dirumpak = Ngalajur napsu taya nu dihiding, euweuh kasieun, sagala dirumpak.
 105. Tunggul kuras = Duit teu sabaraha anu ngahaja disesakeun, tamba kosong teuing pesak (dompet).
 106. Tunggul sirungan catang supaan = Aya kajadian goreng di ahir nu matak teu ngeunah balukarna.
 107. Tungkul ka jukut, tanggah ka sadapan = Junun digawe henteu kabengbat ku pagawean sejen.
 108. Turun ka ranjang = Kawin ka adi beuteung sanggeus jeung lanceukna kapegat ku ajal atawa pepegatan. Sabalikna tina unggah ka ranjang.
 109. Turun tangis = Babarian ceurik.
 110. Turunan Tumenggung sundung, patih arit = Lain turunan menak sanajan enya jeneng.
 111. Tutung atahan = Pagawean atawa jijieunan anu alus sawareh.
 112. Tuturut munding = Nurutan kalakuan batur bari teu ngarti kana maksudna.
 113. Tutus langkung, kepang halang, bobo sapanon carang sapakan = Omongan atawa caritaan anu salah pok-pokanana atawa teu pati merenah.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top