0
R
 1. Ranggaek memeh tandukan = Loba kahayang nu teu saimbang jeung kaayaan dirina. Saharti jeung beunghar memeh boga atawajeneng memeh pangkat.
 2. Raweuy beuweungeun, rambay alaeun = Subur mamur loba dahareun hasil tani.
 3. Rea harta rea harti, rea ketan rea keton = Loba pare (dahareun) jeung loba duit, taya kakurang.
 4. Rea rambat kamalena = Rea patula-patalina jeung perkara sejen.
 5. Rek dibeureum rek dihideung ge pasrah = Rek dikumahakeun oge moal ngalawan.
 6. Rek dijieun jimat paripih (parepeh) = Rek didama-dama, awewe ku salakina nu kacida bogoheunana.
 7. Rejeki kaseser ku hakan = Rejeki beak ku dipake barangdahar atawa beak ku kaperluan dahareun wungkul.
 8. Rejeki maungeun = Rejeki gede anu datangna bleg-blegan, tapi langka pisan.
 9. Rempug jukung = Sauyunan, sahate, silihtulungan.
 10. Reuneuh munding = Awewe reuneuh leuwih ti salapan bulan.
 11. Reuntas ku tingkah = Turun harkat lantaran goreng laku lampah.
 12. Risi ku bisi, rempan ku sugan = Rea kasalempang dina waktu kurang aman.
 13. Rokrok pondokeun, peunggas (getas) harupateun = Babari ambek, babari anggeus-anggeusan.
 14. Rubuh-rubuh gedang = Barudak nu dialajar salat barjamaah (amum) kakara nurutan ruku-sujudna wungkul atawa mi gawe sarupaning perkara teu karana nyaho kana maksudna, sakadar nurutan batur.
 15. Rumbak caringin di buruan = Geus euweuh nu bakal ngingetan, ku sabab geus teu boga kolot saluhureun.
 16. Rup ku padung rap ku lemah, katuruban (diurugan) taneuh beureum = Geus maot, dikubur.
 17. Rusuh luput, gancang pincang, kajeun kendor dapon ngagembol = Sanajan gancang ari gaplah percumah, mending kendor tapi hasil.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top