0
N
 1. Naheun bubu pahareup-hareup = Pahutang-hutang nepi ka pada kagok nagih (pihutangeun).
 2. Najan dibawa ka liang cocopet, moal burung nuturkeun = Dibawa ka mana-mana oge daek (awewe ku salakina).
 3. Nanggung bugang = Ditinggalkeun maot ku lanceuk jeung ku adi.
 4. Nangkeup mawa euyeub (eunyeuh) = Mawa cilaka ka nu dipentaan tulung.
 5. Nangtung di kariungan, ngadeg di karageman = Kumpulan barempug (ragem), musawarah.
 6. Nembongkeun sihung = Nembongkeun kapunjul (kakawasaan,kabeungharan, kapinteran) dirina sangkan dipikaserab atawa dipikasieun batur.
 7. Neneh bonteng = Ngogo ka budak, tapi ari ambek gampang neunggeul.
 8. Nepakeun jurig pateuh = Mindahkeun kagorengan ka batur sangkan sorangan salamet.
 9. Nete akar ngeumbing jangkar = Seseleket ka nu hese, nyorang wewengkon anu rumpil.
 10. Nete porot ngeumbing lesot = Sagala ihtiar teu hasil.
 11. Nete semplek nincak semplak = Kitu salah kieu salah; sagala rupa ihtiar teu hasil.
 12. Nete taraje nincak hambalan = Kudu merenah, kudu puguh pereleanana (ti handap heula).
 13. Nepak cai malar ceret = Ngagunakeun akal, supaya batur nyaritakeun perkara anu ku urang keur ditalungtik.
 14. Nepak dada = Ngagulkeun jasa diri sorangan.
 15. Nepi ka nyanghulu ngaler = Nepi ka paeh.
 16. Nepi ka pakotrek iteuk = Nepi ka pakokolot pisan (nu awet lakirabi ti keur pada ngora).
 17. Nepung-nepung bangkelung = Ngaraketkeun babarayaan ku jalan bebesanan.
 18. Neukteuk curuk dina pingping = Nyilakakeun baraya atawa batur sagolongan.
 19. Neukteuk leukeur meulah jantung, geus lain-lainna deui = Teu hayang dibalikan deui (awewe ka urut salakina).
 20. Neukteuk mere anggeus = Mutuskeun hubungan.
 21. Neundeun hate = Aya kahayang nu henteu dikedalkeun.
 22. Neundeun piheuleut nunda picela = Neangan lantaran supaya jadi goreng atawa bengkah.
 23. Ngabejaan bulu tuur = Ngabejaan perkara nu geus teu aneh keur nu dibejaan, da geus nyahoeun.
 24. Ngabeungeutan = Nembongkeun kagetolan jeung kasatiaan dina mimiti kumawula wungkul.
 25. Ngaboretekeun liang tai di pasar = Nyaritakeun rasiah sorangan nu matak aeb.
 26. Ngabudi ucing = Kawas nu teu karep, api-api teu hayang, padahal ngadagoan batur bongoh.
 27. Ngabudian = Nembongkeun pasemon ngewa, buad-baeud.
 28. Ngabuntut bangkong = Teu bisa mere katerangan nepi ka eces pisan, atawa teu sanggup nganggeuskeun pagawean.
 29. Ngaburuy = Nginum cai wungkul bari teu make lalawuh (upamana semah nu teu disuguhan kadaharan).
 30. Ngacak-ngebur = Mangpang-meungpeung sabab sagala geus nyampak.
 31. Ngadagoan belut buluan (sisitan), oray jangjangan = Moal kaalaman, mustahil kajadian.
 32. Ngadagoan kuda tandukan = Ngaharepkeun perkara nu mustahil bisa kajadian.
 33. Ngadagoan uncal mahpal (mabal) = Ngadagoan rejeki bari teu ihtiar.
 34. Ngadago-dago (nganti-nganti) dawuh = Tereh maot.
 35. Ngadaweung (ngalangeu) ngabangbang (ngawangwang) areuy (tineung) = Ngadaweung bari kawas nu jarauh panineungan.
 36. Ngadek sacekna, nilas saplasna = Nyarita satarabasna, teu direka.
 37. Ngadeupaan linear = Karalang-kuriling deukeut imah nu keur hajat (sidekah) ngarah diaku atawa diondang.
 38. Ngadu angklung = Parebut omong atawa parea-rea omong nu taya gunana
 39. Ngadu bako = Ngobrol ngaler-ngidul bari teu puguh jejerna.
 40. Ngadu-ngadu rajawisuna = Ngahudangkeun amarah batur ngarah parasea.
 41. Ngagandong kejo, susah nyatu = Loba titaheun ngan hanjakal ku hese nitahna, lantaran euweuh nu daekeun.
 42. Ngagedag bari mulungan = Nanyakeun hiji perkara anu manehna sorangan teu nyaho jawabanana, susuganan bisa terus nyaho tina jawaban ti anu ditanyana.
 43. Ngahihileudan = Ngahalang-halang jadina hiji perkara ku jalan ngagogoreng, nyingsieunan atawa mitenah.
 44. Ngahuntu kala = Paselang nu luhur jeung nu handap dina jajaran.
 45. Ngahurun balung ku tulang = Jelema nu diuk bari nangkeup tuur lantaran keur susah atawa keur bingung.
 46. Ngajeler paeh = Ngajepat alus (halis).
 47. Ngajerit maratan langit, ngoceak maratan mega (jagat) = Ngajerit tarik pisan.
 48. Ngajual jarum ka tukang gendong = Niat nipu ka nu pinter,
 49. Ngajul bentang (bulan) ku asiwung = Mikahayang nu pamohalan bisa kalaksanakeun.
 50. Ngalalakon = Nyieun peta nu matak ngahesekeun.
 51. Ngalambang sari = Awewe atawa lalaki nu geus boga salaki atawa pamajikan ngalakukeun hubungan seks di luar nikah; jinah.
 52. Ngalamot curuk = Teu beubeunangan, teu hasil.
 53. Ngalap hate = Ngagenahkeun hate batur sangkan nyaaheun ka urang.
 54. Ngalenghoy lir ma can teu nangan = Awewe nu leumpang ngalenghoy atawa ngalanggeor.
 55. Ngaletak ciduh = Teu tulus atawa ngabatalkeun omongan.
 56. Ngalebur tapak (dosa) = Ngaleungitkeun lampah goreng, supaya migawe nu hade.
 57. Ngalegokan (ngajeroan) tapak = Nambahan kasalahan atawa dosa.
 58. Ngaleut-ngaleut (ngeungkeuy) ngabandaleut, ngembat-ngembat nyatang pinang = Iring-iringan nu panjang naker.
 59. Ngaliarkeun taleus ateul = Resep ngucah-ngaceli kagorengan batur.
 60. Ngalingling ngadeuleu maling = Nenjo bari susulumputan da embung kanyahoan ku nu ditenjo atawa ku batur.
 61. Ngalintuhan maung kuru = Neangan pibahayaeun.
 62. Ngalungkeun kuya ka leuwi = Nempatkeun jelema (pagawe) ka lemburna sorangan.
 63. Ngan ukur saoleseun = Ngan ukur keur kaulinan atawa keur saheulaanan, lain rek enya-enya dijieun pamajikan nu bener.
 64. Ngandung hate = Ngunek-ngunek, boga hate goreng hayang males kanyeri; rasa teu ngeunah dina hate anu can leungit-leungit.
 65. Nganjuk kudu naur, ngahutang kudu mayar = Pihutang, tagihan, sabalikna tina hutang-hatong.
 66. Nganjuk teu naur, ngahutang teu mayar = Ngajeblug.
 67. Nganyam samak neukteukan bari motongan = Neang anak ngadeukeutan popotongan.
 68. Ngarah ngarinah = Ngarugikeun batur ku jalan ngabobodo, nipu,jste.
 69. Ngarah sahuap-sakopeun = Usaha leuleutikan, neangan rejeki saharitaeun.
 70. Ngaraja dewek = Marentah nagara nurutkeun kahayang sorangan.
 71. Ngarangkay koja = Robah adat, tina hade kana goreng, ngan henteu ngadadak, tapi lila.
 72. Ngarawu ku siku = Hayang loba panghasilan ku rupa-rupa usaha nu tungtungna teu kaurus, sabalikna tina karawu kapangku.
 73. Ngareuntaskeun (ngarangkaskeun) dungus = Kalaksanakeun ngawin kabogoh ti keur ngora dina umur pakokolot.
 74. Ngarujak sentul  =Nu keur paguneman pahare-hare, batur ka kidul ieu ka kaler.
 75. Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam = Mere maweh ka deungeun-deungeun ari ka baraya joledar.
 76. Ngawurkeur wijen kana keusik = Pagawean nu mubadir.
 77. Ngeplek jawer ngandar jangjang, miyuni hayam kabiri = Kecing,borangan, elehan.
 78. Ngebutkeun totopong = Ngetrukkeun elmu-pangabisa.
 79. Ngeduk cikur kudu mihatur, nyokel jahe kudu micarek, ngagegel kudu bewara = Kudu menta idin heula ka nu bogana.
 80. Ngegel curuk (basa Sunda kamalayon tina menggigit jari) = Teu beubeunangan, teu hasil.
 81. Ngembang awi = Ngeumbreuk, teu laku dagangan (asal tina eumbreuk).
 82. Ngembang bako = Bosongot (asal tina bosongot).
 83. Ngembang bolang = Ancal-ancalan keneh, tacan ceuyah bubuahan (asal tina ancal).
 84. Ngembang boled = Tetela (asal tina katela).
 85. Ngembang cau = Jantungeun (asal tina jantung).
 86. Ngembang cengek = Mencenges, nenggang ti nu sejen, nu geulis (asal tina pencenges).
 87. Ngembang genjer = Gelenye (asal tina gelenye).
 88. Ngembang jaat = Jalingeur (asal tina jalingeur).
 89. Ngembang jambe = Kumayangyang (asal tina mayang).
 90. Ngembang jambu = Lumenyap (asal tina lenyap).
 91. Ngembang jengkol = Merekenyenyen (asal tina merekenyenyen).
 92. Ngembang kadu = Olohok (asal tina olohok).
 93. Ngembang kaso = Curiwis (asal tina curiwis).
 94. Ngembang laja = Jamotrot (asal tina jamotrot).
 95. Ngembang lopang = Nyacas (asal tina cacas).
 96. Ngembang pare = Baringsang (asal tina ringsang).
 97. Ngembang tiwu = Ngabadaus (asal tina badaus).
 98. Ngembang waluh = Alewoh (asal tina alewoh).
 99. Ngembang wera = Beureum beungeut lantaran ambek atawa era (asal tina wera).
 100. Ngembat-ngembat = nyatang pinang Kacida panjangna, iring iringan, aleutan.
 101. Ngepung meja = Dariuk sakurilingeun meja, rek dalahar.
 102. Ngeunah angen ngeunah angeun = Senang hate (taya kasusah) jeung ngeunah barangdahar.
 103. Ngeunah Eon teu ngeunah Ehe = Hayang ngeunah sorangan bae, teu ngingetkeun kaperluan batur, teu adil lantaran nu sapihak pinter kodek.
 104. Ngeunah nyandang ngeunah nyanding = Hirup senang lantaran cukup pake jeung nyandingkeun pamajikan nu satia.
 105. Ngeundeuk-ngeundeuk geusan eunteup = Neangan akal pikeun nyilakakeun dunungan.
 106. Ngeupeul ngahuapan maneh = Mere nasehat atawa nyieun aturan kalawan maksud nguntungkeun sorangan.
 107. Ngindung ka waktu, ngabapa ka mangsa = Nyurupkeun kalakuan kana kaayaan jaman.
 108. Ngijing sila bengkok sembah = Teu satia ka dunungan.
 109. Ngimpi ge diangir mandi = Palias, bararaid teuing, kacida teu panujuna, teu (tarima) meueus-meueus acan.
 110. Ngingu (ngukut) kuda kuru, ari geus lintuh (gede) nyepak = Miara atawa ngamemenan jalma walurat, ari geus senang jadi cucungah.
 111. Nginjeum sirit ka nu kawin = Nginjeum barang (parabot) anu keur dipake ku nu bogana, jeung ngan sakitu-kituna.
 112. Ngodok Hang buntu = Geus hese cape, ari pek teh teu hasil sabab aya nu ngahalangan.
 113. Ngomong(na) sabedug sakali = Jarang ngomong.
 114. Ngorbankeun jiwa jeung raga = Ngorbankeun sagala rupa nu dipibanda, sanajan nepi ka nyawa pisan.
 115. Ngotok ngowo = Cicing bae di imah, tara liar.
 116. Ngudag-ngudag kalangkang heulang = Ngarep-ngarep perkara anu samar kalaksanakeun.
 117. Ngukur baju sasereg awak = Hirup saeukeurna, dina papait jeung mamanis teu daek pacorok jeung batur.
 118. Ngukur ka kujur nimbang ka awak = Diluyukeun jeung kaayaan atawa pangaboga.
 119. Ngulit bawang = Ipis, henteu terus kana hate.
 120. Ngusap birit bari indit = Ninggalkeun pasamoan tanpa pamit heula.
 121. Ngusik-ngusik ula mandi, ngobah-ngobah (ngahudangkeun) macan turu = Ngagugat-gugat perkara nu geus kaliwat, sarta nu temahna matak nimbulkeun deui pacogregan.
 122. Nikukur = Nyebut ngaran sorangan ka nu anyar pinanggih.
 123. Nilik bari ngeusi = Babanda ngumpulkeun parabot imah henteu disakalikeun, tapi ditungtut saeutik-saeutik.
 124. Nimu luang tina burang = Meunang pangalaman lantaran cilaka heula.
 125. Nincak parahu dua = Migawe dua perkara anu upama teu bisa bener, gede atawa aya bahlana; digawe ngarancabang (biasana tara bener hiji-hiji acan).
 126. Ninggalkeun hayam dudutaneun = Ninggalkeun pagawean nu can anggeus.
 127. Nini-nini dikeningan, ewe randa dihiasan = Ngararangkenan barang nu geus butut, najan dirias dihade-hade oge angger bae teu katenjo alus.
 128. Nini-nini leungit sapeuting, tai maung huisan = Katuding pedah aya patalina jeung kajadian nu jadi perkara.
 129. Nista, maja, utama = Sakali keun bae, dua kali dihampura keneh, ari katilu kali mah lain antepeun (urusan kagorengan).
 130. Nongtot jodo = Geus aya anu ngalamar tapi bedo deui.
 131. Noong ka kolong = Leutik hate, pondok pikiran.
 132. Nu asih dipulang sengit, nu haat dipulang moha = Nu nyieun kahadean dibales ku kagorengan.
 133. Nu borok dirorojok, nu titeuleum disimbeuhan = Nu keur susah dipupuas atawa ditambahan kasusahna.
 134. Nu burung diangklungan, nu gelo didogdogan, nu edan dikendangan = Anu gedebul dihaminan supaya tambah maceuh.
 135. Nu geulis jadi werejit, nu lenjang jadi baruang = Nu geulis bisa jadi matak ngabahlakeun (ngabahayakeun) ka lalaki (salaki).
 136. Nuju hurup ninggang wirahma = Pasehat tur ngeunah laguna (nu ngaji).
 137. Nulungan anjing kadempet (tiselap) = Nulungan jelema nu taya panarimana.
 138. Numbuk di sue = Meneran keur sue sawatara kali.
 139. Nunggul pinang = Geus teu boga baraya.
 140. Nungtut bari ngeusi = Usaha ngulik elmu atawa ngumpulkeun rejeki saeutik-saeunk nepi ka aya buktina.
 141. Nurub cupu = Ngarepok, sarua alusna.
 142. Nutup lobang ngali lobang = Mayar hutang ku duit meunang nginjeum.
 143. Nuturkeun indung suku = Leumpang sakaparan-paran, henteu puguh anu dijugjug.
 144. Nya di hurang, nya di keuyeup = Boh di menak boh di kuring, wiwirang atawa kateungeunahan hate mah sarua bae.
 145. Nya ngagogog nya mantog/Ngagogog bari mantog = 1. Manehna nu nyieun surat, manehna oge nu nganteurkeun; 2. Nitah digawe ka batur bari jeung prakna ku sorangan.
 146. Nya picung nya hulu maung = Hare-hare, batur ngaler ieu ngidul (jawaban atawa caritaan dina paguneman).
 147. Nyaah dulang = Nyaahna ka anak ngan ngurus dahar pakena, hen­teu nguruskeun atikanana.
 148. Nyaeuran gunung ku taneuh, nyaeuran sagara ku uyah = Mere atawa nambahan kauntungan (kakayaan) ka anu geus beunghar.
 149. Nyaho lautanana = Nyaho karesep jeung kateuresepna.
 150. Nyair hurang meunang kancra = Kabeneran meunang untung gede ku usaha leuleutikan.
 151. Nyakrawati bahu denda = Marentah, ngaheuyeuk nagara.
 152. Nyaliksik ka buuk leutik = Barangpenta atawa ngarah kauntungan ku rupa-rupa jalan ti rayat (dilakukeun ku pamingpin atawa kapala nu kadedemes).
 153. Nyalindung di caangna = Ngahaja meres rayat (bawahan) supaya meunang kauntungan nu leuwih gede, ku jalan ngajual nga-ran pamarentah, pangagung, atawa dunungan.
 154. Nyalindung ka gelung = Lalaki nu cicing, ari awewe digawe. Atawa lalaki teu boga, boga pamajikan ka nu beunghar.
 155. Nyandang tatali = Ditalian atawa dibarogol lantaran boga dosa.
 156. Nyanggakeun beuheung teukteukeun, tikoro gorokeun, suku genteng belokeun = Masrahkeun maneh pikeun dihukum lan­taran rumasa boga dosa.
 157. Nyanggakeun buukna salambar, getihna satetes = Pokpokan lalaki nu nyerenkeun pamajikanana ka mitoha dina waktu nyerahkeun.
 158. Nyanghulu ka jarian = Ngadunungan ka jelema nu sahandapeun martabatna.
 159. Nyaur kudu diukur, nyabda kudu dtungang = Omongan kudu ditimbang-timbang heula bisi nyentug kana hate batur.
 160. Nyecepo ka nu rarempo = Ngahinakeun ka jalma anu teu boga.
 161. Nyekel sabuk milang tatu = Ngadu jajaten, gelut atawa perang.
 162. Nyeri beuheung sosonggeteun = Geus lila ngadagoan nu kuduna geus datang.
 163. Nyeri peurih geus kapanggih, lara wirang geus kasorang = Sagala dodoja hirup geus kaalaman.
 164. Nyeungeut damar di suhunan = Nembongkeun kabeungharan ata­wa mere maweh ka deungeun-deungeun ngarah pamuji.
 165. Nyeungseurikeun upih murag = Nyeungseurikeun batur padahal ku mariehna bakal kasorang.
 166. Nyiar batuk pibaraheun, nyieun piheueuh = Neangan pipanyakiteun (pipaseaeun).
 167. Nyiar teri meunang japuh = Meunang untung gede ti batan nu diharepkeun.
 168. Nyiduh ka langit = Mapatahan ka saluhureun (pangpangna dina kanyaho atawa elmu).
 169. Nyieun catur taya dapur = Ngarang carita teu puguh galurna.
 170. Nyieun piandel = Ngatur carita bohong ngarah dipercaya.
 171. Nyieun pucuk ti girang = Nyieun jalan pipaseaeun.
 172. Nyiruan teu resepeun nyeuseup nu pait-pait = Kalumrahanana jelema mah teu resepeun cacampuran jeung nu miskin.
 173. Nyiuk cai ku ayakan = Migawe (kalakuan) nu moal aya hasilna.
 174. Nyium bari ngegel = Muji bari ngarepkeun dibere.
 175. Nyokot lesot, ngeumbing porot = Sagala rupa ihtiar atawa tarekah teu hasil.
 176. Nyolok mata buncelik = Ngalampahkeun naon-naon di hareupeun hiji jelema, kalayan maksud nganyenyeri kana hate eta jelema.
 177. Nyolong bade = Siga bageur tapi jahat.
 178. Nyoo gado = Ngunghak, ngaheureuykeun.
 179. Nyukcruk leuwi malar cai, nyiar seuneu kundang damar = Nyusul-nyusul pituduh batur nu jauh gara-gara teu waspada ka nu nyampak di pribadina.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top