0
M
 1. Mabok pangkat = Adigung, ieu aing jeneng.
 2. Macan biungan = Jelema anu teu akur jeung batur salembur.
 3. Mageuhan cangcut tali wanda = Saged rek bajoang.
 4. Maju jurang mundur jungkrang = Taya piliheun, ka ditu ka dieu pibalaieun.
 5. Malapah gedang = Malibir heula memeh nyaritakeun maksud nu saenyana.
 6. Malengpeng pake ku munding, ngajul bulan ku asiwung = Ngalampahkeun perkara nu moal pihasileun.
 7. Maliding sanak = Pilih kasih.
 8. Malik ka temen = Asal babanyolan tuluyna jadi enyaan.
 9. Malik mepeh = Gulang-guling lantaran henteu kuat nahan kanyeri atawa keur sakarat.
 10. Malik rabi pindah ngawula = Nganteuran dahareun ka dunungan anyar.
 11. Malik tali (malik tambang) = Malik hukum.
 12. Malikkeun pakarang = Ngalawan ka dunungan ku pakarang pamerena. 
 13. Malikkeun pangali = Nu diserenan pagawean kawajibanana, kalah nempuhkeun ka nu nyerenkeunana.
 14. Manan leweh mending waleh = Tinimbang matak susah sorangan, mending nyarita satarabasna.
 15. Manasina sambel jahe, top top tewewet = Moal ujug-ujug kaala hasilna, kudu sabar.
 16. Mandi getih = Baloboran getih lantaran tatu.
 17. Mandi oray = Mandi ngan sakilat, mandi ngan sakecebes, teu make sabun.
 18. Mangkok emas eusi madu = Jelema anu omongna, lampahna, nepi ka hatena oge hade.
 19. Mangpengkeun kuya ka leuwi = Nu dititah ka lembur asalna kari-kari ngalelep teu balik deui.
 20. Manis lambe = Jangji sanggup naon-naon tapi ngan omong wungkul (kalah ka omong)
 21. Manuk hiber ku jangjangna = Jelema hirup ku akalna.
 22. Maot ulah manggih tungtung, paeh ulah manggih beja = Sing bener waktu keur hirup, supaya ulah diomongkeun upama geus maot.
 23. Mapatahan naek ka monyet = Mapatahan ka nu leuwih pinter.
 24. Mapatahan ngojay ka meri = Mapatahan ka jalma nu leuwih loba kanyahona jeung pangalamanana.
 25. Mapay ka puhu leungeun = Kasalahan jelema sok mamawa goreng ka kolotna atawa ka saluhureunana.
 26. Maras miris = Teu pati wani.
 27. Marebutkeun (ngagugulung) balung tanpa eusi = Marebutkeun perkara anu teu aya gunana.
 28. Marebutkeun paisan kosong = Marebutkeun perkara nu teu aya gunana.
 29. Mata dijual ka peda = Dilarapkeun ka nu malaweung, nepi ka teu awas ka nu disanghareupan (mata molotot tapi teu awas).
 30. Mata duiteun = Piduit pisan.
 31. Mata karanjang = Sadeuleu-deuleuna, bengbatan, biasana lalaki ku awewe.
 32. Mata simeuteun  Ngarasa heran, nepi ka olohok teu ngiceup-ngiceup.
 33. Matak andel-andeleun = Matak ngurangan kapercayaan nepi ka handeueul nu nitah.
 34. Matak ibur salelembur, matak ear sajajagat = Matak geunjleung, jadi carita di mana-mana.
 35. Matak muringkak (muriding) bulu punduk = Matak cararengkat bulu punduk, lantaran sieun ku nu lain-lain keur nyorangan.
 36. Matak pajauh huma = Matak hese silih anjangan atawa matak teu silih pikanyaah.
 37. Matak tibalik aseupan = Matak teu bisa nyangu.
 38. Maung malang (maung sarungkun) = Sabondoroyot atawa sakulawarga ngawangun ponggawa atawa pagawe di hiji desa, tapi dina bendengna alahbatan jeung deungeun-deungeun haseum.
 39. Maung ngamuk gajah meta = Bancang pakewuh.
 40. Maung ompong, bedil kosong, kareta kosong = Jalma nu boga komara man sanajan geus teu nyekel kakawasaan oge teu weleh dipikaserab.
 41. Maut ka puhu = Pasea budak mamawa ka kolot.
 42. Maut nyere ka congona = Asal beunghar, beuki kolot beuki kokoro; hirup susah pakokolot atawa ngarandapan kurang rejeki sanggeus kolot.
 43. Meber-meber totopong heureut = Ngajeujeuhkeun rejeki saeutik supaya mahi.
 44. Menta buntut = Menta deui.
 45. Mere langgir kalieun = Mere barang (duit) nu kudu diakalan heula ku nu dibere, bari can tangtu hasilna.
 46. Medal sila = Ninggalkeun riungan lantaran ambek atawa wirang.
 47. Melengkung beukas nyalahan = Keur ngorana bageur, tapi ari geus kolot henteu eucreug; atawa nu ditaksir hade tapi goreng jadina.
 48. Melengkung umbul-umbulna, ngerab-ngerab banderana = Ngagambarkeun iring-iringan atawa kaayaan di tempat pesta.
 49. Mending kendor ngagembol tinimbang (tibatan) gancang pincang = Mending keneh lila tapi hasilna alus tibatan gancang tapi hasilna goreng.
 50. Mending pait ti heula tinimbang pait tungtungna = Dina urusan jual-beuli atawa usaha kudu asak heula badami, bisi jadi pacogregan di ahirna.
 51. Meubeut meulit = Nyarekan bari mamawa (nyabit-nyabit) ka nu lian nepi ka balukarna goreng.
 52. Meuli teri meunang japuh = Kalawan teu disangka-sangka ti samemehna urang meunang milik anu leuwih gede.
 53. Meunang kopi pait = Digelendeng atawa dicarekan ku dunungan.
 54. Meunang luang tina burang = Meunang pangalaman pait lantaran cilaka heula.
 55. Meungpeun carang (ku ayakan) = Api-api teu nyaho (teu nenjo), ngantep batur milampah pagawean anu dilarang.
 56. Meupeus keuyang = Ngabudalkeun kakeuheul atawa amarah ka nu teu tuah teu dosa, tampolana kana barang, lantaran ka nu boga kasalahanana mah teu wani ngambek.
 57. Miceun batok meunang coet = Miceun anu goreng ku sabab hayang meunang anu alus, tapi tungtungna mah kalah meunang nu goreng deuibae.
 58. Miceun beungeut = Ngabalieur, embung pateuteup lantaran ngewa atawa era.
 59. Mihape hayam ka heulang = Teu boga wiwaha, titip barang atawa harta banda ka nu geus katotol teu jujur.
 60. Mihapekeun maneh = Nyieun pikanyaaheun jeung pikaresepeun nu dicicingan atawa nu jadi dunungan.
 61. Milih-milih rabi, mindah-mindah rasa = Ganti pamajikan sugan leuwih ngarepok.
 62. Milik teu pahili-hili, bagja teu paala-ala = Rijki mah moal patukeur. Allah anu ngarijkian sakabeh mahluk-Na.
 63. Mindingan beungeut ku saweuy = Nyimbutan rasiah sorangan nu geus kanyahoan ku batur.
 64. Mipit kudu amit ngala kudu menta = Teu meunang cocorokot kana barang batur.
 65. Miyuni (cara) hurang, tai ka hulu-hulu-(na) = Bodo pisan.
 66. Miyuni hayam kabiri, ngeplek jawer ngandar jangjang, kumeok eleh ku bikang = Leutik burih, euweuh kawani. Tingali oge Ngeplek jawer ngandar jangjang, miyuni hayam kabiri.
 67. Miyuni hui kamayung = Teu payaan, katoel saeutik ngambek.
 68. Miyuni umang = Teu daek ihtiar nepi ka bisa boga imah sorangan (saumur-umur nyewa atawa ngontrak).
 69. Moal aya haseup mun euweuh seuneu = Sagala rupa beja tangtu aya benerna, sanajan sok loba tambahna nu meunang ngareka.
 70. Moal ceurik menta eusi = Henteu maksa hayang dibere atawa dieusian.
 71. Moal ditarajean = Teu sieun, wani.
 72. Moal jauh laukna = Moal hese piuntungeunana.
 73. Moal mundur (ngejat) satunjang beas = Teu sieun teu gimir saeutik eutik acan.
 74. Moal neangan jurig nu teu kadeuleu = Moal nyangka ka saha-saha deui nu boga dosana, lantaran Si Dadap geus katotol teu jujur.
 75. Moal ngabejaan indung suku = Rusiah pisan, moal dibeja-beja.
 76. Mobok manggih gorowong = Eukeur mah aya maksud, ari heg aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju.
 77. Modal dengkul = Modal mangrupa kadaek jeung tanaga wungkul, teu make duit.
 78. Monyet dibere (se)sengked = Dibere kasempetan komo ngahanakeun (kana kalakuan goreng).
 79. Monyet kapalingan jagong = Nu maling kapalingan, tukang tipu katipu.
 80. Monyet ngagugulung kalapa = Nyaho luarna wungkul, teu apal kana jerona.
 81. Mopo memeh nanggung = Wegah memeh pek ngalaksanakeun pagawean.
 82. Moro julang ngaleupaskeun peusing = Ninggalkeun kauntungan nu geus tangtu, moro nu tacan puguh.
 83. Moro taya, tinggal kaya = Pakaya nu geus mukti ditinggalkeun, lantaran pindah ka tempat nu singsarwa euweuh.
 84. Mucuk eurih = (Ramo kuku awewe) lalencop kawas pucuk eurih.
 85. Muga sing ngarendekeh kawas sereh, ngarandakah manan manjah = Sing loba turunan.
 86. Mukti wibawa = Hirup senang sarta pada ngambeuan jeung pada ngahormat lantaran boga pangaruh.
 87. Mulih ka jati mulang ka asal = Maot, asal ti Alloh balik deui ka Alloh.
 88. Mun di lembur kayu randu, mun di leuweung kayu dangdeur, dipake pamikul bengkung, dipake pangeret bingkeng, dipake pancar teu ruhay, dipake tihul teu hurung = Jelema anu taya pupurieunana atawa araheunana, lantaran sagala pugag atawa taya kabisa.
 89. Mun kiruh ti girang, komo ka hilirna = Lamun pamingpin lampahna kurang hade/ komo nu dipingpinna.
 90. Mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih, mun teu ngoprek (ngopek) moal nyapek = Lamun teu usaha/ digawe moal boga dahareun.
 91. Muncang labuh ka puhu, kebo mulih pakandangan = Balik ti pangumbaraan ka tempat asal sarta teu niat ingkah deui.
 92. Mupugkeun tai kanjut = Kariaan leuwih gede ti biasa, lantaran ku ijiran moal rek kariaan deui (ngawinkeun atawa nyunatan anakbungsu).
 93. Murag bulu bitis = Teu betah cicing di imah, karesepna ngan nyaba bae.
 94. Murah sandang murah pangan = Teu kakurangan, loba pakeeun jeung dahareun (di nagara nu raharja).
 95. Muriang teu kawayaan = Kalah wowotan, teu kuat nyangga lara ati, upamana anu keur kabungbulengan (kaedanan).
 96. Mustika pagulingan = Wanoja geulis pisan.
 97. Musuh (satru) kabuyutan = Musuh ti baheula nepi ka ayeuna, atawa musuh turunan kawas ucing jeung anjing.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top