0
C
 1. Caang bulan dadamaran = Migawe hal nu teu perlu deui.
 2. Caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan = Rido pisan.
 3. Caang padang narawangan = Caang pisan atawa bisa nenjo ku panon batin ka tempat gaib.
 4. Cacag nangkaeun = Henteu beres atawa henteu alus lantaran mindeng katunda tuluy dihanca deui (pagawean atawa carita).
 5. Cacah rucah atah warah = Somah nu dianggap taya ajenna sarta bodo.
 6. Cacarakan = Kakara diajar, tacan bisa bener.
 7. Cadu mungkuk haram dempak = Sumpah yen bener-bener embung, atawa moal ngalampahkeun salah sahiji perkara.
 8. Cadu ngalantung ka lisung = Henteu daek buburuhun (awewe).
 9. Cai asa tuak bari, kejo asa catang bobo = Sagala teu ngeunah lantaran keur susah atawa keur gering.
 10. Cai di hilir mah kumaha ti girangna = Ra'yat leutik sok nyonto kalakuan parningpinna.
 11. Caina herang laukna beunang = Hasil maksud ku cara lantip bari teu aya pacengkadan.
 12. Campaka jadi di reuma = Nu geulis urang kampung/lembur lain pipanteseunana aya di pasisian.
 13. Campur kaya = Tepung kaya atawa kaya reujeung kaya, harta banda babarengan nu rimbitan.
 14. Cangkir emas eusi delan = Jelema anu omonganana alus, tapi saenyana hatena goreng.
 15. Cara hurang, tai ka hulu-hulu = Bodo pisan.
 16. Carang takol = Jelema anu langka pisan ngomong, ari teu perlu-perlu teuing mah.
 17. Carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket = Taki-taki ngajaga kaamanan, mageuhan tulak jeung sajabana, bisi aya bancang pakewuh.
 18. Cecendet mande kiara, cileuncang (cileungcang) mande sagara = Nu miskin atawa jalma leutik hayang nyaruaan nu beunghar.
 19. Ceplak pahang = Satarabasna teuing kajeun matak nyeri hate batur.
 20. Ceuli lentaheun = Sok sadenge-dengena, najan lain dengekeunana, atawa resep ngadengekeun kagorengan batur.
 21. Cikal bugang = Cikal hirup, anu pangheulana gugur di medan perang.
 22. Cikaracak ninggang batu, laun-laun (batuna) jadi legok = Awahing ku leukeun, laun-laun jadi bisa.
 23. Cilaka dua belas = Cilaka pohara.
 24. Ciri sabumi cara sadesa = Kabiasaan di unggal daerah beda-beda.
 25. Clik putih clak herang = Rido, iklas, kaluar tina hate anu beresih.
 26. Congo-congo ku amis, mun rek amis ge puhuna = Anak-anakna teu bageur, da kolotna oge henteu nyontoan.
 27. Cruk-crek = Gunta-ganti pamajikan.
 28. Cucuk rungkang = Perkara leutik atawa teu pira, tapi lamun diantep bisa ngaganggu kana urusan anu gede.
 29. Cueut ka hareup = Tereh maot, geus kolot.
 30. Cueut ka nu hideung, ponteng ka nu koneng = Teu adil, pilih kasih.
 31. Cukang tara neangan nu ngising = Nu hayang ditulungan sapantesna datang ku maneh kanu rek dipentaan tulung.
 32. Cukup belengur baraga naya = Resep mere ka batur, bari teu ngingetkeun kaperluan sorangan.
 33. Cul dogdog tinggal igel = Ninggalkeun gawe baku lantaran ngalampahkeun pagawean sejen nu teu aya hasilna.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top