0
L
 1. Labuh diuk, tiba neundeut = Sarua salahna atawa sarua cilakana.
 2. Ladang kesang = Rejeki ti Allah lantaran usaha sorangan.
 3. Laer gado = Sok kabitaan ku kadaharan nu aya di batur.
 4. Lain lantung tambuh laku, lain lentang tanpa seja (beja) = Lain indit-inditan teu puguh nu dimaksud, tapi aya picaritaeun nu penting; indit bari mawa tujuan anu pasti.
 5. Lain palid ku cikiih, lain datang ku cileuncang = Lain jalma andar-andar, tapi datang ku sabab boga tujuan anu tangtu.
 6. Lalaki kembang kamangi = Lalaki nu teu bisa nyukup kabutuhan rumah tangga.
 7. Lalaki langit lalanang jagat = Lalaki anu kasep sarta gagah perkasa.
 8. Lali (poho) ka purwadaksina = Jelema anu poho ka asal cara anu linglung, lantaran pangkat luhur atawa kabeungharan nu teu wajar.
 9. Lali rabi, tegang pati = Poho ka pamajikan jeung tega kana nyawa pikeun ngabelaan nagara jeung bangsa.
 10. Lanca-linci luncat mulang = Jalir jangji, udar subaya.
 11. Landung kandungan laer aisan = Cede tinimbangan, asak hampura.
 12. Langkung saur bane carek = Nyarita nu matak nyentug atawa anu matak nyeri kana hate batur.
 13. Lantip budi = Gancang ngarti kana maksud atawa kahayang batur sanajan henteu diucapkeun.
 14. Lasminingrat = Nu panggeulisna di sakuliah dunya.
 15. Lauk buruk mihi mijah, piritan milu endogan = Pipilueun nyarita atawa ilubiung kana sarupaning urusan.
 16. Legeg lebe budi santri, ari lampah euwah-euwah = Jalma jahat bisa nipu ku tindak-tanduk nu sopan.
 17. Lelengkah halu = (Budak) diajar leumpang salengkah-salengkah.
 18. Lengkah kapiceun = Indit-inditan bari aya nu dimaksud tapi teu hasil, henteu beubeunangan.
 19. Lentah darat = Jelema nu sok nginjeumkeun duit make renten gede.
 20. Lesang kuras = Henteu bisa nyekel duit, sok beak bae.
 21. Letah leuwih seukeut manan pedang = Raheut hate ku omongan leuwih peurih karasana tibatan raheut biasa.
 22. Legok tapak genteng kadek = Loba kanyaho, loba luang pangalaman.
 23. Leleyep asu = Acan sare enya.
 24. Lembur matuh panglayungan, banjar karang pamidangan, nagara ancik-ancikan = Lembur tempat matuh atawa cicing.
 25. Lembur singkur, mandala singkah = Tempat anu nyumput sarta jauh.
 26. Lengkeh lege = Jelema buheukeu, euweuh cangkengan bawaning ku lintuh.
 27. Leubeut buah hejo daun = Keur meujeuhna lubak-libuk, euweuh kakurang.
 28. Leuleus awak = Gampang dititah.
 29. Leuleus jeujeur Hat tali = Cede timbangan, sabar darana, henteu getas harupateun.
 30. Leuleus kejo poena = Mimitina bengis, tapi beuki lila beuki hade.
 31. Leumpang sakaparan-paran = Teu puguh nu dijugjug.
 32. Leumpeuh yuni = Babari kapangaruhan, tara (teu) kuat nahan gogoda.
 33. Leunggeuh cau beuleum = Memeh hiji pagawean anggeus, geus gap deui kana pagawean sejen.
 34. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana = Leungit euweuh urutna jeung teu puguh sababna, teu matak kaharti.
 35. Leutik burih = Borangan.
 36. Leutik pucus = Euweuh kawani.
 37. Leutik ringkang gede bugang = Sipat jalma, upamana maot loba uruseunana, sumawonna mun nepi ka ajal di panyabaan.
 38. Leutik-leutik cabe rawit = Leutik waruga tapi wanian, loba kabisa (babandingan leutik-leutik ngagalatik).
 39. Leutik-leutik ngagalatik = Leutik waruga tapi wanian, loba kabisa.
 40. Leuweung ganggong simagonggong, leuweung sisumenem jati = Leuweung geueuman pikakeueungeun.
 41. Leuwi jero beunang diteuleuman, hate jelema najan deet teu kakobet = Pikiran jelema mah hese dikira-kirana, boh hadena, boh gorengna.
 42. Lieuk euweuh ragap taya = Teu boga naon-naon, malarat, taya kaboga.
 43. Lindeuk japati = Siga lindeuk tapi lingas (babandingan lindeuk piteuk).
 44. Lindeuk piteuk = Siga lindeuk tapi lingas (babandingan lindeuk japati).
 45. Lir cai jeung minyak = Teu bisa ngahiji.
 46. Lir macan teu nangan = Leumpang nu ngalenghoy atawa ngalanggeor (awewe).
 47. Lir nu ngababad pacing = Tumerap ka nu ngelehkeun pirang-pirang musuh ku pedang.
 48. Loba catur tanpa bukur = Kalah ka omong, buktina euweuh.
 49. Loba teuing jaksa = Loba teuing nu mere tinimbangan atawa nasehat.
 50. Lodong kosong ngelentrung = Jelema bodo nu loba omong, boga laga nurutan nu pinter.
 51. Lolondokan = Bisa nyaluyukeun diri jeung kaayaan lingkungan atawa jeung kahayang jaman.
 52. Luhur kokopan = Gumede.
 53. Luhur kuta gede dunya = Beunghar sarta gede pangaruh.
 54. Luhur pamakanan (kokopan) = Gumede.
 55. Luhur tincak = Kalakuanana sok nurutan nu luhur (pangkatna) atawa nu beunghar.
 56. Luncat mulang = Omonganana teu puguh dicekel, teu bisa dipercaya.
 57. Lungguh tutut bodo keong, sawah sakotak kaider kabeh = Siga lungguh katenjona padahal bangor.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top