0
K
 1. Ka cai diangir mandi, batu lempar panuusan = Lemah cai, bali geusan ngajadi.
 2. Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak (salogak) = Layeut, runtut-raut, silih ayunkeun (nu laki-rabi atawa nu sosobatan).
 3. Ka hareup ngala sajeujeuh, ka tukang ngala sajeungkal = Hirup ati-ati make itungan.
 4. Ka luhur sieun gugur, ka handap sieun cacing = Taya kawani.
 5. Ka luhur teu sirungan, ka handap teu akaran = Taya kamajuan minangka hukumullah ka jelema doraka atawa nu sok jail ka batur.
 6. Kabawa ku sakaba-kaba = Kabawakeun atawa kapangaruhan ku batur nu teu pati eucreug.
 7. Kabedil langit (kabentar mega) = Kalinglap.
 8. Kabeureuyan mah tara ku tulang munding, tapi ku cucuk peda = Cilaka mah biasana tina mokahaan urusan leutik.
 9. Kacang poho ka lanjaran = Poho ka asal wiwitan, pindah pileumpangan.
 10. Kacanir bangban = Kawiwirangan, meunang kaera.
 11. Kacekel bagal buntutna = Katewak luluguna.
 12. Kaceluk ka awun-awun, kawentar ka janapria = Kamashur, sarerea pada nyaho.
 13. Kaciwit kulit kabawa daging = Kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah, atawa milu ngarasa teu ngeunah lantaran aya baraya dihina ku batur.
 14. Kaduhung tara ti heula = Ngarasa hanjakal mah geus tangtu moal samemeh migawe kasalahan.
 15. Kagok asor (asong) = Jangji nu geus kapalang disanggupan, nepi ka kapaksa kudu dilaksanakeun.
 16. Kahieuman bangkong = Siga beunghar lantaran katitipan banda batur.
 17. Kai teu kalis ku angin = Jelema mah tara senang salalawasna, hiji waktu pasti pinanggih jeung kasusah.
 18. Kajejek ku hakan = Hasil usaha beak ku kaperluan dahareun wungkul.
 19. Kajeun kendor, dapon (asal) ngagembol = Kajeun lila asal hasil (hade).
 20. Kajeun pait heula amis tungtung, manan amis heula pait tungtung = Leuwih hade bejaan heula nu banggana, ti batan dibibitaan heula ku untungna, bisi ahirna kaduhung.
 21. Kajeun panas tonggong, batan tiis beuteung = Kajeun teuing cape digawe oge, asal bisa dahar kalawan cukup, teu kakurangan.
 22. Kakeueum ku cai toge = Eleh pisan ku pamajikan, nepi ka dipangnyelewerkeun oge cicing bae.
 23. Kalah ka ingkig = Usaha ka ditu ka dieu teu hasil.
 24. Kalah ka ngahuntu = Ngan bisa nyarita atawa pidato wungkul.
 25. Kalapa bijil ti cungap = Muka rusiah sorangan kalawan teu dihaja.
 26. Kaliung kasiput = Loba baraya nu baleunghar, sasat kalingkung.
 27. Kandel kulit beungeut = Teu boga kaera, sabalikna tina ipis kulit beungeut
 28. Kapiheulaan ngaluluh taneuh = Hudang kabeurangan.
 29. Kapipit galih, kadudut kalbu = Kapincut, bogoh.
 30. Kapiring leutik = Kaisinan.
 31. Karawu kapangku = Sagala pagawean kacabak, tur hasilna hade; kalakon kumaha pait peuheurna, muga-muga turunan urang mah kari ngeunahna.
 32. Kasangga (kasuhun) kalingga murda, katampi ku asta kalih = Katarimakeun, sarta dinuhunkeun pisan.
 33. Kasep ngalenggereng koneng = Nya kasep nya ginding.
 34. Katempuhan buntut maung = Ngagantian kasusah batur.
 35. Kakeureut ku sieup, katindih ku kari-kari = Kasangka boga dosa.
 36. Katuliskeun jurig = Asal heureuy jadi enyaan.
 37. Katurug katutuh = Keur cilaka katambah-tambah ku pikasusaheun.
 38. Kaum marhaen = Somah, rayat biasa.
 39. Kawas aul = Sok ciciduh.
 40. Kawas aeud = Nya goreng budi nya bangor.
 41. Kawas anjing kadempet lincar = 1. Nu leutik dikaniaya ku dununganana, ari rek ngalawan teu bisa, ngan bati humandeuar bae; 2. Keukeuleuweuhan teu puguh.
 42. Kawas anjing parebut tulang = Parasea marebutkeun barang anu teu pira.
 43. Kawas anjing tutung buntut = Berebet ka ditu berebet ka dieu, kawas nu samar polah; ijigimbrang teu daek cicing.
 44. Kawas anu teu dibedong = Kaluar-asup tara nutupkeun panto.
 45. Kawas awi sumaer di pasir = Luak-leok pikir teu pag'euh tangtungan.
 46. Kawas badak Cihea = Jelema nu leumpangna noyod siga nu degig.
 47. Kawas bangkong (bancet) katuruban batok = Jelema anu taya kanyaho lantaran sapopoena ukur idek liher di lemburna.
 48. Kawas bayah kuda = Belel pisan, upamana samping.
 49. Kawas beubeulahan terong = Sarua pisan rupana, nu kembar.
 50. Kawas beusi atah beuleum = Geuneuk rupana bakat ku kacida ambekna.
 51. Kawas birit seeng = Hideung lestreng (kulit jelema).
 52. Kawas bodor reog = Jelema nu tingkah polahna pikaseurieun.
 53. Kawas bueuk beunang (meunang) mabuk = Ngeluk jeung teu wani ngomong, lantaran rumasa boga dosa.
 54. Kawas bujur aseupan = Diuk teu daek cicing.
 55. Kawas (cara) cai dina daun bolang (taleus) = Nasehat atawa papatah taya nyangsangna, taya nu terap.
 56. Kawas carangka runtah = Jelema nu sagala beuki jeung gembul.
 57. Kawas careuh bulan = Diwedak kandel teuing.
 58. Kawas ciduh jeung reuhak = Sarua gorengna (goreng adat).
 59. Kawas congcorang murus = Jelema (budak) anu jangkung tapi kacida begangna.
 60. Kawas cucurut kaibunan = Goreng patut, sarta pikarunyaeun.
 61. Kawas dodol bulukan = Beungeut hideung diwedakan teu rata.
 62. Kawas dongeng Si Bosetek = Gunta-ganti aturan, tapi tetep taya kamajuan.
 63. Kawas durukan huut = Pibahayaeun nu teu kaciri, tapi beuki lila beuki gede.
 64. Kawas gaang katincak = Jelema (biasana barudak) nu keur garandeng, ngadadak jempe sapada harita, lantaran reuwas atawa aya nu dipikasieun ku maranehna.
 65. Kawas gateuw = Teu bisa liar lantaran kasakit, atawa geus rarempo, tapi ari awak lintuh.
 66. Kawas gula jeung peueut = Kacida dalitna, tara pasea, silih asih.
 67. Kawas hayam keur kumahkar = Teu daek cicing lantaran hate kaweur, atawa geus teu sabar ngadagoan nu diarep-arep.
 68. Kawas hayam panyambungan = Talamba-tolombo dina riungan lantaran euweuh nu wawuh.
 69. Kawas heulang pateuh jangjang = Meh teu bisa walakaya, lantaran teu boga nu bisa diandelkeun.
 70. Kawas himi-himi = Meh salilana babarengan duaan tara daek papisah.
 71. Kawas jeler kasaatan = Teu daek cicing, gawena ngan ka ditu ka dieu.
 72. Kawas jogjog mondok = Cekcok-recok, gandeng ku nu bareng ngaromong pabedas-bedas.
 73. Kawas ka budak rodek hulu = Ngahina, kawas ka jelema nu bodo atawa kawas ka budak nu bolon keneh.
 74. Kawas kacang ninggang kajang = Norostos capetang.
 75. Kawas kedok bakal = Rupa jelema anu goreng patut kacida.
 76. Kawas kedok rautaneun = Kacida goreng patutna kawas kedok nu can anggeus.
 77. Kawas kuda leupas ti gedogan = Ngumbar kahayang lantaran geus euweuh nu ngahalangan.
 78. Kawas kuuk = Dilarapkeun ka jelema nu sarena (ngedeng) morongkol.
 79. Kawas langit jeung bumi = Pohara bedana.
 80. Kawas lauk asup kana bubu = Teu bisa ngundurkeun diri deui, lantaran geus kabeungkeut ku jangji atawa sumpah.
 81. Kawas leungeun nu palid = Leungeun nu teu daek cicing, ngopepang, sagala dirampa, sagala dicabak.
 82. Kawas nanggeuy endog beubeureumna = Kacida didama-dama jeung dipusti-pustina awahing ku gede kanyaah (inggis nu dipikanyaahna tinemu balai).
 83. Kawas nu dipupul bayu = Taya tangan pangawasa.
 84. Kawas nu keked = Teu bisa barangbawa.
 85. Kawas nu mulangkeun panyiraman = Boga kahayang (pamenta) anu aneh cara nu keur nyiram, lantaran geus deukeut kana ajal.
 86. Kawas pantun teu jeung kacapi = Bisa mapatahan wungkul, teu bisa nyontoan.
 87. Kawas panyeupahan lalay = Lawon anu belel, kawas panyeupahan lalay.
 88. Kawas perah bedog rautaneun = Goreng patut.
 89. Kawas Rama jeung Sinta = Nurub cupu, nu kasep jeung nu geulis.
 90. Kawas siraru jadi = Jelema loba nu riab ka mana-mana.
 91. Kawas tatah = Teu hideng sorangan (digawe), kudu dititah (diparentah) bae.
 92. Kawas terong dibeulah dua = Dua jelema anu (meh) sarua rupana, biasana mah budak kembar.
 93. Kawas tikukur = Nyebut ngaran sorangan ka nu anyar pinanggih.
 94. Kawas toed = Budak beuki ngomong, celembeng.
 95. Kawas tunggul kahuru = Jelema goreng patut.
 96. Kawas ucing garong = Jelema jahat nu sok ngaranjah imah, sakapeung bari nandasa nu boga imah.
 97. Kawas ucing jeung anjing = Dua jelema anu teu daek akur, lamun paamprok kudu bae pasea.
 98. Kawas ucing kumareumbi = Jelema anu sok resep ruwal-rawel, siga ucing keur kumincir.
 99. Kawas ucing nyanding paisan = Deukeut kana pimaksiateun.
 100. Kejo asak, angeun datang = Sapagodos jeung maksud urang.
 101. Kelek jalan = Tempat anu teu gampang didatangan lantaran jauh ti jalan gede.
 102. Kebo mulih pakandangan = Balik ka lembur sorangan sabada lila ngumbara di lembur batur.
 103. Kembang buruan = Budak anu keur meujeuhna lucu sarta geus resep ulin di buruan.
 104. Kembang carita = Jadi bahan carita nu narik perhatian dina riungan- riungan.
 105. Kembang jalan Ungkluk.
 106. Kembang mata (soca) = Nu dipikanyaah atawa dipikaasih.
 107. Keuna ku aen = Meunang cocoba lantaran ku "panenjo" batur (loba teuing nu muji).
 108. Keuna ku lara teu keuna ku pati = Bisa jadi eleh atawa tatu, tapi moal maot.
 109. Keur bentang surem = Keur apes, keur goreng milik.
 110. Keur meujeuhna bilatung dulang = Keur meujeuhna parabaneun (barudak leutik), keur meujeuhna beuki dahar.
 111. Keur meujeuhna buta tulang buta daging = Keur meujeuhna bedas.
 112. Keur meujeuhna hejo lembok, rambay carita = Keur meujeuhna lubak-libuk, euweuh kakurang.
 113. Keuyeup apu = Jelema anu elehan jeung euweuh kahayang; kodomoyo, leuleumeuyeu.
 114. Kiceupna sabedug sakali = Jelema anu kacida lungguhna.
 115. Kiruh di girang, kiruh di hilir = Lamun nu di luhurna geus teu balener, tangtu nu di handapna oge sarua kitu.
 116. Kokod monongeun = Teu daekeun asak, lantaran mindeng dicabakan (bubuahan nu dipeuyeum).
 117. Kokolot begog = Ngomong teu merenah kawas kolot.
 118. Kokoro manggih mulud, puasa manggih lebaran = Makmak mekmek, kokomoan barangdahar atawa ngumpulkeun barang nepi ka poho kana kautamaan.
 119. Kokoro nyenang = Nembongkeun pangaboga nu teu sabaraha lantaran hayang dipuji (jalma miskin).
 120. Kokoro nyoso malarat rosa, lebaran teu meuncit hayam = Jelema anu kacida masakatna, sagala teu boga..
 121. Kolot dapuran = Pernah kolot nurutkeun pancakaki, sanajan umur leuwih ngora.
 122. Kolot dina beuheung munding = Kolot tapi teu loba kanyaho.
 123. Kolot kalapa = Dilarapkeun ka lalaki atawa awewe anu umurna geus kolot, tapi masih matak kataji.
 124. Kolot kolotok = Kolot tapi euweuh kanyaho, kosong tina elmu pangaweruh.
 125. Kolot pawongan (pawongeun) = Jelema anu umurna ngora keneh, tapi katembongna siga geus kolot.
 126. Koreh-koreh cok = Usaha buruh leutik, hasilna ngan cukup saharitaeun.
 127. Kotok bongkok kumorolong, kacingcalang kumarantang = Jelema anu pipilueun kana hiji urusan lantaran ukur kabawakeun ku batur, lain karepna sorangan.
 128. Kudu bisa ngeureut pakeun = Kudu bisa ngajeujeuhkeun rejeki, kudu sina mapahat.
 129. Kudu boga pikir rangkepan = Ulah ujug-ujug percaya kana omongan batur aim manis.
 130. Kudu ngukur ka kujur, nimbang ka awak = Sagala rupa tingkah laku kudu luyu jeung kaayaan diri sorangan.
 131. Kudu nyaho lautanana, kudu nyaho tatambanganana  Kudu nganyahokeun adatna, kalakuanana, kangewana (karesepna).
 132. Kujang dua pangadekna = Usaha anu ngadatangkeun dua rupa kauntungan.
 133. Kukuh Ciburuy = Teu bisa diongget-ongget, teu daek nurut kana paham batur nu leuwih bener.
 134. Kukuk sumpung dilawanan dada leway = Sarua gorengna; nu ngambek dilawan ngambek, nu burung dilawan nu gelo.
 135. Kulak canggeum (bagja awak) = Milik hade atawa goreng geus ditangtukeun ku Gusti Nu Mahasuci.
 136. Kumaha bule hideungna (bae) = Kumaha engke bae buktina.
 137. Kumaha ceuk nu dibendo bae = Kumaha ceuk nu mingpin di luhur bae.
 138. Kumaha geletuk batuna kecebur caina/Kumaha kecebur caina, geletuk batuna bae = Kumaha behna, kumaha engke bae.
 139. Kumaha ramena pasar = Ula-ilu, kumaha guyubna batur (balarea).
 140. Kumambang kana kersa Pangersa = Pasrah kana takdir.
 141. Kumeok (ngeok) memeh dipacok = Wegah memeh ngajalankeun pagawean,
 142. Kumis bangbara ngaliang = Kumis nu nyeseg kana liang irung.
 143. Kurang jeujeuhan = Kurang ati-ati, kurang itungan.
 144. Kurang saeunan = Jelema nu teu patig jejeg pikiranana, rada gelo.
 145. Kuru aking ngajangjawing = Pohara kuruna.
 146. Kuru cileuh kentel peujit = Ngurangan sare, ngurangan dahar (tirakat), lantaran aya nu dimaksud.
 147. Kuru kurulang-kuriling = Lara sangsara kadungsang-dungsang.
 148. Kurung batok = Teu daek lunta ti lembur, jalma nu tara ka mana-mana, jadi teu loba kanyaho

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top