0
J

 1. Jabung tumalapung, sabda kumapalang = Milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa, tapi alatan kapaksa.
 2. Jadi cikal bugang = Pangheulana kasambut di pangperangan.
 3. Jadi kembang carita = Loba nu nyaritakeun.
 4. Jadi kulit jadi daging = Jadi kabiasaan nu hese dipiceunna.
 5. Jadi maung malang = Jelema anu dianggap jadi panghalang (lalaki ka awewe tepi ka hese meunang jodo).
 6. Jadi sabiwir hiji = Geus jadi caritaan jelema rea, pada muji kahadeanana.
 7. Jadi senden kalemekan = Jadi kembang carita.
 8. Jadi Senen kalemekan Ahad kacapangan = Jadi kembang carita.
 9. Jajar pasar = Sedeng atawa meujeuhna (kana rupa).
 10. Jalma notorogan = Jalma nu boga laku-Iampah teu pantes, pikacuaeun.
 11. Jaman bedil sundut = Jaman baheula.
 12. Jaman cacing dua saduit = Jaman baheula pisan.
 13. Jaman tai kotok dilebuan = Jaman baheula.
 14. Jampana bugang = Pasaran, wadah paranti ngagotong mayit ka kuburan.
 15. Jampe pamake = Rupa-rupa jampe jeung tingkah laku pikeun ngahasilkeun maksud.
 16. Jampe pipahokan = Jampe atawa ajian nu maksudna supaya musuh teu nenjoeun ka urang kawas nu lolong.
 17. Janget kinatelon = Turunan hade ti indung-bapa.
 18. Jantungeun = Kawas anu kasima.
 19. Jati kasilih ku junti = Pribumi kaelehkeun ku semah.
 20. Jauh ka bedug, anggang ka dulag (dayeuh) = Dusun henteu nyaho di adat, dusun pisan.
 21. Jauh tanah ka langit = Mikahayang nu pamohalan kalaksanakeun; kacida pisan bedana.
 22. Jauh di jug jug anggang diteang = Jauh-jauh oge didatangan bae.
 23. Jauh-jauh panjang gagang = Hanas jauh-jauh oge dijugjug ari pek teu hasil maksud.
 24. Jawadah tutung biritna, sacarana-sacarana = Masyarakat di saban tempat boga tata cara sewang-sewangan.
 25. Jejeg (jegjeg) ceker = Cape balas leumpang ka ditu ka dieu.
 26. Jelema balung tunggal = Jelema bedas pisan.
 27. Jelema masagi (pasagi) = Jelema nu loba kabisana jeung loba kabogana (teu aya kakuranganana).
 28. Jelema pasesaan = Jelema nu kungsi gelo.
 29. Jeneng memeh pangkat = Loba kahayang nu teu saimbang jeung kaayaan dirina.
 30. Jengkol mah aya usumna = Pikeun nyindiran nu loba ekol.
 31. Jiga tunggul kahuru = Goreng patut.
 32. Jodo pakokolot = Kalaksanakeun ngawin kabogoh ti keur ngora dina umur pakokolot. Tingali oge Ngareuntaskeun (ngarangkaskeun) dungus.
 33. Jogjog neureuy buah loa = Mikahayang perkara anu moal kasorang.
 34. Jojodog unggah ka salu = Unit badega jadi pamajikan dunungan.
 35. Jongjon bontos = Junun kana gawe, tara kabengbat ku naon-naon.
 36. Jual dedet = Ngajual barang satengah maksa.
Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top