0
I
 1. Ibu pare = Geugeusan pare nu dihaja dijieun leuwih gede ti geugeusan biasa, minangka indungna (baheula).
 2. Ieu aing = Jelema nu ngarasa luhur, hade, pinter, gagah jeung sajabana ti dinya atawa adigung.
 3. Ilang-along margahina, katinggang pangpung dilebok maung, rambutna salambar, getihna satetes, ambekanana sadami, agamana darigamana (drigamana), nyerenkeun = Masrahkeun sagala-galana, ilaharna diucapkeunana waktu rek ngawin-keun atawa satutasna nyerahkeun.
 4. Indit sirib = Indit sarerea saeusi imah.
 5. Indung hukum bapa darigama = Papagon, aturan agama jeung nagara.
 6. Indung lembu bapa banteng = Turunan jalma beunghar atawa menak.
 7. Indung peuting = Mega hideung anu sok tembong ti peuting.
 8. Indung suku ge moal dibejaan = Niat pageuh nyekel rasiah, baraya nu landes ge moal dibere nyaho.
 9. Inget-inget poho = Teu inget enya (kana perkara nu geus kajadian baheula).
 10. Inggis batan maut hinis, rempan batan mesat gobang = Kacida matak risina, paur pisan.
 11. Inggis ku bisi rempan ku sugan (beja) = Salempang aya naon-naon. Ipis biwir Epesmeer, babari ceurik.
 12. Ipis kulit beungeut = Eraan.
 13. Ipis wiwirang = Kandel kulit beungeut, kurang kaera.
 14. Iwak nangtang sujen = Ngadeukeutan pibahayaeun, neangan picilakaeun.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top