0
P
 1. Paanteur-anteur julang = Nu tas dianteurkeun, nganteurkeun deui nu tas nganteurkeunana.
 2. Pabalik (ti balik) letah = Barangbere tapi dipenta deui.
 3. Pacikrak ngalawan merak = Rayat leutik ngalawan menak atawa nu keur kuasa, nu lemah ngalawan nu kuat.
 4. Pada rubak sisi samping = Pada gede hampura, atawa pada loba luang pangalaman.
 5. Padaringan kebek = Repok nu alus, bakal moal kakurangan rejeki.
 6. Padu teu (moal) buruk digantung = Perkara moal robah atawa bolay ku ditunda-tunda; geus maot sarta dikubur.
 7. Paeh pikir = Teu boga karep.
 8. Paeh poso = Meakeun kadaek, tisusut tidungdung.
 9. Paeh teu hos, hirup teu neut = Gering ngalanglayung, hirup tapi teu eureun-eureun gering.
 10. Pagede-gede urat rengge = Patarik-tarik nyoara (nu pasea).
 11. Pageuh kancing loba anjing = Taki-taki mageuhan tulak, bisi aya bancang pakewuh.
 12. Pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian = Pada hayang leuwih ti babaturan dina jalan usaha, teu daek sapapait-samamanis,teu daek silih tulungan.
 13. Paheuyeuk-heuyeuk leungeun = Babarengan, sauyunan.
 14. Pait daging pahang tulang = Mulus awak langka katerap kasakit.
 15. Pait paria = Pait ngeunah.
 16. Pajauh huma = Pegat babarayaan.
 17. Pakait pikir = Jangji rek ngahiji.
 18. Pakokolot supa = Padeukeut umurna, henteu sabaraha ganjor.
 19. Pamuka lawang = Oleh-oleh, kiriman.
 20. Panasbaran = Babari ambek.
 21. Panas leungeun = Teu jadian pepelakan, sabalikna tina tiis leungeun.
 22. Panday tara boga bedog = Nyindiran tukang nyieun sarupaning barang, nu teu bogaeun eta barang nu sok dijieunna.
 23. Pangeran mah tara nanggeuy ti bongkokna = Ilikan Alloh mah tarananggeuy ti bongkokna.
 24. Pangeprak reumis = Purah diutah-etah, ngajalankeun pagawean nu lumayan.
 25. Panjang ingetan = Teu babari poho.
 26. Panjang lengkah = Jauh panyabaan, henteu kagok indit-inditan.
 27. Panjang leungeun = Cocorokot, sok pulang-paling.
 28. Panon keongeun = Panon nu caian bae.
 29. Panonna kandar ka sisi = Resep ngareretan nu kasep (dilarapkeun ka awewe lalenger).
 30. Papadon los ka kolong = Nu jangji tara jadi; pasini geus asak pisan, tuluyna bolay.
 31. Papais-pais paray = Pateep kawas paray nu dipais, bari ngahuntu kala.
 32. Paraji ukur malar saji = Dukun palsu, ngan ngarah buruhan wungkul.
 33. Pardu kasambut sunat kalampah = Ngalakukeun anu wajib bari sakalian anu sunat.
 34. Pareumeun obor = Teu nyaho saha-sahana nu jadi baraya atawa karuhun lantaran euweuh nu ngabejaan.
 35. Pariuk manggih kekeb = Papada meunangkeun nu goreng patut.
 36. Pasini jangji pasang subaya = Nyieun perjangjian.
 37. Pasrah arit = Pasrah teu terus jeung hate.
 38. Pat-pat gulipat = Kalakuan licik, teu jujur.
 39. Pelengkung bekas (beukas) nyalahan = Keur ngorana bageur, tapi ka kolotnakeun jadi teu eucreug.
 40. Perang urat sarap = Perang teu make pakarang.
 41. Perlaya ing yuda = Kasambut (maot) di pangperangan.
 42. Petot bengo dulur sorangan = Sanajan ngewa atawa ambek ka dulur atawa ka baraya anu landes, ari manehna meunang karerepet mah teu weleh hayang nulungan, jeung ngahampura kasalahanana, henteu tega ngantep (bandingkeun jeung buruk-buruk papanjati),
 43. Peujit koreseun = Isuk-isuk keneh geus kudu barangdahar, elat meueusan sok nyalingit beuteung.
 44. Peunggas rancatan = Beak modal, tepi ka jadi pugag usaha, atawa ditinggalkeun maot ku anu jadi andelan.
 45. Peupeureuman (leleyep) asu = Tacan sare tibra.
 46. Peureum hayam = Peureum meueusan, bisa keneh nenjo atawa api-api peureum.
 47. Peureum kadeuleu, beunta katara (karasa) = Ingetbae (ka jelema).
 48. Picung cibur = Saregepna digawe ngan mimiti bae (jelema goreng gawe).
 49. Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir = Mikahayang anu henteu layak pikeun dirina.
 50. Pilih kasih = Teu adil (upama dina ngabagi rejeki).
 51. Pindah cai dibawa tampianana = Aya di pangumbaraan, mageuhan adat kabiasaan sorangan.
 52. Pindah cai pindah tampian = Nyaluyukeun diri kana adat kabia­saan di tempat anyar.
 53. Pindah pileumpangan = Robah adat atawa robah kalakuan, tina hade jadi goreng.
 54. Pinter aling-aling bodo = Saenyana mah pinter, tapi embung kanyahoan ku batur, malah kalah sok nyeta-nyeta nu bodo.
 55. Pinter kabalinger = Ongkoh pinter, tapi katipu atawa ngayakeun aturan anu teu bener pikeun kapentingan sorangan.
 56. Pinter kodek = Licik, daek me"nta embung mere.
 57. Pipilih nyiar nu leuwih, koceplak meunang nu pecak = Hayang nu leuwih alus, kalah meunang nu goreng.
 58. Piruruhan dikatengah-imahkeun = Nu hina jadi mulya, tapi sanggeus mulya adatna jadi ningkah loba lelewa.
 59. Poek mongkleng buta radin Poek pisan, teu katenjo nu legok-legok, siga rata bae.
 60. Poho ka purwadaksina (wiwitan) = Pindah pileumpangan, robah adat jadi gede hulu.
 61. Pokrol bambu = Pangacara nu teu boga kaahlian dina widang hukum, ngan ukur boga pangalaman.
 62. Pondok catur panjang maksud = Caritaan anu ringkes tapi ngeusi.
 63. Pondok heureut = Kurang akal, teu daek mikir nu hese-hese.
 64. Pondok jodo = Teu awet laki-rabi.
 65. Pondok jodo panjang baraya = Sanajan pondok jodo sing nuluy jadi baraya.
 66. Pondok lengkah = Teu pati bebas lunta ti lembur.
 67. Pondok nyogok panjang nyugak = Omongan anu matak nyentug kana hate, garihal teu matak resep ngadengekeunana.
 68. Potol jarum = Awewe nu taya pisan boga pakaya.
 69. Potol teko = Lalaki nu taya pisan boga pakaya.
 70. Pucuk awian = Tara puguh pamadegan (jangji), luak-leok bae.
 71. Puguh entep seureuhna = Merele, sarta alus susunan basana.
 72. Pupulur memeh mantun = Menta diburuhan memeh prak digawe.
 73. Pur kuntul kari tunggul, lar gagak kari (jadi) tunggak = Katideresa, katindih ku kari-kari, dituding boga dosa lantaran kabeneran aya di tempat kajadianana kajahatan.
 74. Pur manuk = Ngagawekeun jelema bari teu jeung disuguh, ngan diburuhan duit wungkul.
 75. Puraga tamba kadengda = Digawe asal jadi, tamba henteu, asal bae.
Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top