0
H
 1. Hade gogog hade tagog = Hade basa hade tata jeung hade paripolahna.
 2. Hade ku omong goreng ku omong = Sagala rupa perkara bisa disebut hade atawa goreng lantaran omonganana.
 3. Hade lambe (lalambe) = Alus omong tapi teu terus jeung hate.
 4. Hade repok = Alus nasibna dina laki-rabi, loba rejeki, jste.
 5. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe = Kahadean nu geus sakitu lilana, leungit ku ngalampahkeun kagorengan sakali.
 6. Hambur bacot murah congcot = Babari nyarekan, tapi berehan. Hampang birit Daekan, sabalikna beurat birit. Hampang leungeun Gampang neunggeul.
 7. Handap lanyap = Hade basa, puguh entep-seureuhna, tapi nu saenyana mah ngunghak atawa ngahina; hormat tapi matak nyentug kana hate.
 8. Handap asor = Daek ngahormat ka batur.
 9. Hantang hantung hantigong hantriweli = Kalah ka hade rupa hade tagog, tapi taya araheunana.
 10. Haok hamprong = Beuki hahaok.
 11. Hapa heman = Taya panarima, taya pamales budi ka nu geus nyieun kahadean. bandingkeun Nu asih dipulang sengit.
 12. Hapa hui/kapahui = Teu jamuga.
 13. Hapa-hapa oge ranggeuyan = Sanajan teu boga harta banda leuheung keneh sabab boga salaki.
 14. Harewos bojong = Omongan anu diharewoskeun, tapi kadenge ku nu deukeut ka nu diharewosan.
 15. Harelung jangkung = Kacida jangkungna.
 16. Harigu manukeun = Dada jelema nu nonjol ka hareup.
 17. Haripeut ku teuteureuyeun = Totorosol pisan kana urusan pirejekieun.
 18. Haseum omong batan goong = Beja mah sok babari pisan sumebarna.
 19. Haseum budi = Leuwih mindeng baeud jeung camberut tibatan seuri.
 20. Haseum kawas cuka bibit = Kuraweud haseum, teu me're budi pi­san.
 21. Hatur tangis = Ngabejakeun kanyeri ati.
 22. Hawara biwir = Resep ngabejakeun perkara anu tacan tangtu bakal dilaksanakeun atawa hal anu lila keneh kana waktu dilaksanakeunana.
 23. Hayang leuwih jadi leweh = Hayang untung kalah rugi.
 24. Hayang untung jadi (kalah) buntung = Tinimbang untung kalah rugi.
 25. Hayang utah iga = Ngarasa kacida sebelna.
 26. Hejo cokor badag sambel = Dusun pisan.
 27. Hejo tihang = Resep pipindahan, gunta-ganti pagawean.
 28. Herang caina beunang laukna = Anu dipikahayang laksana ku jalan badami tur henteu kalawan nganyenyeri hate batur.
 29. Herang-herang kari mata, teuas-teuas kari bincurang = Asal beunghar jadi miskin, bandana teu ngari saeutik-eutik acan.
 30. Hese cape teu kapake = Hanas ceuk rarasaan mah digawe soson-soson, ari heg dianggap salah ku dunungan atawa hasilna mubadir.
 31. Henteu asa jeung jiga = Geus loma pisan.
 32. Henteu cai herang-herang acan = Teu disuguhan naon-naon (teu cai-cai acan).
 33. Henteu gedag bulu salambar = Henteu sieun atawa henteu gimir saeutik-eutik acan.
 34. Henteu jingjing henteu bawa = Henteu mawa naon-naon keur oleh-oleh ka nu dijugjug.
 35. Henteu unggut kalinduan henteu gedag kaanginan = Henteu kapangaruhan ku ruruba (rupa-rupa panggoda), pageuh nyekel tangtungan sorangan.
 36. Heueuh-heueuh bueuk = Ongkoh nyaluyuan (nyebut heueuh), tapi henteu terus kana hatena.
 37. Heunceut ucingeun = Babari reuneuh.
 38. Heuras genggerong = Caritaanana sugal jeung garihal, teu bisa ngangeunahkeun hate batur ku omongan.
 39. Heuras letah = Omonganana matak nyugak atawa teu ngeunaheun batur.
 40. Heureut pakeeun pungsat bahan = Teu rea kaboga, saeutik panghasilan.
 41. Heurin ku letah = Teu bisa nyaritakeun perkara kasalahan batur, lantaran bisi aya matakna ka ditu ka dieu.
 42. Hideung ngabangbara = Hideung meles sarta herang.
 43. Hideung-hideung oge buah manggu, matak tigurawil bajing = Nyolong bade; sanajan luarna (cangkangna) henteu pikabitaeun, jerona (eusina) mah matak deudeuieun.
 44. Hileud peuteuy = Jelema anu ngahalang-halang pakarepan batur.
 45. Hirup disuhun, paeh dirampes = Tumamprak pasrah kana kersa Nu Maha Kawasa, lantaran geus beak dengkak, upama nu gering geus lila teu cageur bae.
 46. Hirup katungkul ku pati, paeh teu nyaho di mangsa = Hirup di dunya teh bakal ditungtungan ku maot anu datangna teu bisa dipastikeun ti anggalna.
 47. Hirup ku ibun, gede ku poe = Hirup balangsak, sasat euweuh nu ngurus, hirup kalantar.
 48. Hirup ku panyukup gede ku pamere = Jelema anu hirupna ukur ngandelkeun pamere ti batur.
 49. Hirup ngabangbara = Jelema anu tempat matuhna keur leutik teh teu tumaninah, tapi ari sakalieun barangpake mani kacida gindingna.
 50. Hirup ramijud = Hirup teu ngaleunjeur lantaran numbuk di sue (taya kamarasan).
 51. Hirup teu neut, paeh teu hos = Terus-terusan gering ripuh, tapi teu maot.
 52. Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah manggih (aya) beja = Laku lampah kudu bageur supaya alus kacaritakeunana.
 53. Huap hiji diduakeun = Ngirit-ngirit sagala kaperluan sapopoe, supaya bisa nyumponan kaperluan anak atawa saha bae anu perlu dibelaan.
 54. Hudang pineuh (tineuh) = Mindeng hudang tuluy ngedeng deui, lantaran teu daek sare ku ngarasakeun panyakit.
 55. Hujan cipanon = Ceurik balilihan, loba nu ceurik.
 56. Hulu gundul dihihidan = Nu keur untung tambah untung.
 57. Hulu peutieun = Jelema nu leutik sirahna henteu surup jeung awakna.
 58. Hunyur mapande (mandean) gunung = Nyeta-nyeta jelema anu leuwih ti manehna (biasana dina kaboga), atawa cacah nyaruakeun maneh ka menak.
 59. Hurip gusti, waras abdi = Jaman peodal, upama raja senang sarta mulya, rayat cageur.
 60. Hurung nangtung siang leumpang = Beunghar sarta dipake ngaginding.
 61. Hutang hatong = Satengah heureuy, nyapirakeun kana hutang, daek bayar, henteu entong.
 62. Hutang salaput hulu = Loba pisan hutang, nepi ka samar kabayar.
 63. Hutang uyah bayar uyah, hutang nyeri bayar nyeri = Males kanyeri atawa kajahatan ku hukuman nu sarua atawa saimbang.
Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top