0
Beurat sabeulah = nyerang wae ka sabeulah (ka kenca atawa ka katuhu)
Cacap = beak benang dina golongan.
Dijeblag = mimiti ditarik, terus diulur, nepi ka langlayanganteh ngajeblag kawan nu eleh.
Dikubet = dibetot (dina ngadu)
Disasar = disabet tina bennag nu lain gelasan.
Diulur = diberean.
Gedeg = langlayangan anu gedeg teu anteng.
Gelasan = benang anu diajangkeun keur diadukeun (meunang ngagelas)
Godos = pisah deui sanggeus mokbrok.
Golang = langlayangan (ngahaja) sina muter.
Kapakan = ngalengleong sorangan teu karena eleh diadu.
Manteng = maen langlayangan, boh ngadu boh henteu.
Mayung = langlayangan nanjung kawas payung.
Mokbrok = diadu lila (dina maen ulur)
Ngabandang = meunang langlayangan eleh atawa kapakan ku langlayangan deui anu keur ngapung.
Ngarebol = ngabedol/narik benang batur nu langlayangnna geus eleh atawa kapakan.
Ngarucu =  moro langlayangan.
Nutug = langlayangan nyorolot hulu tiheula.
Nyereng = malik ka kenca atwa ka katuhu.
Rarancang = rangkay langlayangan tina awi jsb.
Tali timba = tali anu dipasang dina langlayangan anu nyambung kana bennag.
Wangkong = gambar dina langlayangan

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top