0
Ngeuyeuk seureuh asal kecapna tina paheuyeuk-heuyeuk jeung beubeureuh/ panutan/ kabogoh, hartina babarengan ngurus/migawe hiji pagawean anu hasilna rapih tur hade. Ngeuyeuk seureuh saenyanamah ngadidik kumaha carana rumah tangga boh lahirna boh batina. Ceuk cohagna mah pendidikan anu ngandung unsure nu serem.

Alat-alat anu kudu disiapkeun :
 1. hasil tatanen diantarana seureuh ranggeuyan, mayang jambe, waluh gede, pare gedengan, daun hanjuang.
 2. pakean : pakean panganten sapangadeg, sinjang batik 7, sarung
 3. hasil karajinan : samak sahelai, hihid, lawon bodas, barera/talenan, nyere 7 siki, kendi, cempor, 7 tempat seureuh, jambe, gambir, bako, 8 sisir, 7 dus wedak, 7 saputangan, 7 dus sabun mandi, 7 eunteung, benang kanteh, 7 hahampangan, duit receh, endog hayam kampong.
 4. seupaheun lengkep, bumbu dapur, coet, boboko lengkep jeung cukilna, nyiru, buah tujuh, hahampangan, congcot puncak manik
Cara nyusun ngeuyeuk seureuh :
 1. amparkeun samak di tengah
 2. hareupeun CPP, bedog, talenan, mayang jambe
 3. ditengah samak, jambe ranggeuyan, seureuh lengkep
 4. belah kenca CPP simpen pare, waluh
 5. hareupeun pangeuyeuk, kendi, hihid, cempor, sisi samak pas payuneun pangeuyeuk alat sawer, lumping, gunting, pakean sapangadeg nu disimpen dina baki, tutup ku sarung
 6. CPW duduk di belah katuhu, diluhur samping batik nu ditata, sedangkeun CPP lebah kenca, ibu ramana ngaping putrana masing-masing
Cara ngalaksanakeun ngeuyeuk seureuh
 1. pangeuyeuk ngeprakeun sapu nyere.
  “anaking hidep duaan, kudu seperti sapu nyere, ulah rek pakia-kia, kacai jadi saleuwi, kalebak jadi salogak, dina ngarumah tangga the kudu gawe babarengan, sabeungkeutan bari tetep pinuh ka asih, tug tepi ka pakotrek iteuk.”
 2. pangeuyeuk ngabingbing dua calon panganten muka lawon bodas, teras sarung. CPW+CPP nyepeng tungtung panutup, pangeuyeuk mere aba-aba, hiji…sua…tilu…., sarung digulung
 3. pangeuyeuk, tah ayeuna pek hidep duaan angkat baki anu eusina dua pangadeg anggoan, nyanggakeun yen hidep duaan bakal ngahijikeun raja kaya, kudu tetep lembat lembut, susah sareng bungah kudu babarengan disanghareupan, sangkan hidep mampu ngawangun rumah tangga anu sakinah, mawadah sareng warohmah, Allah ngadawuh “pamajikan the pakean pikeun salakina, tur sabalikna salaki pakean pikeun pamajikanana”
 4. CPW+CPP calik papayun-payun, duanana ku pangeuyeuk sina nyepeng tungtung benang anu 7 lembar anu panjangna dua jengkal, ditungtun ku pangeuyeuk, dua panganten ikrar, “ ibu, bapa, abdi duaan neda widi sareng dua seja ngawangun rumah tangga mugi abdi duaan ginulur karahayuan” Ieu dilaksanakeun mayun ka ibu ramana
 5. kadua calon masing-masing nyepeng dua seureuh teras digulung nembe dibeungkeut ku benang, anu ngariung sadayana dipaparin ku seureuh, teras sami digulung pangeuyeuk, sok ayeuna tuangeun anu aya dibagikeun ku hidep duaan, ieu ngandung hartos dimana kagungan rizki kedah balabah, ulah medit kersa sodakoh.
 6. motong mayang jambe, dipotong ku CPP, mayang jambe lambing istri anu kedah ati dina ngadidik sareng ngapingna, caroge ulah kasar, komo bari jeung nganyerikeun hatena, ulah pisan, lajeng meulah pinang/jambe, ieu ngalambangkeun yen isteri sareng caroge kedah sabobot sapihanean, sareundeuk saigel silih asah silih asih.
 7. CPW+CPP calik papayun-payun, CPW nyepeng lumping, sedengkeun haluna dicepeng ku CPP, sateuacan nutu, CPP kedah ngaos astighfar 3x, syahadat 1x teras solawat 1x, tos kitu giliran ibu ramana, masing-masing ngalaksanakeun anu nembe.
 8. rengse eta, CPP+CPW ngodok receh ano tos disiapkeun dina lawon bodas, maksudna dua nana dina milari rizki tiasa sasarengan, pikeun minuhan kabutuhan rumah tanggana, rengse ngodok artos teras nyawer, ditutup ku du’a ku pangeuyeuk.
Acara panungtung miceun pangeuyeukkan

Pangeuyeuk : para wargi sadaya, ayeuna urang tutup ieu acara ngeuyeuk seureuh ku miceun pangeuyeukan, hidep duaan, gulungkeun samak tempat ngeuyeuk, pangku ku duaan, piceun di jalan anu ngolecer, hidep duaan ulah rek ninggal deui ka tukang, hidep kedah manco ka payun pikeun mapag hirup anu anyar, ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warohmah, kalayan aya dina ridho Allah.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top