0

 • Ancad laer : ngomongna anca pisan
 • Cental, pacental-cental : pasea, parea-rea omong
 • Eur-eur/garap : kabiasaan ngomong nu harese rek pok/ngomong arap-apareup-eup
 • Galantang, ngagalantang : nyarita atawa pidato panjang tur tatag
 • Galecok/garecok : nyarita (kalawan gumbira) teu eureun-eureun
 • Garihal : omongan kasar matak nyentug kana ati
 • Gebah, ngagebah : ngomong tarik (biasana nyumput heula) sangkan batur reuwaseun
 • Gebes, ngagebes : nyentak, ngahuit
 • Gedebul : rahul, gede omong, gede bohong
 • Gelendeng, ngagelendeng : ngomongan jalma (nu boga kasalahan), mapatahan, biasana paduduaan
 • Gelendut, ngagelendut : nyarita panjang (lila) bari mapatahan ku lemah lembut
 • Gentem : omongan semu agem
 • Gentra, ngagentraan : nyalukan, ngageroan
 • Gerentes, ngagerentes : ngomong di jero hate
 • Gereyem, ngagereyem : ngomong laun ukur kadenge ku sorangan
 • Gero, ngagero : nyorowok, ngaluarkeun sora tarik lantaran aya kareuwas atawa aya bahaya; ngageroan = nyalukan
 • Gonjak, ngagonjak : ngaheureuyan ku omongan (biasana tina hal pikaseurieun)
 • Gorocok : beuki ngomong; ngagorocok = ngomong rusuh
 • Gundam, ngalindur : ngomong kalawan teu sadar (biasana keur sare)
 • Gunem catur : ngawangkong, cacarita leuwih ti saurang
 • Guntreng : cacarita lila duaan, sorana lalaunan
 • Harewos, ngaharewos : nyarita laun pisan ditompokeun kana ceuli batur sangkan ulah kadenge ku nu lian
 • Harewos bojong : caritaan nu diharewoskeun tapi kadenge ku batur
 • Hariweuseus : haliwu, nyarita bari rada gugup (lantaran manggih kareuwas, jeung saterusna)
 • Haroshos : omongan anu meh kadenge (sora jalma nu geus kurang napas)
 • Harung gampung : sompral, ngomong sangeunahna
 • Handap lanyap : omongan lemes tapi eusina ngahina
 • Hoghag : parea-rea omong sarta patarik-tarik sorana (biasana nu pasea atawa nu parebut bebenaran)
 • Humandeuar : ngomong (bari rumahuh), ngedalkeun kasusah, kahoream, jeung sajaba ti eta. (biasana jalma nu ngarasula)
 • Jejebris : ngedalkeun kecap-kecap kateupanuju bari goring budi, ambek jeung sajabana
 • Kah : jawaban awewe mun dicalukan
 • Kecewis, ngecewis : ngecebrek, ngomong teu eureun-eureun
 • Koceak, ngoceak : ngajerit, ngaluarkeun sora tarik lantaran manggih kasieun jeung sajabana
 • Kukulutus : gegelendeng, ngomong sorangan (bari ambek)
 • Kulan : jawaban lalaki, mun dicalukan
 • Kunyam-kunyem : ngomong laun pisan, biwir ukur nguntab
 • Sosoak : ngomong tarik bari ambek

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top