0
Bab Guru Mursyid
Bab Guru Mursyid

Guru Mursyid Dawuhan Allah: Hartina: " Tuluy maranéhna panggih jeung saurang hamba di antara hamba-hamba Kami, anu geu...

Baca selengkapnya »

0
Bab Kaopat Elmu Daya Laduni
Bab Kaopat Elmu Daya Laduni

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Kaopat Élmu Daya Laduni Guaran Ki Jagasatru VI Dina hakékatnya diajar ...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Katilu Hakekat Tujuh Lapis Bumi Jeung Langit, Roh Jeung Jasad Manusa
Kitab Katilu Hakekat Tujuh Lapis Bumi Jeung Langit, Roh Jeung Jasad Manusa

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Katilu Élmu Pilampahan Nu Rek Maot BAB II - Hak é kat Tujuh Lapis Bumi Jeung L...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Katilu Elmu Pilampahan Nu Rek Maot (Maot Jeung Rukun Islam)
Kitab Katilu Elmu Pilampahan Nu Rek Maot (Maot Jeung Rukun Islam)

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Katilu Élmu Pilampahan Nu Rek Maot BAB II - Maot Jeung Rukun Islam Ari ruku...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Katilu Elmu Pilampahan Nu Rek Maot (Tujuh Jalan Maot)
Kitab Katilu Elmu Pilampahan Nu Rek Maot (Tujuh Jalan Maot)

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Katilu Élmu Pilampahan Nu Rek Maot Sugan aya mangpaatna ka anu keresa leukeun ...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Kadua Elmu Kajadian Manusa
Kitab Kadua Elmu Kajadian Manusa

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Kadua BAB II - Élmu Kajadian Manusa Dawuhan Allah: “ Ma asolakum min h...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Kadua Elmu Kajadian Alam
Kitab Kadua Elmu Kajadian Alam

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Kadua BAB I - Élmu Kajadian Alam Dawuhan Allah: “ Sumastawa illassama-i wahiya du...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Kahiji Elmu Jasad Manusa
Kitab Kahiji Elmu Jasad Manusa

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Ka Hiji Élmu Jasad Manusa Sabada urang ngabandungan Bab Kajadian Dunya jeung Kaj...

Baca selengkapnya »

0
Bilangan Dina Basa Kawi
Bilangan Dina Basa Kawi

1 = Eka 2 = Dwi 3 = Tri 4 = Catur 5 = Panca 6 = Sad 7 = Sapta

Baca selengkapnya »

0
Kecap-Kecap Tina Basa Kawi
Kecap-Kecap Tina Basa Kawi

A Agni = Seuneu Aji = Ratu/Raja Amba = Kuring Angga = Awak Angkara = Hawek Ardi = Gunung Arga = Gunung Aris = Halon, laun Arsa =...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Ladrang
Pupuh Ladrang

Ladrang , ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran. Palanggeran Ladrang: 10-i, 7-a, 8-i, 12-a. Conto: Aki Dartam leumpangn...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Lambang
Pupuh Lambang

Lambang , ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana. Palanggeran Lambang: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a. Conto: Nawu...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Gurisa
Pupuh Gurisa

Gurisa , ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung. Palanggeran Gurisa: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a. Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Gambuh
Pupuh Gambuh

Gambuh , ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri. Palanggeran Gambuh: 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o. Conto: Ngahuleng banget bingung...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Balakbak
Pupuh Balakbak

Balakbak , ngagambarkeun heureuy atawa banyol. Palanggeran balakbak: 12-a,3-e, 12-a, 3-e, 12-a, 3-e. Conto: Nanggung tolok pin...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Jurudemung
Pupuh Jurudemung

Jurudemung , ngagambarkeun nu bingung, susah ku pilakueun. Palanggeran Jurudemung: 8-a, 8-u, 6-i, 8-a, 8-u. Conto: Badana anu...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Wirangrong
Pupuh Wirangrong

Wirangrong , ngagambarkeun nu kawiwirangan, éra ku polah sorangan. Palanggeran Wirangrong: 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a. Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Pucung
Pupuh Pucung

Pucung , ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju haté. Palanggeran Pucung: 12-u, 6-a, 8-e/i, 12...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Maskumambang
Pupuh Maskumambang

Maskumambang , ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes haté. Palanggeran Maskumambang: 12-i, 6-a, 8-i, 8-a. Conto: He barudak ku...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Pangkur
Pupuh Pangkur

Pangkur , ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat. Palanggeran Pangkur: 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Mijil
Pupuh Mijil

Mijil , ngagambarkeun kasedih tapi bari gedé harepan. Palanggeran Mijil: 10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 6-i, 6-u. Conto: Beurang peuting tamb...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Durma
Pupuh Durma

Durma , ngagambarkeun rasa ambek, gedé haté, atawa sumanget. Palanggeran Durma: 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i. Conto: Kan...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Magatru
Pupuh Magatru

Magatru , ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan. Palanggeran Magatru: 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Dangdanggula
Pupuh Dangdanggula

Dangdanggula , ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan. Palnaggeran Dangdanggula: 10-i, 10-a, 8-e/o, 7-u, 9...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Asmarandana
Pupuh Asmarandana

Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah. Palanggeran Asmarandana: 8-i, 8-a, 8-e/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a . Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Sinom
Pupuh Sinom

Sinom, ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh. Palanggeran Sinim: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a . Conto: Aya hiji rupa kem...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Kinanti
Pupuh Kinanti

Kinanti , ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah. Palanggeran Kinanti: 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i . Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Sunda
Pupuh Sunda

Pupuh téh nyaéta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah ogé macapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sor...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Tuktubrung
Kawih Murangkalih Tuktubrung

Tuktubrung tali tanjung Papagan nyamplung Pada leutik pada sempung Patulangtung patungtung brung…… Copyright © Tatar Pasundan

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Trang-Trang Kolentrang
Kawih Murangkalih Trang-Trang Kolentrang

Trang-trang kolentrang Si londok paeh nundutan Mesat gobang kabuyutan Tikusruk kana durukan Copyright © Tatar Pasundan

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Tokecang
Kawih Murangkalih Tokecang

Tokecang-tokecang Balagendil tosblong Angeun kacang angeun kacang Sapendil kosong Copyright © Tatar Pasundan

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Tik-Tik Tolektak
Kawih Murangkalih Tik-Tik Tolektak

Tik-tik tolektak Ari tak, taktak bareuh Ari reuh, reuhak cina Ari na, naya gengong Ari gong, gongseg panas Ari nas, nasi baso Ari s...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Roro Manyoro
Kawih Murangkalih Roro Manyoro

Roro manyoro Manyoro manjangan ngidul Anak sia jadi ratu Diketukan dikenongan Turunan apung Karunya ka anak sia Copyright © Tata...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Rat-Rat Gurisat
Kawih Murangkalih Rat-Rat Gurisat

Rat-rat gurisat Nini ingrat paeh diselap Tiselap kana kuciat Dibura ku laja tuhur Laja tuhur meunang ngunun Meunang ngunun tujuh tau...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Ole-Ole Ogong
Kawih Murangkalih Ole-Ole Ogong

Ole-ole ogong Melak cabe di Torogong Dihakan ku embe ompong Diteang kari sapotong Au-au eheng Beuleum cau tutung geheng Embe-embe d...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Punten
Kawih Murangkalih Punten

Punten…….mangga Ari ga, gatot gaca Ari ca, cau ambon Ari bon, bonteng asak Ari sak, sakit perut Ari rut, rujak asem Ari sem, sempal...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Margaluyu
Kawih Murangkalih Margaluyu

Bang kalima-lima gobang, bang Bangkong di tengah sawah, wah Wahey tukang bajigur, gur Guru sakola desa, sa Saban poe ngajar, jar Jar...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Kalongking
Kawih Murangkalih Kalongking

Kalongking-kalongking Bapa sia hudang ngising Dibura ku madu kucing Madu kucing meunang maling Kaalongking-kalongking Bapa sia utah ng...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Kali-Kali Koneng
Kawih Murangkalih Kali-Kali Koneng

Kali-kali koneng Naha koneng aing dikali? Piubareun budak Naon budakna? Hulu lisung Naon pangasuhna? Jurig beureum dikukuncung ...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Jaleuleu
Kawih Murangkalih Jaleuleu

Jaleuleu ja Tulak tujaemon gog Seureuh leuweung bay Jambe kolot bug Ucing katinggang songsong Ngek! Copyright © Tatar Pasundan

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Eundeuk-Eundeukan Lagoni
Kawih Murangkalih Eundeuk-Eundeukan Lagoni

Eundeuk-eundeukan lagoni Meunang peucang sahiji Leupas deui ku nini Beunang deui ku aki Eundeuk-eundeukan cangkuang Bale bandung pas...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Eundeuk-Eundeukan
Kawih Murangkalih Eundeuk-Eundeukan

Eundeuk-eundeukan Taraju bawang Kalima cipe, jae ulae Sangkayo Cabok cinde, mende Dodomoyo Eundeuk-eundeukan Jamapring pegat talina Aleu...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Cingcangkeiling
Kawih Murangkalih Cingcangkeiling

Cingcangkeling Manuk cingkleung cindeten Plos ka kolong Bapa satar buleneng Copyright © Tatar Pasundan

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Bulantok
Kawih Murangkalih Bulantok

Bulantok-bulantok Bulan gede bulan montok Moncorong sagede batok Bulantok-bulantok Aya bulan sagede batok Bulanting-bulanting Aya bul...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Murangkalih Ayang-Ayanggung
Kawih Murangkalih Ayang-Ayanggung

Ayang-ayang gung Gung goongna rame Menak Ki Wastanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba anu giruk Ruket jeu...

Baca selengkapnya »

0
Ucing-Ucingan
Ucing-Ucingan

Ucing-ucingan bisa dilakukeun ku barudak lalaki atawa barudak awewe. Samemeh prung sok ngarariung heula bari dikawihan ku saurang: C...

Baca selengkapnya »

0
Surung Munding
Surung Munding

Surung munding mangrupa kaulinan barudak lalaki. Dina surung munding anu diutamakeun the tanaga (kakuatan). Carana, duaan pahareup-hareu...

Baca selengkapnya »

0
Sorodot Gaplok
Sorodot Gaplok

Kaulinan sorodot gaplok meh sarua jeung kaulinan engkle. Bedana the sorodot gaplok mah batuna heunteu dibawa bari engkle-engklean, tapi ...

Baca selengkapnya »

0
Sondah
Sondah

Sondah mangrupa kaulinan barudak awewe. Carana, unggal jalma nyekel talawengkar terus dialungkeun kana kotak-kotak nu geus disadiakeun ...

Baca selengkapnya »

0
Pris-Prisan
Pris-Prisan

Kaulinan pris-prisan diwangun ku dua regu. Unggal regu pada-pada nincak batu, cangkang kerang, atawa tutup limun nu disimpen dina taneu...

Baca selengkapnya »

0
Peperangan
Peperangan

Peperangan sok dilakukeun ku barudak lalaki. Tempatna di tegalan atawa di sempalan. Parabot nu dipake nyaeta bebedilan tina awi nu dieusia...

Baca selengkapnya »

0
Pacublek-Cublek Uang
Pacublek-Cublek Uang

Kaulinan pacublek-cublek uang sok dipilampah ku barudak awewe, duaan atawa tiluan. Carana, masing-masing dampal leungeun dikeupeulkeun, ...

Baca selengkapnya »

0
Paciwit-Ciwit Lutung
Paciwit-Ciwit Lutung

Kaulinan paciwit-ciwit lutung sok dilakukeun ku tiluan atawa opatan. Carana silihciwit tonggong dampal leungeun, nyusun ka luhur. Bari s...

Baca selengkapnya »

0
Oray-Orayan
Oray-Orayan

Barudak nu rek arulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula. Nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana, jst. Geus kitu tuluy maju...

Baca selengkapnya »

0
Lalandakan
Lalandakan

Lalandakan nyaeta kaulinan nu niron-niron landak. Sangakn salahsaurang “jadi landak”, memeh prungteh nagrawih heula, ngawihan jalma nu r...

Baca selengkapnya »

0
Hong-Hongan
Hong-Hongan

Hong-hongan meh sarua jeung ucing sumput. Bedana the hong-hongan mah make tihang, minangka tempat cicingna nu neangan. Si A umpana kagi...

Baca selengkapnya »

0
Hahayaman
Hahayaman

Hahayaman nyaete kaulinan nu merlukeun jalma rea. Carana, nguriling nyieun bunderan bari pacekel-cekel panangan minangka kurung/kandang...

Baca selengkapnya »

0
Gugunungan
Gugunungan

Anu sok nyeiun gugunungan ilaharna barudak lalaki. Temaptna di buruan nu taneuhna lembut (taneuh ngebul). Nu nyarieunna naragog atawa d...

Baca selengkapnya »

0
Gatrik
Gatrik

Gatrik the kaulinan budak lalaki. Parabot nu dipakena kai atawa awi (nu panjang kira-kira sajeungkal) jeung kai pameunggel. Cara maenna...

Baca selengkapnya »

0
Galah Bandung
Galah Bandung

Beda jeung galah biasa, galah bandung teu merlukeun tempat anu lega. Kitu dei prak-prakan maenna oge estu beda. Nu maenna cukup tiluan ...

Baca selengkapnya »

0
Galah
Galah

Kaulinan galah merlukeun batur nu loba (paling saeutik dalapan urang: dua regueun). Kitu deui kaulinan galah merlukeun tempat (buruan) ...

Baca selengkapnya »

0
Empet-Empetan
Empet-Empetan

Empet-empetan mangrupa kaulinan husus barudak lalaki dina waktu panen. Empet-empetan bahanna dijieun tina jarami. Aya nu tungtungna dis...

Baca selengkapnya »

0
Engkle
Engkle

Engkle nyaeta kaulinan nu ngagunakeun batu. Biasana baladan (duaan atawa tiluan sewang). Carana, mimiti nyieun heula tanda dina taneuh (ma...

Baca selengkapnya »

0
Encrak
Encrak

Encrak kaulinan husus barudak awewe. Parabot anu digunakeunana bal leutik jeung kewuk atawa tutup limun sababaraha siki (biasana genep ato...

Baca selengkapnya »

0
Cingciripit
Cingciripit

Kaulinan cingciripit atawa sok aya nu nyebut dingding kiripik mangrupa kaulinan anu basajan. Ngan merelukeun batur tiluan atawa opatan. ...

Baca selengkapnya »

0
Congkak
Congkak

Kaulinan congkak, anu digunakeun nyaeta pakakas nu disebut Congkak (dijieun tina kai, panjangna leuwih kurang 40 cm), lebarna lewih kur...

Baca selengkapnya »

0
Ambil-Ambilan
Ambil-Ambilan

Kaulinan ambil-ambilan merlukeun batur nu loba. Dua urang pahareup-hareup, tuluy leungeunna masing-masing pacekel-cekel bari rada dikal...

Baca selengkapnya »

6
Sisindiran Jenis Wawangasalan
Sisindiran Jenis Wawangasalan

* Abdimah caruluk arab, heunteu tarima teh teuing = Korma. * Abdi teh sok ngembang kawung, inggis teu ngareunah teuing = Pengis. * Abd...

Baca selengkapnya »

0
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Sesembred
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Sesembred

Cau naon cau naon, Cau kulutuk di juru. Bau naon bau naon, Bau hitut nu di juru. Cikur jangkung jahe koneng, Lampuyang pamur...

Baca selengkapnya »

0
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Piwuruk
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Piwuruk

Baju kutud heureut pola, Dikelin teu dijalujur. Mun teu cucud ti sakola, Arisin balik ka lembur. Ka kulah nyiar kapiting, Ng...

Baca selengkapnya »

0
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Silih Asih
Sisindiran Jenis Paparikan Conto Silih Asih

Aya meri dina rakit, Boboko wadah bakatul. Lain nyeuri ku panyakit, Kabogoh direbut batur. Baju hideung kancing tangan, Di k...

Baca selengkapnya »

0
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Sesembred
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Sesembred

Majar maneh cengkeh koneng, Kulit peuteuy dina nyiru. Majar maneh lengkeh koneng, Kulit beuteung mani nambru. Rarasaan melak c...

Baca selengkapnya »

7
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Piwuruk
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Piwuruk

Lamun urang ka Cikole, Moal hese tumpak kahar. Lamun urang boga gawe, Moal hese barangdahar. Lamun urang ninun kanteh, Ulah ...

Baca selengkapnya »

0
Selamat Hari Raya Idul Fitri 143 H
Selamat Hari Raya Idul Fitri 143 H

Kita pernah bersama dalam canda dan duka Ada kalanya lidah salah berucap Mata salah memandang Hati salah menduga Maka dihari yang ...

Baca selengkapnya »

2
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Silih Asih
Sisindiran Jenis Rarakitan Conto Silih Asih

Daek soteh ka Cinangka, Ka Cisitumah teu purun. Daek soteh ka manehna, Ka nu itu mah teu purun. Hayang teuing buah muris, te...

Baca selengkapnya »

0
Istilah Nu Patali Jeung Sasatoan
Istilah Nu Patali Jeung Sasatoan

A. Istilah Husus Dina Sasatoan *  Badot = Embe jalu nu meujeuhna beger, kaambeu bau. *  Bajir/majir = Munding, domba, embe nu t...

Baca selengkapnya »

0
Istilah Nu Patali Jeung Tatangkalan/Dangdaunan
Istilah Nu Patali Jeung Tatangkalan/Dangdaunan

A. Istilah Husus *  Balukang = Palapah daun kalapa/kawung. *  Baralak/barangbang = Daun kalapa nu garing dina tangkal...

Baca selengkapnya »

0
Rupa-rupa Aambeuan Jeung Rarasaan
Rupa-rupa Aambeuan Jeung Rarasaan

A. Aambeuan * Bau = Banke, bugang, kokotor jalma/sato. *  Hangit = Olahan anu tutung, barang anu kaduruk. *  ...

Baca selengkapnya »
 
 
Top