0
Anu kedah disiapkeun :
 1. jambang keur eusi cai
 2. kembang melati
 3. gayung
 4. kendi
 5. roncean melati keur nutup dada
 6. anduk leutik
 7. korsi dua
 8. minyak seungit
 9. saung pikeun siraman
 10. lawon bodas
Cara ngalaksanakeun :

MC muka acara:

Ka pangersa bapa/ibu…, oge hadirin anu dimulyakeun ku Allah kalayan widi Allah dina siang ieu, urang sadaya ruing mungpulung bari ginuluran rahmat mantena di bumina bapa………

Anu parantos kauningan ku sadaya, reh na neng…., seja ngalaksanakeun upacara adapt ngaras sareng siraman. Naming sateuacana eta upacara dilaksanakeun, langkung tipayun bade dilaksanakeun pangaosan mangrupi tausiah sareng ngaos Al-qur’an. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan tausiah anu bade didugikeun ku ibu Haji…..

(tausiah)
Salam bubuka :

Puji syukur urang sanggakeun ka zat Allah num aha suci, anu parantos ngalimpahkeun mangpirang – pirang kanikmatan anu tangtos ku urang moal kaetang, saur paripaos, “dihin pinasti anyar panggih” yen sagala rupa anu kaalaman ku urang parantos titis tulis ti ajali. Salam sareng salawat mugi tetep lumungsur kapanutan urang sadaya nyaeta kangjeng Nabi Muhammad SAW.

Bapa ibu sadaya, upacara ngaras nyaeta upacara ngawasuh sampean ibu ramana, anu biasa dilaksanakeun sadinten sateuacana upacara walimatul urusy, upacara ngaras nyaeta mangrupi hiji tawir murangkalih anu soleh, anu ngagaduhan akhlakul karimah seja ngabakti ka ibu ramana, seja milari ridho Allah, Allaha ngadawuhan dina Qur’an surat Lukman 14 (baca kuhidep sareng hartosna)………………

Dina ayat nu nembe eces pisan yen urang sadaya kudu ngaji ngabakti ka ibu rama, dugi ka rosul ngadawuh moal dihampura hiji umat upami teu meunang pangampura ti indung bapa.

Para wargi sadaya, dina upacara ngaras ibu rama neng….., baris ngadampal amparan lawon bodas pikeun ngemutan urang yen hirup the katungkul ku pati, waktu urang gelar ka alam dunya, dina kaayaan fitroh, atuh dina mulihna deui ka Allah, urang kedah aya miharep khusnul khotimah, jeung dina mulangna ka Allah mung nyandak boeh jeung amal nu 3 nyaeta, elmu anu dimangpaatkeun, harta banda anu dianggo di jala Allah, sareng do’a putra anu soleh.

Bapa sareng ibu, sateuacan acara ngaras sareng siraman, mangga ayeuna urang sami-sami ngaos Al-qur’an sasarengan, urang masrahkeun hirup sareng maot urang kanu kawasa anu mubreng alam dunya, urang rumaos teu daya teu upaya, anging rahmat ti anjeuna.

(satuluyna ngaji babarengan di pingpin ku ibu haji)

Rengse ngaos, prak laksanakeun ngaras, carana :

MC : sumangga ka ibu ramana neng…, supados ngadeg, teras nepangan calon panganten nu aya di kamar.
 • Ibu ngadeg di kenca, panangana nyepeng angkeng putrana, teras ramana di palih katuhu nyepeng karembong anu dibeulitkeun dina cangkeng putrana siga nu ngais.
 • Pirig ku kacapi suling lagu ayun ambing
 • Ibu ramana calik dina korsi, aisan dilesotkeun, calon panganten deku di payuneun ibu ramana
 • Teras sungkem (pirig ku kacapi suling, ngong sora nu ngagalindeng)
Duh ibu, hapunten abdi, tiluhur sausap rambut, ti handap sausap dampal, abdi rumaos sok luhur saur bahe carek, calutak kanu janten indung, bu, ngawitan enjing abdi kedah jengkar di payuneun ibu, kedah ngabakti kanu janten salaki, titis tulis nu moal tiasa di hapus, seja ngambah sagara rumah tangga, abdi undur ti payuneun ibu seja neda karidoan salira, laku abdi nu matak ngajaheutkeun manahna ibu, mugi kersa ngahapunten, basa abdi nu matak nyuat kana rasa, mung ibu ngajanglarkeun, ibu, sakali deui abdi hapunten.

Indung
Anaking pupujaning hate ibu, tawising jirimning suci, tanggeuyan murba jatnika, hidep di ayu ambing, ti kandung dugi ka hidep sawawa, dihapunten ku ibu lahir sareng batin, jalan gede sasapuan, taya gantar kakaitan, jaga diri hidep anaking, sing jadi isteri nu gumati, sing jadi indung anu landing kandungan, laer aisan, dihampura ku ibu anaking, juuhna cipanon indung sing jadi rohmat keur hidep.
Rengse sungkem ka ibu teras ka ramana,
Apa, hapunten abdi sok bedang sareng wangkelang, apa anu nyayuga abdi, nu heman ka abdi, rambut hideung janten bodas, tanaga bedas dugi ka suda, alatan bela ka abdi, hapunten abdi bapa.

Bapana
Anaking, indung tunggulna rahayu, bapa catangna darajat, dihampura ku bapa anaking, balungbang timur, caang bulan orat belas, prak hidep sing jadi isteri nu sajati, tuhu kanu jadi salaki, kalawan wadel ku iman sareng taqwa ka Allah.
Rengse sungkeman, calon panganten ngawasuh dampal sampean ibu ramana, teras die lap, saparantos rengse nembe nganggo minyak seungit.

MC : alhamdulillah, rengse acara sungkeman ku urang sadaya parantos kabandungan, mangga ayeuna urang teraskeun kana acara siraman.
Calon panganten digendeng ku ibu ramana nuju ka saung temoat siraman, ibu-ibu pangaosan, ngaos ngaos solawat di pingpin ku…….
Cag rengse acara ngaras sareng siraman, dilajengkeun kana acara ngeuyeuk seureuh.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top