0
Sabada pasea rongkah, salakina indit ti imah, maksud rek jalan-jalan ngabrangbrangkeun piker. Sajam kira-kira manehna kaluar ti imah teh. Barang geus balik deui ka imah, manehna darehdeh naker nanya ka pamjikanana.

“Eulis, bade masak naon kangge neda engke sonten?”

“Racun!” tembal pamajikana baketut.

“Oh, upami kitu mah nyayagikeun kanggo saurangeun wae, Akang neda di luar!”


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top