0
Dina hiji riungan mamaos, aya babah milu ngabandungan. Manehna mani dengo-dengo wae kana kacapi indung. Sabot kitu, katenjo panonna rambisak bari ingsreuk-ingsreukan. Atuh teu wudu jadi perhatian, dumeh eta babah siga ngangres kacida.

Tuh, geuning, babah oge milu sedih ngadenge tembang mah. Kitu ceuk anggapan anu haladir dina eta riungan.

“Jigana Engko sedih pisan matak ceurik oge, nya?” sala saurang anu hadir nanya, dina waktu geus lekasan mamaos.

“Oweh mah cimataan soteh lain sedih,” omongna.

“Naha ku naon kitu?”

“Aya kawat kacapi pegat, telus ngajeplet kana mata oweh,” tembalna.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top